• English
 • PolishZawartość


Erazm Baran

Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów
pokrewnych za rok 2002

Bibliography of the Polish papers on forensic medicine, criminology and related fields published in 2002


Spis czasopism i wybranych wydawnictw książkowych ujętych w bibliografii

Journals and selected books included in the bibliography

 1. Acta Poloniae Toxicologica
 2. Alcohol
 3. Alkoholizm i Narkomania
 4. Annales Academiae Medicae Gedanensis
 5. Annales de Toxicologie Analytique
 6. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio DDD
 7. Annals of Human Genetics
 8. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
 9. Biuletyn Informacyjny - Problemy Narkowanii
 10. Biuletyn Śląskiej Izby Lekarskiej
 11. Blok Operacyjny
 12. Forensic Science International
 13. Gazeta Lekarska
 14. Human Genetics
 15. International Journal of Legal Medicine
 16. Journal of Chromatography
 17. Journal of Forensic Science
 18. Journal of Medical Genetics
 19. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia
 20. Klinika Oczna
 21. Laboratory Animals
 22. Magazyn Medyczny - Lekarz Rodzinny
 23. Neuroskop
 24. Polish Journal of Pharmacology
 25. Polski Merkuriusz Lekarski
 26. Problemy Kryminalistyki
 27. Prokuratura i Prawo
 28. Przegląd Lekarski
 29. Rechtsmedizin
 30. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku
 31. Toxicology
 32. Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik
 33. Z Zagadnień Nauk Sądowych

Liczby - w kwadratowych nawiasach - podane po tytułach artykułów i wybranych wydawnictw książkowych odpowiadają liczbom porządkowym zamieszczonego powyżej spisu. Pozostałe wydawnictwa książkowe umieszczono w odpowiednich działach. Bibliografia nie zawiera streszczeń referatów wygłaszanych na zjazdach, konferencjach, sympozjach.

Numbers in square brackets (after the titles) refer to the list of journal and selected books included in the bibliography.

Other publications appear in the relevent division. The bibliography does not included summaries and reports delivered during scientic, conferences.

I. Opracowania ogólne, podręczniki, skrypty

Generals, monographs and handbooks

 1. Ekspertyza Sądowa. Wójcikiewicz J. (red.). Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków, 2002.
 2. Chemia Sądowa. Kościelniak P. Piekoszewski W. (red.). Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków, 2002,
 3. Kowalski P.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach roszczeń z tytułu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B i C. Wydawnictwo Medyczne, Kraków, 2002.
 4. Kryminalistyka. Widacki J. (red). Wyd. II C. H. Beck, Warszwa, 2002.
 5. Wypadki Drogowe. Vademecum Biegłego Sądowego. Wierciński J., Reza A. (red.). Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków, 2002.
 6. Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy profilowania nieznanych sprawców zabójstw. Gierowski J. K., Jaśkiewicz-Obydzińska T. (red.). Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków, 2002.
 7. II. Tanatologia sądowo-lekarska (zgony gwałtowne, zgony nagłe, zestawienia zbiorcze, śmierć i zjawiska z nią związane)

  Death / forensic thanatology (violent death, sudden and unexpected death, summary lists and other related problems)

