• English
  • PolishZawartość


Marek Wiergowski, Katarzyna Galer, Beata Szpiech, Krystyna Reguła

Niepewność pomiarowa jako integralna część wyniku pomiarowego oraz narzędzie doskonalenia jakości pracy laboratorium chemiczno-toksykologicznego


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM w Gdańsku

Kierownik: dr hab. Z. Szczerkowska – profesor AM


Niepewność pomiaru jest liczbowo wyrażonym zakresem, w którym z określonym prawdopodobieństwem, spodziewane jest znalezienie prawdziwej wartości pomiarowej. W pracy podjęto próbę oszacowania niepewności typu A i B analizy etanolu metodą enzymatyczną ADH w celu stwierdzenia zasadności ich wykonywania i wykorzystania w praktyce laboratoryjnej. W podanym przykładzie wykazano duży udział procentowy błędu pomiaru dla pipetowania roztworu ADH oraz kwasu nadchlorowego, co daje podstawę do podjęcia dalszych kroków w celu udoskonalenia procedury. Wyniki niepewności pomiarowej uzyskane metodą B są zbliżone do empirycznego wyniku metody A. Ważną zaletą omawianego sposobu
wyznaczania niepewności jest oszczędność czasu oraz ograniczenie kosztów analiz.

Słowa kluczowe: niepewność pomiarowa, odchylenie standardowe, propagacja błędów, jakość pracy laboratorium chemiczno-toksykologicznego

Pełna wersja w .pdf (164kB)

 
designed by PixelThemes.com