Witold Pepiński, Małgorzata Skawrońska, Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica, Ireneusz Sołtyszewski

Polimorfizm 11 autosomalnych loci STR w populacji białoruskiej mniejszości narodowej zamieszkującej region Podlasia – rozszerzenie typowego panelu badawczego


Z Zakładu Medycyny Sądowej UM w Białymstoku

Kierownik: prof. dr hab. J. Janica


Badania populacyjne przeprowadzono na 200 próbkach krwi obwodowej pobranych od niespokrewnionych osób obojga płci należących do białoruskiej mniejszości narodowej zamieszkującej region Podlasia. Celem pracy było określenie częstości alleli 11 autosomalnych loci STR człowieka oraz obliczenie parametrów ich przydatności w badaniach medyczno-sądowych. Obserwowane rozkłady częstości genotypów badanych loci znajdują się w równowadze Hardy-Weinberga. Analizowane systemy wykazują wysoką informatywność i mogą być przydatne w przypadkach wymagających rozszerzenia panelu badawczego opartego na systemie CODIS.

Słowa kluczowe: loci STR, genetyka populacyjna, białoruska mniejszość narodowa, Podlasie


Pełna wersja w .pdf (89kB)

Print