Maciej Barzdo, Ewa Gloc, Ewa Meissner, Agnieszka P. Jurczyk, Beata Jankowska, Jarosław Berent, Stefan Szram

Zmiany stężeń produktów peroksydacji lipidów i grup tiolowych w mózgach szczurów w przebiegu przewlekłej intoksykacji metanolem


Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. S. Szram


Za toksyczne działanie metanolu odpowiedzialne są głównie jego metabolity, których powstawaniu może towarzyszyć generowanie reaktywnych form tlenu. Celem pracy było określenie wpływu przewlekłej intoksykacji metanolem na zmiany stężeń końcowych produktów peroksydacji lipidów, reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARs) oraz wolnych grup tiolowych (–SH) w mózgach szczurów, jako wykładników stresu oksydacyjnego w tym narządzie. Przeprowadzone badania nie wykazały jednak istotnych statystycznie zmian stężeń TBARs oraz grup –SH w mózgach szczurów. Wyniki te wskazują na brak zdolności metanolu do generowania reaktywnych form tlenu w mózgach szczurów w przebiegu przewlekłej intoksykacji.

Słowa kluczowe: metanol, stres oksydacyjny, TBARs, wolne grupy SH

Pełna wersja w .pdf (98kB)