Katarzyna Bąbol-Pokora, Adam Prośniak, Renata Jacewicz, Jarosław Berent

Baza 500 alleli SNP w populacji centralnej Polski1


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. J. Berent


Analiza SNP jest jedną z najnowszych metod stosowanych do identyfi kacji osobniczej w genetyce sądowej. Jest coraz częściej stosowana w praktyce, zwłaszcza w analizach silnie zdegradowanego materiału dowodowego, dlatego też wymaga odpowiednich danych populacyjnych. W pracy przedstawiono wyniki badań populacyjnych, przeprowadzonych metodą minisekwencjonowania, w postaci bazy populacyjnej regionu Polski centralnej, obejmującej 500 alleli w zakresie 5 loci SNP (rs2294067, rs2282160, rs2070764, rs2277216, rs1063739).

Słowa kluczowe: SNP, baza populacyjna, Polska centralna

Pełna wersja w .pdf (190kB)

Print