Jerzy Janica1, Witold Pepiński1, Anna Niemcunowicz-Janica1, Małgorzata Skawrońska1, Ireneusz Sołtyszewski2, Jarosław Berent3

Polimorfi zm loci Y-STR wśród ludności Polski północno-wschodniej w aspektach zróżnicowania etnicznego i przydatności w badaniach medyczno-sądowych


1 Z Zakładu Medycyny Sądowej UM w Białymstoku Kierownik: prof. dr hab. J. Janica

2 Z Zakładu Kryminalistyki i Medycyny Sądowej UW-M w Olsztynie Kierownik: prof. dr hab. B. Młodziejowski

3 Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. J. Berent


Celem pracy było obliczenie wskaźników biostatystycznych i parametrów przydatności w ekspertyzie medyczno-sądowej oraz wzbogacenie wiedzy o strukturze genetycznej populacji w aspekcie tła historycznego i składu etnicznego. Polimorfi zm loci Y-STR oznaczano w próbkach populacyjnych obejmujących ogółem 718 mężczyzn narodowości polskiej, mniejszości narodowych białoruskiej i litewskiej, mniejszości etnicznej Tatarów Polskich i mniejszości religijnej Starowierców. Analiza loci Y-STR przy użyciu metod statystycznych wskazuje na ich przydatności w charakteryzowaniu społeczności i grup etnicznych w Polsce północno- wschodniej. Różnice rozkładów częstości haplotypów w populacji Polski północno-wschodniej powinny być brane pod uwagę w ocenie prawdopodobieństwa zgodności profili genetycznych na potrzeby ekspertyz medycznosądowych.

Słowa kluczowe: loci Y-STR, medycyna sądowa, dane populacyjne, Polska północno-wschodnia

Pełna wersja w .pdf (350kB)

Print