• English
  • PolishZawarto¶ć


Anita Dettlaff-Kąkol*, Ryszard Pawłowski*, **

Locus YCAII polimorfizm w populacji polskiej

Polymorphism of the YCAII locus in a Polish population

* Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM w Gdańsku

Kierownik: dr hab. Z. Szczerkowska – profesor AM

** Z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie

 Dyrektor: A. Głazek

Praca przedstawia badanie polimorfizmu locus YCAII w próbce populacyjnej 189 mężczyzn z obszaru Polski. W analizowanej próbce populacyjnej stwierdzono 6 z 11 stwierdzonych do tej pory alleli (www.ystr.org). Najczęstszym allelem był allel, 19, który wystąpił w badanej populacji z często¶cią 0,4343. Obliczony współczynnik różnorodno¶ci dla locus YCAII wynosi 0,62, co daje ¶rednią moc dyskryminacyjną z dotychczas badanych loci w populacji polskiej. Stwierdzono bardzo znamienne statystycznie różnice (p<0,0000) w rozkładzie alleli pomiędzy populacja polską a populacją włoską, niemiecką, litewską, łotewską i estońską oraz brak znamiennych różnic w rozkładzie alleli pomiędzy populacją polską a słoweńską (p=0,40).

This paper describes the polymorphism of a YCAII locus in a Polish population sample of 189 males. In an analyzed population sample 6 of 11 alleles identified to date were found (www.ystr.org). The most frequent allele was 19 with a frequency of 0,4343. The calculated gene diversity value for YCAII locus is 0,62 and posses a rather moderate discrimination power for loci analyzed in our population to date. Comparison of homogeneity distribution of YCAII alleles between different populations was analyzed. Very significant statistical differences (p<0.0000) were observed between our population and Italian, German, Lithuanian, Latvian and Estonian populations. No statistical differences were observed between the Polish and Slovenian population sample (p=0,40).

 

Słowa kluczowe: Locus YCAII, genetyka populacyjna, populacja polska
Key words: YCA locus, population genetics, Polish population

Wstęp

Locus YCAIIa/b należy do jednego z pierwszych opisanych polimorficznych loci z chromosomu Y człowieka (3). Locus ten położony na długim ramieniu chromosomu Y (bank genów AC015978) charakteryzuje się dwunukleotydową jednostką powtarzalną (CA)n, oraz należy do szeregu już opisanych loci występujących w postaci wielu kopii (DYS385, DYS464) na chromosomie Y. Dwie zduplikowane sekwencje ułożone są naprzeciwko siebie w odległo¶ci ok. 880 kpz. Locus ten został włączony do tzw. rozszerzonego zakresu loci dostępnych w internetowej bazie danych (http://ystr.charite.de) składającej się z DYS 19, DYS 392, DYS 390, DYS 393, DYS 385I/II, DYS 391, DYS 389I i DYS 389II oraz YCAII.

Niniejsza praca opisuje badanie często¶ci alleli locus YCAII do tej pory nie publikowane dla naszej populacji.

Materiały i metody

Badaniom poddano próbki materiału biologicznego (krew i wymazy z jamy ustnej) pochodzące od 189 niespokrewnionych mężczyzn z obszaru Polski Północnej. Izolację DNA i pomiar jego stężenia przeprowadzano metodami uprzednio opisanymi (5).

Amplifikację locus YCAII prowadzono stosując warunki amplifikacji podane przez Kaysera i wsp. (1). Produkty amplifikacji rozdzielano metodą elektroforezy kapilarnej stosując automatyczny sekwenator ABI310.

W celu prawidłowego nazwania badanych alleli badanego locus, sekwencjonowaniu poddano wybrane allele różniące się pomiędzy sobą wielko¶ciami fragmentów. Sekwencjonowanie prowadzono stosując zestaw BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit v. 3.1 (Applied Biosystems). W niniejszej pracy zastosowano nazewnictwo alleli przyjęte przez Schmidt i wsp (8). Współczynnik zróżnicowania dla genów (D) obliczano wg Nei (4). Homogenno¶ć rozkładu alleli badano stosując program G. Carmodiego.