 8. Bednarek J., Bloch-Bogusławska E., Śliwka K.: Rozwój współczesnych metod oceny wieku na podstawie zarastania szwów czaszkowych (Development of the contemporary age at death estimating methods from cranial suture closure) (8), 2002, 52, 3, 213-219.
 9. Bednarek J., Bloch-Bogusławska E., Śliwka K.: Wykorzystanie zmian morfologicznych zachodzących w spojeniu łonowym do oceny wieku mężczyzn w populacji polskiej (The use of morphologic changes in the pubic symphysis for age determination in the Polish male population) (8), 2002, 52, 4, 295-304.
 10. Bednarek J., Engelgardt P., Bloch-Bogusławska E., Śliwka K.: Wykorzystanie metod Lamendina i Meidla-Lovejoya dla ustalenia wieku osoby nieznanej (Using Lamendin and Meidl-Lovejoy methods for age et death estimation of the unknown person) (8), 2002, 52, 3, 221- 227.
 11. Gos T., Hauser R., Krzyżanowski M.: Regional distribution of glutamate in the central nervous system of rat terminated by carbon dioxide euthanasia (Miejscowa dystrybucja glutaminianu w centralnym układzie nerwowym szczurów uśmiercanych w mechaniźmie eutanazji CO2) (21), 2002, 36, 127-133.
 12. Gross A., Kłys M.: Samobójstwo przez inhalację propanu-butanu (Suicide by propane-butane inhalation: a case report) (8), 2002, 52, 1, 37-42.
 13. Hauser R.: Problematyka identyfikacji ofiar katastrof (Outline of issues connected with the identification of victims of catastrophes) (8), 2002, 52, 4, 333-342.
 14. Hauser R., Gos T., Marczak M., Janicki J., Wiergowski M., Jankowski Z, Karaszewski B., Łuczak N., Krzyżanowski M., Wodniak-Ochocińska Ł.: Substancje alarmowe jako wykładnik stanu emocjonalnego poprzedzającego zgon (Alarm substances as an exponent of emotional state before death) (8), 2002, 52, 4, 287-293.
 15. Hauser R., Gos T., Smoliński J., Jankowski Z.: Outline of issues connected with the identification of victims of catastrophes (Propozycja rozwiązań organizacyjnych w przypadku identyfikacji ofiar masowych katastrof). International Proceedings Division 2002, 257-264.
 16. Hauser R., Gos T., Wiergowski M., Marczak M., Wodniak-Ochocińska Ł., Łuczak N., Jankowski Z., Smoliński J.: Alarm substances involvement in emotional response to aversive stimuli (Substancje alarmowe jako wyznacznik odpowiedzi emocjonalnej na bodźce awersyjne). International Proceedings Division, 2002, 371-374.
 17. Jankowski Z.: Śmierć z ochłodzenia. Część I. Podstawy fizjologii termoregulacji oraz patofizjologia i mechanizmy śmierci z ochłodzenia (Death from accidental hypopthermia. Part I. Principles of physiology of termoregulation, pathophysiology and mechanism of death from hypothermia) (8), 2002, 52, 4, 313-322.
 18. Jankowski Z.: Śmierć z ochłodzenia. Część II. Diagnostyka śmierci z ochłodzenia - przydatność spostrzeganych zmian morfologicznych makroskopowych i mikroskopowych (Death from accidental hypothermia. Part II. An accidental hypothermia death diagnosis - usefulness of observed gross and microscopic morphological changes) (8), 2002, 52, 4, 323-332.
 19. Jankowski Z., Krzyżanowski M., Lasek J., Raszeja S.: Analiza przedszpitalnej śmiertelności pourazowej (4), 2002, 32, 233-242.
 20. Kaczorowska E.: Zbieranie i hodowanie owadów nekrofagicznych, istotnych w odtwarzaniu daty śmierci metodą entomologiczną (Collecting and rearing necrophagous insects, important in determining date of death, basing on the entomological method (8), 2002, 52, 4, 343-350.
 21. Kaczorowska E., Pleśniak D., Szczerkowska Z.: Entomologiczne metody określania czasu śmierci (Entomological methods of determining timeof death) (8), 2002, 52, 4, 305-312.
 22. Kaliszczak P., Kunz J., Bolechała F.: Samobójstwa poagresyjne - problematyka kryminalistyczno-procesowa (Criminalistic and penal problems of "dyadic death") (8), 2002, 3, 177-185.
 23. Kobek M., Jankowski Z., Rygol K.: Pathomorphologie der Inner - lungengefäbe bei Personen die chronisch intrevenos Rauschmittel einnehmen ein Hausgemachtes Produkt aus Mohnstroh (sog. Kompott) (Zmiany patologiczne tkanki płucnej występujące u osób przewlekle przyjmujących dożylnie narkotyki - domowe przetwory słomy makowej (kompot). Proceedings 11th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria Panonia, Visegrad, Hungary 3-5 May 2002, 74-78.
 24. Krzyżanowski M., Jankowski Z., Pieśniak D., Wilmanowska A.: Przypadki powieszeń ze skrępowanymi kończynami - samobójstwo, zabójstwo czy wypadek (The cases of hanging with bound limbs - suicide, homicide or accident) (8), 2002, 52, 3, 371-379.
 25. Kunz J., Bolechała F., Kaliszczak P.: Sądowo-lekarska problematyka zabójstwa z samobójstwem sprawcy ("dyadic death") (Medicolegal problems of dyadic death) (8), 2002, 52, 3, 3, 163-176.
 26. Lorkiewicz-Muszyńska D.: Identification process based on 2D computer - assisted software for face reconstruction and skull/ photo superimposition method (Proces postępowania identyfikacyjnego z wykorzystaniem metody komputerowej rekonstrukcji twarzy i metody superprojekcji). Proceedings of the 10th Biennial Scientific Meeting of the International Association of Craniofacial Identification, Bari, Italy, 2002, 83-91.
 27. Lorkiewicz-Muszyńska D., Przybylski Z.: Significance of comparative odontological studies for the entire skull based identification procedure (Znaczenie porównawczych badań odontologicznych w całokształcie postępowania identyfikacyjnego na podstawie czaszki). Proceedings of the 10th Biennial Scientific Meeting of the International Association of Craniofacial Identification, Bari, Italy, 2002, 146-154.
 28. Lorkiewicz-Muszyńska D., Przybylski Z.: Znaczenie porównawczych badań odontologicznych w całokształcie postępowania identyfikacyjnego na podstawie czaszki (The importance of comparative odontological research in the whole entirety of identification on the base of the skull) (8), 2002, 52, 1, 7-19.
 29. Maksymowicz K., Świątek B.: Samobójstwa dzieci i młodzieży - szczególny aspekt socjologiczno-społeczny i rodzinny (Suicide among children and teenagers with a particular focus on family and society). Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - antropologia kultury - humanistyka. T. 6: Materiały VI Krajowej konferencji TANATOS 2002 (red. J. Kolbuszowski), zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Karpacz 7-9. 11. 2002. Wydawnictwo WTN, 2002, 130-132.
 30. Marcinkowski J. T., Żaba Cz.: Prosektorium (w:) Higienia profilaktyczna w zawodach medycznyzch (Autopsy room (in:) Prophylaxis and hygiene in medical professions). Wydawnictwo AM w Poznaniu, 2002, 201-206.
 31. Polewka A., Bolechała F., Skupień E., Trela F., Zięba A.: Samobójstwa dokonane i depresja u osób w wieku podeszłym (Completed suicide and depression in the elderly) (28), 2002, 59, 4/5, 295-297.
 32. Polewka A., Groszek B., Trela F., Zięba A., Bolechała F., Chrostek-Maj J., Datka W.: Samobójstwa dokonane i usiłowane w Krakowie - podobieństwa i różnice (The completed and attempted suicides in Kraków - similarities and differences) (28), 2002, 59, 4/5, 298-303.
 33. Sadlik K., Szewczyk B., Piekoszewski W., Trela F., Nowak G.: The content of zinc in brain in cases of suicide (Zawartość cynku w mózgu w przypadkach samobójstw). Metal Ions in Biology and Medicine, vol 7. Proceedings of the Seventh International Symposium on Metal Ions in Biology and Medicine held in Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia, on May 5-9, 2002. Khassanova L., Collery P., Maymard I., Khassonova Z., Etienne J. C. (eds.), John Libbey Eurotext, Paris 2002, 418-440.
 34. Teresiński G.: O ustalaniu okoliczności urazu głowy (Determining the circumstances of head injuries) (8), 2002, 52, 1, 65-83.
 35. Trela F., Kołodziej J., Kunz J., Bolechała F.: Samobójcze zatrucia środkami chemicznymi i lekami w latach 1991-2000 w materiale krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej (Suicidal fatal poisoning using chemicals and drugs in the Jagiellonian University Institute of Forensic Medicine, in the years 1991-200) (8), 2002, 52, 1, 21-30.
 36. Trela F., Kunz J., Bolechała F., Kowalski P., Moskała A, Rajtar R.: Przestępstwa przeciwko życiu - analiza porównawcza materiału krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej w latach 1986-1990 i 1996-2000 (Crimes against life in the material of Cracow's Forensic Medicine Institute - comparative analysis in the years 1986-1990 and 1996-2000) (8), 2002, 52, 1, 1-6.
 37. III. Medycyna wypadkowa i wypadki przy pracy

