Ewa Pufal, Marzena Sykutera

Wykorzystanie chromatografii cieczowej z detektorem masowym (LC/MS) do oznaczania leków przeciwdepresyjnych we krwi*


Z Katedry Medycyny Sądowej UMK w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy


Kierownik: prof. dr hab. med. K. Śliwka


W pracy przedstawiono metodę oznaczania dwunastu leków przeciwdepresyjnych (amitryptyliny, chlorpromazyny, klomipraminy, doksepinu, fluoksetyny, lewomepromazyny, maprotyliny, paroksetyny, perazyny, promazyny, sertraliny, tiorydazyny) we krwi z użyciem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią masową (LC/MS). Badane związki ekstrahowano z próby krwi za pomocą acetonitrylu. Rozdział chromatograficzny przeprowadzono na kolumnie Eclipse XDB C18 (150 x 4,6 mm, 5 μm). Jako fazę ruchomą zastosowano mieszaninę acetonitrylu i 0,1%TFA w wodzie (50:50 v/v) z przepływem 0,4 ml/min. Analizę prowadzono w trybie monitorowania pozornych jonów molekularnych [MH+] charakterystycznych dla analizowanych związków. Opracowaną metodę zastosowano do analizy próbek rzeczywistych pobranych od czterech osób, których zgon nastąpił wskutek samobójstwa przez powieszenie.

Słowa kluczowe: leki przeciwdepresyjne, krew, LC/MS

Pełna wersja w .pdf (891kB)

Print