Wyniki i dyskusja

Locus YCAII ze względu na dwunukleotydową jednostkę powtarzalną (CA) charakteryzuje się obecno¶cią alleli o stosunkowo niskiej długo¶ci (134–160pz dla alleli od 11–24) predysponującą do badania DNA silnie zdegradowanego. Jednocze¶nie fakt powstawania licznych artefaktów tworzonych przez polimerazę DNA w postaci frakcji typu "stutter” wyklucza go z badań mieszanych profili DNA, a tym samym do analizy ¶ladów biologicznych. Rycina 1 pokazuje profil DNA w zakresie locus YCAII z licznymi artefaktami w postaci frakcji stutter. Są to zarówno frakcje stutter dla głównego allelu jak i stuttery dla pierwotnej frakcji stutter, co tworzy obraz wysoce skomplikowany. Przeprowadzone obserwacje podczas badania alleli locus YCAII wykazały, iż wielko¶ci pierwotnych frakcji stutter dochodziły wielko¶cią nawet do 50% pola głównego allelu.

Rozkład często¶ci alleli locus YCAII zaobserwowany w próbce populacyjnej 189 mężczyzn z obszaru Polski przedstawia tabela I. W badaniach populacyjnych stwierdzono, 6 z 11 do tej pory zidentyfikowanych alleli (www.ystr.org), w¶ród których najczę¶ciej występował allel 19 (f = 0,4343). Allel ten należy też do najczę¶ciej obserwowanych w populacji niemieckiej, włoskiej, słoweńskiej, litewskiej, łotewskiej i estońskiej (9, 7, 10, 2). W analizowanej próbce populacyjnej dla obszaru Polski stwierdzono 15 różnych genotypów, z których najczęstszym był 19–23 występujący z często¶cią aż 58.82%. Genotyp ten dominuje we wszystkich porównywanych populacjach za wyjątkiem populacji estońskiej, w której najczęstszym genotypem jest 18–20 (33,83%) (2).

 

 

Ryc. 1. Artefakty powstające podczas powielania locus YCAII. Strzałki wskazują

miejsca pojawiania się pierwotnych jak i wtórnych frakcji typu stutter.

Pod¶wietlono szczyty fluorescencji dla głównych alleli 19 i 23 locus YCAII.

Fig. 1. Artifacts arising during the reproduction of locus YCAII. The arrows show

the areas of primary and secondary stutter type fraction. Peak

fluorescence for the main allels 19 and 23 locus YCAII is highlighted.

 

Tabela I. Rozkład alleli locus YCAII w próbce populacyjnej z obszaru Polski

(N=189).

Table I. Distribution of YCAII alleles in a Polish population sample (N=189).

 

Allel

Ilo¶ć zaobserwowana

Number observed

Często¶ć

Frequency

17

1

0,0051

18

0

0,0000

19

86

0,4343

20

49

0,2475

21

40

0,2020

22

21

0,1061

23

1

0,0051

 

 

Współczynnik różnorodno¶ci D obliczony dla polskiej próbki populacyjnej 189 mężczyzn wynosi 0.62 i należy do ¶rednich w¶ród loci typu Y–STR zbadanych dotychczas w naszej populacji. Porównanie współczynnika D z innymi populacjami europejskimi wskazuje, iż posiada on najniższą warto¶ć w porównaniu do 6 innych populacji europejskich, z których najwyższy charakteryzuje populację Estonii (D=0.78).

Tabela II. Porównanie rozkładu alleli locus YCAII pomiędzy czterema

populacjami europejskimi.

Table II. Comparison of YCAII locus alleles distribution between four European

population samples.

