nr 1/2005

PRACE ORYGINALNE
 • P. Waloszczyk, Ł. Szydłowski: Przypadki zespołu Waterhouse’a-Friderichsena w materiałach ZMS PAM – uwarunkowania epidemiologiczne oraz trudności diagnostyczne  str. 7
 • Ł. Szydłowski, P. Waloszczyk, A. Kempińska, M. Parafiniuk: Artefakty w materiale antropologicznym (kraniologicznym) ZMS PAM – możliwe trudności diagnostyczne str.11
 • A. Kempińska, A. Ossowski, Ł. Szydłowski: Datowanie czasu zgonu NN osobnika na podstawie zabytków kultury materialnej – opis przypadku str. 16
 • A. Kempińska, Ł. Szydłowski: Zastosowanie metod antropometrycznych w identyfikacji porównawczej na podstawie zapisów systemów monitoringu str. 19
 • A. Kempińska, Ł. Szydłowski: Przypadek znaczącej niezgodności między wzrostem należnym a rzeczywistym u osobnika zidentyfikowanego metodami: superprojekcji i badań porównawczych DNA str. 22
 • Z. Mazak-Łucyk, W. Łucyk: Pułapki terminologii medycznej w obszarze wspólnym medycyny, prawa i techniki str. 25
 • L. Cybulska, Z. Szczerkowska, J. Wysocka, K. Rębała: Polimorfizm chromosomu X – STR loci DXS7108 i DXS1196 w populacji Polski północnej str. 32
 • R. Jacewicz, S. Szram: Polimorfizm STR a RFLP w ustalaniu ojcostwa na podstawie badań rodzinnych str. 36
 • M. Barzdo, E. Gloc, E. Meissner, A. P. Jurczyk, B. Jankowska, J. Berent, S. Szram: Zmiany stężeń produktów peroksydacji lipidów i grup tiolowych w mózgach szczurów w przebiegu przewlekłej intoksykacji metanolem str. 39
 • Z. Wardaszka, A. Niemcunowicz-Janica, J. Janica, E. Koc-Żórawska: Zatrucia tlenkiem węgla w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku w latach 1998-2003 str. 42
 • R. Wachowiak, B. Strach, P. Łopatka: Analiza toksykologiczna wybranych pochodnych 1,4-dihydropirydyny w diagnostyce zatruć str. 47

PRACE POGLĄDOWE

   
 • B. Świątek: Sądowo-lekarska sekcja zwłok – realizacja wymogów proceduralnych i merytorycznych str. 55
 • K. Maksymowicz, M. Mędraś, K. Trubner3, Ł. Szleszkowski: Podstawy prawne dla orzekania płci osobniczej w zespole dezaprobaty płci pod postacią str. 61
 • T. Jurek, K. Maksymowicz: Opiniowanie sądowo-lekarskie a ustalanie "narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu" str. 66
 • M. Wiergowski, K. Galer, B. Szpiech, K. Reguła: Niepewność pomiarowa jako integralna część wyniku pomiarowego oraz narzędzie doskonalenia jakości pracy laboratorium chemiczno-toksykologicznego str. 74

PRACE KAZUISTYCZNE
 • A. Niemcunowicz- Janica, J. Janica, I. Ptaszyńska-Sarosiek: Zgon w wyniku tamponady worka osierdziowego płynem do żywienia parenteralnego  str.80
 • M. Barzdo, J. Berent, S. Szram: Śmiertelny wypadek spowodowany eksplozją koła od kombajnu – opis przypadku str. 82

KOMUNIKAT

 • Komisja Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Zasady atestacji laboratoriów genetycznych przy Polskim Towarzystwie Medycyny Sądowej i Kryminologii str. 85


SPROSTOWANIE


 • R. Wachowiak, J. Tobolski, D. Klimaszyk: Diagnostyka chemiczna zatruć karbamazepiną i jej przydatność w opiniodawstwie toksykologiczno-sądowym str. 94

Print