Ewa Kapińska, Zofia Szczerkowska

Ustalenie tożsamości nieznanej osoby w oparciu o określenie profilu DNA z ekshumowanych szczątków ludzkich


Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku

Kierownik Katedry dr hab. med. Zbigniew Jankowski


Celem pracy było ustalenie tożsamości nieznanego mężczyzny, którego szczątki ekshumowano po 4 latach od pochówku. Do badań genetycznych zabezpieczono kość udową denata a materiał porównawczy stanowiły wymazy z jamy ustnej pobrane od jego domniemanych krewnych – żony, syna i brata. DNA z kości  wyizolowano dwiema metodami: metodą fenolowo-chloroformową oraz alternatywnie, zmodyfikowaną techniką opisaną przez T. Kalmára i wsp. Porównano uzyskane wyniki. Materiał genetyczny amplifi kowano przy użyciu komercyjnego zestawu AmpFlSTR®SEfiler™. Pełny profi l genetyczny zmarłego mężczyzny uzyskano przy wykorzystaniu DNA izolowanego obu technikami, jednak metoda zaproponowana przez Kalmara w porównaniu do metody fenolowo-chloroformowej umożliwiła szybsze i prostsze pozyskanie materiału genetycznego. Zastosowana analiza statystyczna potwierdziła ojcostwo denata w stosunku do badanego dziecka (P=99,999999%) a także pokrewieństwo z domniemanym bratem (P=99,9999%).

Słowa kluczowe: kość udowa, ekshumacja, izolacja DNA, ustalenie tożsamości

Pełna wersja w .pdf (280kB)

Print