Elżbieta Skupień, Małgorzata Kowanetz

Psychiatryczno-psychologiczne opiniowanie w sprawach o unieważnienie oświadczenia woli ze szczególnym uwzględnieniem oceny swobody


Z Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie

Dyrektor: A. Głazek


W pracy przedstawione są rozważania o opiniowaniu dla potrzeb sądów cywilnych w sprawach dotyczących unieważnienia oświadczenia woli. Autorki omawiają różnice pomiędzy oceną świadomości i swobody w sprawach testamentowych i w sprawach, w których osoba żyjąca usiłuje unieważnić swoją wcześniej notarialnie wyrażoną wolę. Celem pracy jest próba określenia, jakie czynniki mają istotne znaczenie dla opracowania wniosków opinii, a także – określenia kompetencji biegłych i wskazania w jakich sytuacjach przydatna dla rozstrzygnięcia sprawy byłaby opinia psychiatryczna, w jakich psychologiczna, a w jakich kompleksowa.

Słowa kluczowe: oświadczenie woli, swoboda, świadomość, swobodne podejmowanie decyzji

Pełna wersja w .pdf (131kB)

Print