Populacja

 

Genotyp

Polska północna

N=189

North Poland

Toskania

N=107

Toscany (7)

Niemcy (Freiburg)

N=433

Germany (9)

Obs. Liczba

Number observed

Często¶ć

Frequency

Obs. Liczba

Number observed

Często¶ć

Frequency

Obs. Liczba

Number observed

Często¶ć

Frequency

17,23

1

0,0053

0

0,0000

0

0,0000

18

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

17

0

0,0000

0

0,0000

2

0,0046

19

5

0,0267

3

0,0280

14

0,0323

20

2

0,0107

4

0,0374

15

0,0346

21

19

0,1016

0

0,0000

7

0,0162

18,20

8

0,0428

0

0,0000

4

0,0092

18,19

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

18,24

1

0,0053

0

0,0000

0

0,0000

19,20

2

0,0107

8

0,0748

18

0,0416

19,21

25

0,1337

10

0,0934

92

0,2125

19,22

9

0,0481

10

0,0934

30

0,0693

19,23

110

0,5882

51

0,4766

212

0,4896

19,24

3

0,0160

5

0,0467

5

0,0115

19,25

1

0,0053

1

0,0093

1

0,0023

20,23

1

0,0053

4

0,0374

1

0,0023

21,22

1

0,0053

2

0,0187

2

0,0046

22,23

1

0,0053

0

0,0000

1

0,0023

23

0

0,0000

1

0,0093

4

0,0092

23,24

0

0,0000

1

0,0093

1

0,0023

20,22

0

0,0000

1

0,0093

2

0,0046

22

0

0,0000

2

0,0187

3

0,0069

20,21

0

0,0000

3

0,0280

0

0,0000

17,19

0

0,0000

1

0,0093

0

0,0000

18,22

0

0,0000

0

0,0000

2

0,0046

18,21

0

0,0000

0

0,0000

2

0,0046

18,23

0

0,0000

0

0,0000

6

0,0138

17,21

0

0,0000

0

0,0000

2

0,0046

20,24

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

21,23

0

0,0000

0

0,0000

2

0,0046

11,21

0

0,0000

0

0,0000

5

0,0115

Współczynnik różnorodno¶ci D#

0,624

0,749

0,705

G–statistic

Chi2*


56,0907 (P=0.0000)

67,6891 (P=0,0000)

63,7955 (P=0.0000)

71,3870 (P=0,0000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowenia

N=121

Slovenia (10)

Litwa

N=152

Lithuania (2)

Łotwa

N=145

Latvia (2)

Estonia

N=133

Estonia (2)

Obs. Liczba

Number observed

Często¶ć Frequency

Obs. Liczba

Number observed

Często¶ć Frequency

Obs. Liczba

Number observed

Często¶ć Frequency

Obs. Liczba

Number observed

Często¶ć Frequency

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

3

0,0226

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

4

0,0331

2

0,0132

0

0,0000

3

0,0226

2

0,0165

1

0,0066

1

0,0069

2

0,0150

20

0,1653

10

0,0658

9

0,0621

0

0,0000

0

0,000

42

0,2763

37

0,2552

45

0,3383

0

0,0000

1

0,0066

2

0,0138

0

0,0000

1

0,0083

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

2

0,0165

1

0,0066

1

0,0069

0

0,0000

21

0,1736

17

0,1118

8

0,0552

20

0,1504

3

0,0248

3

0,0187

16

0,1103

13

0,0977

64

0,5289

64

0,4211

70

0,4828

35

0,2632

2

0,0165

0

0,0000

1

0,0069

1

0,0075

0

0,0000

1

0,0066

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

1

0,0069

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

1

0,0083

2

0,0132

0

0,0000

4

0,0300

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

1

0,0069

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

2

0,0138

5

0,0376

1

0,0083

1

0,0066

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

1

0,0066

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

1

0,0066

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

1

0,0075

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

1

0,0066

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

 

0,666

0,710

0,703

0,780

16,7346 (P=0.4010

21,8894 (P=0,3060)

85,4013 (P=0.0000) 110,8655 (P=0.0000)

77,2467 (P=0.0000)

98,2606 (P=0.0000)

126,4164 (P=0.0000)

159,3631 (P=0.0000)

 

Legenda: * – Homogenno¶ć rozkładu alleli pomiędzy populacją polską a innymi populacjami z Europy obliczana za pomocą programu G. Carmodi’ego;

Legend: Homogeneity alleles distribution between polish and other European populations calculated with Carmody program. # – Współczynnik różnorodno¶ci (gene diversity).

