Agnieszka Nowak, Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec, Krystian Rygol

„Całkowita lub znaczna trwała niezdolność do pracy w zawodzie”. Uwagi o możliwości weryfikacji kryteriów w opiniowaniu sądowo-lekarskim w sprawach karnych


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: dr n. med. Cz. Chowaniec


Pomimo wypracowanych zasad opiniowania sądowo- -lekarskiego w sprawach karnych, istnieją obszary, które wraz z toczącymi się zmianami we współczesnym społeczeństwie, zaczęły budzić kontrowersje. Skłoniło to autorów pracy do podjęcia próby wyznaczenia nowych kryteriów opiniodawczych w zakresie ustalenia „całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie”. Praca ta jest kontynuacją cyklu poświęconego interpretacji art. 156 k.k. dla potrzeb opiniowania sądowo-lekarskiego.

Słowa kluczowe: niezdolność do pracy w zawodzie, kodeks karny, opiniowanie sądowo- -lekarskie

Pełna wersja w .pdf (83kB)

Print