Tomasz Konopka1, Grzegorz Teresiński2, Tomasz Jurek3

Opiniowanie lekarskie w sprawach o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w świetle spostrzeżeń z Konferencji Naukowej Kraków 11-12 września 2008


1 Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierownik Katedry: prof. dr hab. M. Kłys; Kierownik Zakładu: dr hab. J. Kunz

2 Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. R. Mądro

3 Z Zakładu Prawa Medycznego, Katedry Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Kierownik: prof. dr hab. B. Świątek


W dniach 11-12 września 2008 roku w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej CM UJ, poświęcona sądowo-lekarskiemu opiniowaniu o narażeniu na  bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Tematyka Konferencji wynikała z obserwowanego w ostatnich latach znacznego wzrostu liczby ekspertyz, w których zleceniodawcy (sądy i prokuratury, a coraz częściej także policja) poruszali problem oceny nie tylko ostatecznych skutków o charakterze cielesnym, ale także stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia ujemnych następstw o charakterze potencjalnym („bezpośredniości” narażenia zdrowia lub życia  p[okrzywdzonego). Biegli z zakresu medycyny sądowej, z różnych ośrodków akademickich, prezentowali przy tym ambiwalentne stanowisko w kwestii podejmowania się oceny tego rodzaju spraw. Mimo postępującego poszerzania zakresu prawnej ochrony zdrowia i życia ludzkiego w kolejnych kodyfikacjach karnych, niektórzy medycy sądowi do niedawna a priori odrzucali możliwość oceny problemu narażenia powołując się na „zasadę skutkowości opiniowania” (rozumianą w wąskich ramach obiektywnie wymiernego skutku  biologicznego). Część biegłych już od dawna wychodziło jednak naprzeciw oczekiwaniom środowisk  prawników zakładając, iż brak wsparcia ze strony lekarzy stwarza ryzyko nieprawidłowej oceny  niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia przez samych decydentów procesowych.

Pełna wersja w .pdf (83kB) 4

Print