 

Porównanie homogenno¶ci rozkładu genotypów locus YCAII pomiędzy próbką populacyjną z Polski a innymi dotychczas opublikowanymi dla Europy danymi wykazało bardzo znamienne różnice w ich rozkładzie dla wszystkich porównywanych par za wyjątkiem populacji Słowenii (tab. II). Obserwacje te potwierdzają znamienne statystycznie różnice w homogenno¶ci rozkładu obserwowane dla innych loci typu Y–STR pomiędzy populacją polską a innymi populacjami Europy Zachodniej (6).

Pi¶miennictwo

1. Kayser M, Caglia A, Corach D, Fretwell N, Gehrig C, Graziosi G, Heidorn F, Herrmann S, Herzog B, Hidding M, Honda K, Jobling M, Krawczak M, Leim K, Meuser S, Meyer E, Oesterreich W, Pandya A, Parson W, Penacino G, Perez-Lezaun A, Piccinini A, Prinz M, Schmitt C, Roewer L, et al.: Evaluation of Y-chromosomal STRs: a multicenter study. Int. J. Legal Med. 1997,110(3),125–33, 141–9. – 2. Lessig R, Edelmann J.: Population data of Y-chromosomal STRs in Lithuanian, Latvian and Estonian males. Forensic Sci. Int. 2001, 20(3),223–5. – 3. Mathias N, Bayes M, Tyler-Smith C.: Highly informative compound haplotypes for the human Y chromosome. Hum. Mol. Genet. 1994, 3(1),115–23. 4. – Nei M.: Analysis of gene diversity in subdivided populations. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1973, 70, 3321–3323. –5. Pawłowski R., Branicki W., Kupiec T.: Y-chromosomal polymorphic loci DYS19, DYS390, DYS393 in a population sample from nothern Poland. Electrophoresis 1999, 20, 1702–1706. – 6. Płoski R. M. Wozniak, R. Pawłowski, D.M. Monies, W. Branicki, T. Kupiec, A. Kloosterman, T. Dobosz, E Bosch, M. Nowak, R. Lessig, M. A. Jobling, L. Roewer, M. Kayser: Homogeneity and distinctiveness of Polish paternal lineages revealed by Y chromosome microsatellite haplotype analysis. Hum. Genet. 2002, 110, 592–600. –7. Ricci U, Sani I, Giovannucci Uzielli ML.: Y-chromosomal STR haplotype in Toscany (central Italy). Forensic Sci. Int. 2001, 120(3), 210–212. – 8. Schmidt U, Lutz S, Roewer L.: A nomenclature for YCA II which is compatible with the ISFG guidelines for Y–STR analysis. Progress in forensic genetics 2003, 9, 481–485. – 9. Schmidt U, Meier N, Lutz S: Y-chromosomal STR haplotypes in a population sample from southwest Germany (Freiburg area). Int. J. Legal Med. 2003,117(4), 211–217. –10. Sterlinko H, Pajnic IZ, Balazic J, Komel R.: Human Y-specific STR haplotypes in a Slovenian population sample. Forensic Sci. Int. 2001, 120(3), 226–228.

 

 

Adres pierwszego autora:

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej AM

ul. Dębowa 23

80–210 Gdańsk.

