Agnieszka Nowak1, Seweryn Nowak2, Czesław Chowaniec1, Romuald Wojnicz3

Troponina w medycynie sądowej


1 Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

p.o. Kierownik: dr med. C. Chowaniec

2 Z I Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. K. Mizia-Stec

3 Z Katedry Histologii i Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. R. Wojnicz


Praca ma charakter poglądowy. Na podstawie przeglądu dostępnego piśmiennictwa, staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim zakresie współczesna medycyna sądowa wykorzystuje możliwość ilościowego i jakościowego oznaczenia troponiny. Praca ta stanowi jednocześnie wstęp do omówienia wyników własnych badań w tej dziedzinie. Wielu badaczy sugeruje przydatność oznaczenia we krwi sekcyjnej czy płynach ustrojowych troponin sercowych w medyczno-sądowej diagnostyce nagłych zgonów sercowych. W naszej ocenie wymagane są jednak dalsze badania nad wpływem na wynik oznaczeń cTnI i cTnT takich czynników, jak zmiany pośmiertne, obecność pośmiertnej flory bakteryjnej, procesów degradacji białek, rodzaj zastosowanej metodyki badania i inne. Przytoczone prace sugerują, że dodatnie oznaczenia troponin sercowych świadczą raczej o uszkodzeniu kardiomicytów, niż o przyczynie tego uszkodzenia. Wydaje się również, że wykorzystanie metod immunohistochemicznych pozwala na wiarygodne postawienie rozpoznania świeżego zawału mięśnia sercowego, pod warunkiem jednoczasowego wykorzystania kilku markerów. Dalszych badań wymaga optymalizacja doboru tychże, jak również próba ustalenia zależności pomiędzy ich detekcją, a czasem przeżycia od pierwszych dolegliwości bólowych. Powyższe mogłoby być pomocne w opiniowaniu sądowo-lekarskim.

Słowa kluczowe:
troponiny sercowe, przegląd piśmiennictwa, medycyna sądowa
 
Pełna wersja w .pdf

Print