nr 4/2005

 • Jarosław Berent  Rola biegłych z zakresu medycyny sądowej w opiniowaniu dla potrzeb sądów i instytucji
 • ubezpieczeniowych str. 247
 • Czesław Chowaniec Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym – odszkodowawczym w sprawach zakażeń szpitalnych, szczególnie wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C  str. 251
 • Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec, Agnieszka Nowak Nieprawidłowości w opiniowaniu sądowo-lekarskim dotyczącym kwalifikacji obrażeń ciała i rozstroju zdrowia przez biegłych lekarzy nie będących medykami sądowymi str. 257
 • Czesław Chowaniec, Christian Jabłoński, Mariusz Kobek, Małgorzata Chowaniec Ocena niezdolności do pracy w postępowaniu rentowym w opiniach biegłych sądowych lekarzy klinicystów i zakładu medycyny sądowej ŚAM – analiza porównawcza str. 261
 • Czesław Chowaniec, Mariusz Kobek, Agnieszka Nowak, Małgorzata Chowaniec O różnicach w ocenie uszczerbku na zdrowiu pomiędzy tabelami ministra pracy i polityki społecznej, a towarzystw ubezpieczeniowych  str. 264
 • Czesław Chowaniec, Agnieszka Nowak, Małgorzata Chowaniec, Mariusz Kobek Uwagi o pozycji lekarza biegłego sądowego w obowiązującym stanie prawnym str. 268
 • Halina Ey-Chmielewska, Ewa Sobolewska, Bogumiła Frączak, Krystyna Grabikowska-Prowans Najczęstsze przyczyny skarg na stomatologiczne świadczenia protetyczne w opiniach lekarzy biegłych okręgowej izby lekarskiej w Szczecinie str. 273
 • Zofia Gronowska, Anna Wilmowska-Pietruszyńska Niektóre problemy związane z orzekaniem o niezdolności do pracy u osób ubiegających się o świadczenia rentowe przysługujące kombatantom na mocy ustawy z dnia 24.01.1991 roku  str. 277
 • Piotr Kowalski, Elżbieta Skupień Niestabilność systemu opieki zdrowotnej i współistniejące pojęcie częściowej niezdolności do pracy jako elementy determinujące dysfunkcjonalność systemu orzecznictwa rentowego str. 282
 • Piotr Kowalski, Elżbieta Skupień Opiniowanie o zdolności do czynności procesowych, udziału w rozprawach przed sądem, pozbawienia wolności w warunkach tymczasowego aresztowania i policyjnej izby zatrzymań str. 285
 • Paweł Maciejczak, Janusz Pałka, Waldemar Truszkiewicz Uraz a choroba kolana – istotny problem w orzekaniu trwałego uszczerbku na zdrowiu str. 288
 • Krzysztof Maksymowicz, Radosław Drozd, Tomasz Jurek, Hanna Maksymowicz, Ewa Jankowska Kliniczne i orzecznicze przesłanki dla rozpoznania pylicy płuc i jej następstw z uwzględnieniem nowych technik diagnostyki obrazowej str. 292
 • Krzysztof Maksymowicz, Dariusz Piechocki, Radosław Drozd Ocena następstw urazów czaszkowo-mózgowych w aspekcie kryteriów neurologicznych, psychiatrycznych i orzeczniczych  str. 296
 • Ewa Meissner, Maciej Barzdo, Leszek Żydek, Leszek Markuszewski, Stefan Szram, Jarosław Berent Opiniowanie ex post o niezdolności do pracy dla celów rentowych str. 301
 • Janusz Pałka, Paweł Maciejczak, Waldemar Truszkiewicz Urazy wysiłkowe kręgosłupa – problemy orzecznictwa lekarskiego w ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków, propozycje rozwiązań str. 304
 • Jacek Romankow Problemy orzekania zawodowego osób z padaczką  str. 309
 • Robert Susło, Barbara Świątek Ochrona danych medycznych a opiniowanie sądowo-lekarskie str. 314
 • Łukasz Szleszkowski, Barbara Świątek Ustalanie procentowego uszczerbku na zdrowiu w przypadkach wirusowych zapaleń wątroby str. 319
 • Waldemar Truszkiewicz, Paweł Maciejczak, Janusz Pałka Charakterystyka najczęściej występujących następstw nieszczęśliwych wypadków, w populacji ubezpieczonych w Grupie PZU, na podstawie analizy orzeczeń lekarskich niezbędnych do realizacji roszczeń str. 324
 • Tomasz Zyss Kilka uwag o tzw. rencie wojennej  str. 328
 • Tomasz Zyss Orzecznictwo rentowe z zakresu psychiatrii – z perspektywy biegłego sądowego str. 338

Print