Anita Dettlaff-K±kol*, Ryszard Pawłowski*, **

Locus YCAII polimorfizm w populacji polskiej

Polymorphism of the YCAII locus in a Polish population

* Z Katedry i Zakładu Medycyny S±dowej AM w Gdańsku

Kierownik: dr hab. Z. Szczerkowska – profesor AM

** Z Instytutu Ekspertyz S±dowych w Krakowie

 Dyrektor: A. Głazek

Praca przedstawia badanie polimorfizmu locus YCAII w próbce populacyjnej 189 mężczyzn z obszaru Polski. W analizowanej próbce populacyjnej stwierdzono 6 z 11 stwierdzonych do tej pory alleli (www.ystr.org). Najczęstszym allelem był allel, 19, który wyst±pił w badanej populacji z często¶ci± 0,4343. Obliczony współczynnik różnorodno¶ci dla locus YCAII wynosi 0,62, co daje ¶redni± moc dyskryminacyjn± z dotychczas badanych loci w populacji polskiej. Stwierdzono bardzo znamienne statystycznie różnice (p<0,0000) w rozkładzie alleli pomiędzy populacja polsk± a populacj± włosk±, niemieck±, litewsk±, łotewsk± i estońsk± oraz brak znamiennych różnic w rozkładzie alleli pomiędzy populacj± polsk± a słoweńsk± (p=0,40).

This paper describes the polymorphism of a YCAII locus in a Polish population sample of 189 males. In an analyzed population sample 6 of 11 alleles identified to date were found (www.ystr.org). The most frequent allele was 19 with a frequency of 0,4343. The calculated gene diversity value for YCAII locus is 0,62 and posses a rather moderate discrimination power for loci analyzed in our population to date. Comparison of homogeneity distribution of YCAII alleles between different populations was analyzed. Very significant statistical differences (p<0.0000) were observed between our population and Italian, German, Lithuanian, Latvian and Estonian populations. No statistical differences were observed between the Polish and Slovenian population sample (p=0,40).

Słowa kluczowe: Locus YCAII, genetyka populacyjna, populacja polska
Key words: YCA locus, population genetics, Polish population

Wstęp

Locus YCAIIa/b należy do jednego z pierwszych opisanych polimorficznych loci z chromosomu Y człowieka (3). Locus ten położony na długim ramieniu chromosomu Y (bank genów AC015978) charakteryzuje się dwunukleotydow± jednostk± powtarzaln± (CA)n, oraz należy do szeregu już opisanych loci występuj±cych w postaci wielu kopii (DYS385, DYS464) na chromosomie Y. Dwie zduplikowane sekwencje ułożone s± naprzeciwko siebie w odległo¶ci ok. 880 kpz. Locus ten został wł±czony do tzw. rozszerzonego zakresu loci dostępnych w internetowej bazie danych (http://ystr.charite.de) składaj±cej się z DYS 19, DYS 392, DYS 390, DYS 393, DYS 385I/II, DYS 391, DYS 389I i DYS 389II oraz YCAII.

Niniejsza praca opisuje badanie często¶ci alleli locus YCAII do tej pory nie publikowane dla naszej populacji.

Materiały i metody

Badaniom poddano próbki materiału biologicznego (krew i wymazy z jamy ustnej) pochodz±ce od 189 niespokrewnionych mężczyzn z obszaru Polski Północnej. Izolację DNA i pomiar jego stężenia przeprowadzano metodami uprzednio opisanymi (5).

Amplifikację locus YCAII prowadzono stosuj±c warunki amplifikacji podane przez Kaysera i wsp. (1). Produkty amplifikacji rozdzielano metod± elektroforezy kapilarnej stosuj±c automatyczny sekwenator ABI310.

W celu prawidłowego nazwania badanych alleli badanego locus, sekwencjonowaniu poddano wybrane allele różni±ce się pomiędzy sob± wielko¶ciami fragmentów. Sekwencjonowanie prowadzono stosuj±c zestaw BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit v. 3.1 (Applied Biosystems). W niniejszej pracy zastosowano nazewnictwo alleli przyjęte przez Schmidt i wsp (8). Współczynnik zróżnicowania dla genów (D) obliczano wg Nei (4). Homogenno¶ć rozkładu alleli badano stosuj±c program G. Carmodiego.

Wyniki i dyskusja

Locus YCAII ze względu na dwunukleotydow± jednostkę powtarzaln± (CA) charakteryzuje się obecno¶ci± alleli o stosunkowo niskiej długo¶ci (134–160pz dla alleli od 11–24) predysponuj±c± do badania DNA silnie zdegradowanego. Jednocze¶nie fakt powstawania licznych artefaktów tworzonych przez polimerazę DNA w postaci frakcji typu "stutter” wyklucza go z badań mieszanych profili DNA, a tym samym do analizy ¶ladów biologicznych. Rycina 1 pokazuje profil DNA w zakresie locus YCAII z licznymi artefaktami w postaci frakcji stutter. S± to zarówno frakcje stutter dla głównego allelu jak i stuttery dla pierwotnej frakcji stutter, co tworzy obraz wysoce skomplikowany. Przeprowadzone obserwacje podczas badania alleli locus YCAII wykazały, iż wielko¶ci pierwotnych frakcji stutter dochodziły wielko¶ci± nawet do 50% pola głównego allelu.

Rozkład często¶ci alleli locus YCAII zaobserwowany w próbce populacyjnej 189 mężczyzn z obszaru Polski przedstawia tabela I. W badaniach populacyjnych stwierdzono, 6 z 11 do tej pory zidentyfikowanych alleli (www.ystr.org), w¶ród których najczę¶ciej występował allel 19 (f = 0,4343). Allel ten należy też do najczę¶ciej obserwowanych w populacji niemieckiej, włoskiej, słoweńskiej, litewskiej, łotewskiej i estońskiej (9, 7, 10, 2). W analizowanej próbce populacyjnej dla obszaru Polski stwierdzono 15 różnych genotypów, z których najczęstszym był 19–23 występuj±cy z często¶ci± aż 58.82%. Genotyp ten dominuje we wszystkich porównywanych populacjach za wyj±tkiem populacji estońskiej, w której najczęstszym genotypem jest 18–20 (33,83%) (2).

Ryc. 1. Artefakty powstaj±ce podczas powielania locus YCAII. Strzałki wskazuj±

miejsca pojawiania się pierwotnych jak i wtórnych frakcji typu stutter.

Pod¶wietlono szczyty fluorescencji dla głównych alleli 19 i 23 locus YCAII.

Fig. 1. Artifacts arising during the reproduction of locus YCAII. The arrows show

the areas of primary and secondary stutter type fraction. Peak

fluorescence for the main allels 19 and 23 locus YCAII is highlighted.

Tabela I. Rozkład alleli locus YCAII w próbce populacyjnej z obszaru Polski

(N=189).

Table I. Distribution of YCAII alleles in a Polish population sample (N=189).

Allel

Ilo¶ć zaobserwowana

Number observed

Często¶ć

Frequency

17

1

0,0051

18

0

0,0000

19

86

0,4343

20

49

0,2475

21

40

0,2020

22

21

0,1061

23

1

0,0051

Współczynnik różnorodno¶ci D obliczony dla polskiej próbki populacyjnej 189 mężczyzn wynosi 0.62 i należy do ¶rednich w¶ród loci typu Y–STR zbadanych dotychczas w naszej populacji. Porównanie współczynnika D z innymi populacjami europejskimi wskazuje, iż posiada on najniższ± warto¶ć w porównaniu do 6 innych populacji europejskich, z których najwyższy charakteryzuje populację Estonii (D=0.78).

Tabela II. Porównanie rozkładu alleli locus YCAII pomiędzy czterema

populacjami europejskimi.

Table II. Comparison of YCAII locus alleles distribution between four European

population samples.

Populacja

Genotyp

Polska północna

N=189

North Poland

Toskania

N=107

Toscany (7)

Niemcy (Freiburg)

N=433

Germany (9)

Obs. Liczba

Number observed

Często¶ć

Frequency

Obs. Liczba

Number observed

Często¶ć

Frequency

Obs. Liczba

Number observed

Często¶ć

Frequency

17,23

1

0,0053

0

0,0000

0

0,0000

18

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

17

0

0,0000

0

0,0000

2

0,0046

19

5

0,0267

3

0,0280

14

0,0323

20

2

0,0107

4

0,0374

15

0,0346

21

19

0,1016

0

0,0000

7

0,0162

18,20

8

0,0428

0

0,0000

4

0,0092

18,19

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

18,24

1

0,0053

0

0,0000

0

0,0000

19,20

2

0,0107

8

0,0748

18

0,0416

19,21

25

0,1337

10

0,0934

92

0,2125

19,22

9

0,0481

10

0,0934

30

0,0693

19,23

110

0,5882

51

0,4766

212

0,4896

19,24

3

0,0160

5

0,0467

5

0,0115

19,25

1

0,0053

1

0,0093

1

0,0023

20,23

1

0,0053

4

0,0374

1

0,0023

21,22

1

0,0053

2

0,0187

2

0,0046

22,23

1

0,0053

0

0,0000

1

0,0023

23

0

0,0000

1

0,0093

4

0,0092

23,24

0

0,0000

1

0,0093

1

0,0023

20,22

0

0,0000

1

0,0093

2

0,0046

22

0

0,0000

2

0,0187

3

0,0069

20,21

0

0,0000

3

0,0280

0

0,0000

17,19

0

0,0000

1

0,0093

0

0,0000

18,22

0

0,0000

0

0,0000

2

0,0046

18,21

0

0,0000

0

0,0000

2

0,0046

18,23

0

0,0000

0

0,0000

6

0,0138

17,21

0

0,0000

0

0,0000

2

0,0046

20,24

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

21,23

0

0,0000

0

0,0000

2

0,0046

11,21

0

0,0000

0

0,0000

5

0,0115

Współczynnik różnorodno¶ci D#

0,624

0,749

0,705

G–statistic

Chi2*


56,0907 (P=0.0000)

67,6891 (P=0,0000)

63,7955 (P=0.0000)

71,3870 (P=0,0000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowenia

N=121

Slovenia (10)

Litwa

N=152

Lithuania (2)

Łotwa

N=145

Latvia (2)

Estonia

N=133

Estonia (2)

Obs. Liczba

Number observed

Często¶ć Frequency

Obs. Liczba

Number observed

Często¶ć Frequency

Obs. Liczba

Number observed

Często¶ć Frequency

Obs. Liczba

Number observed

Często¶ć Frequency

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

3

0,0226

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

4

0,0331

2

0,0132

0

0,0000

3

0,0226

2

0,0165

1

0,0066

1

0,0069

2

0,0150

20

0,1653

10

0,0658

9

0,0621

0

0,0000

0

0,000

42

0,2763

37

0,2552

45

0,3383

0

0,0000

1

0,0066

2

0,0138

0

0,0000

1

0,0083

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

2

0,0165

1

0,0066

1

0,0069

0

0,0000

21

0,1736

17

0,1118

8

0,0552

20

0,1504

3

0,0248

3

0,0187

16

0,1103

13

0,0977

64

0,5289

64

0,4211

70

0,4828

35

0,2632

2

0,0165

0

0,0000

1

0,0069

1

0,0075

0

0,0000

1

0,0066

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

1

0,0069

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

1

0,0083

2

0,0132

0

0,0000

4

0,0300

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

1

0,0069

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

2

0,0138

5

0,0376

1

0,0083

1

0,0066

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

1

0,0066

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

1

0,0066

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

1

0,0075

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

1

0,0066

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0

0,0000

0,666

0,710

0,703

0,780

16,7346 (P=0.4010

21,8894 (P=0,3060)

85,4013 (P=0.0000) 110,8655 (P=0.0000)

77,2467 (P=0.0000)

98,2606 (P=0.0000)

126,4164 (P=0.0000)

159,3631 (P=0.0000)

Legenda: * – Homogenno¶ć rozkładu alleli pomiędzy populacj± polsk± a innymi populacjami z Europy obliczana za pomoc± programu G. Carmodi’ego;

Legend: Homogeneity alleles distribution between polish and other European populations calculated with Carmody program. # – Współczynnik różnorodno¶ci (gene diversity).

Porównanie homogenno¶ci rozkładu genotypów locus YCAII pomiędzy próbk± populacyjn± z Polski a innymi dotychczas opublikowanymi dla Europy danymi wykazało bardzo znamienne różnice w ich rozkładzie dla wszystkich porównywanych par za wyj±tkiem populacji Słowenii (tab. II). Obserwacje te potwierdzaj± znamienne statystycznie różnice w homogenno¶ci rozkładu obserwowane dla innych loci typu Y–STR pomiędzy populacj± polsk± a innymi populacjami Europy Zachodniej (6).

Pi¶miennictwo

1. Kayser M, Caglia A, Corach D, Fretwell N, Gehrig C, Graziosi G, Heidorn F, Herrmann S, Herzog B, Hidding M, Honda K, Jobling M, Krawczak M, Leim K, Meuser S, Meyer E, Oesterreich W, Pandya A, Parson W, Penacino G, Perez-Lezaun A, Piccinini A, Prinz M, Schmitt C, Roewer L, et al.: Evaluation of Y-chromosomal STRs: a multicenter study. Int. J. Legal Med. 1997,110(3),125–33, 141–9. – 2. Lessig R, Edelmann J.: Population data of Y-chromosomal STRs in Lithuanian, Latvian and Estonian males. Forensic Sci. Int. 2001, 20(3),223–5. – 3. Mathias N, Bayes M, Tyler-Smith C.: Highly informative compound haplotypes for the human Y chromosome. Hum. Mol. Genet. 1994, 3(1),115–23. 4. – Nei M.: Analysis of gene diversity in subdivided populations. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1973, 70, 3321–3323. –5. Pawłowski R., Branicki W., Kupiec T.: Y-chromosomal polymorphic loci DYS19, DYS390, DYS393 in a population sample from nothern Poland. Electrophoresis 1999, 20, 1702–1706. – 6. Płoski R. M. Wozniak, R. Pawłowski, D.M. Monies, W. Branicki, T. Kupiec, A. Kloosterman, T. Dobosz, E Bosch, M. Nowak, R. Lessig, M. A. Jobling, L. Roewer, M. Kayser: Homogeneity and distinctiveness of Polish paternal lineages revealed by Y chromosome microsatellite haplotype analysis. Hum. Genet. 2002, 110, 592–600. –7. Ricci U, Sani I, Giovannucci Uzielli ML.: Y-chromosomal STR haplotype in Toscany (central Italy). Forensic Sci. Int. 2001, 120(3), 210–212. – 8. Schmidt U, Lutz S, Roewer L.: A nomenclature for YCA II which is compatible with the ISFG guidelines for Y–STR analysis. Progress in forensic genetics 2003, 9, 481–485. – 9. Schmidt U, Meier N, Lutz S: Y-chromosomal STR haplotypes in a population sample from southwest Germany (Freiburg area). Int. J. Legal Med. 2003,117(4), 211–217. –10. Sterlinko H, Pajnic IZ, Balazic J, Komel R.: Human Y-specific STR haplotypes in a Slovenian population sample. Forensic Sci. Int. 2001, 120(3), 226–228.

 

Adres pierwszego autora:

Katedra i Zakład Medycyny S±dowej AM

ul. Dębowa 23

80–210 Gdańsk.

 
designed by PixelThemes.com