  Traffic and occupational accidents

 38. Florek E., Piekoszewski W., Moczko J., Jenner B.: Driving under influence of prescribed drugs in Poland - questionnaire studies (Prowadzenie samochodu pod wpływem przepisanych przez lekarza leków w Polsce - badania kwestionariuszowe). Proceedings of the 16th International Conference on Alcohol Drugs and Traffic Safety, Montreal, August 4-9 2002 Mayhew D., Dussault C. (eds.), Montreal, 2002 (CD-ROM)
 39. Teresiński G., Mądro R.: Die Auswertung von Halsverletzungen zur Rekonstruktion der Anstossumstande des Fusgangers (Wykorzystanie obrażeń w obrębie szyi do odtwarzania okoliczności potrąceń pieszych) (32), 2002, 4,. 101-104.
 40. Teresiński G., Mądro R.: Evidential value of injuries useful for reconstruction of the pedestrian - vehicle location at the moment collision (Wartość dowodowa obrażeń przydatnych do odtwarzania okoliczności potrąceń pieszych przez pojazdy mechaniczne) (12), 2002, 128, 127-135.
 41. Żaba Cz.: Ustalenie prędkości pojazdu w chwili wypadku na podstawie obrażeń ofiary (w:) Proces hamowania samochodu a bezpieczeństwo w ruchu drogowym (Car braking process and traffic safety). Wydawnictwo ITE Poznań-Radom, rozdział 6. 2, 129-140.
 42. IV. Opiniowanie (karne, cywilne, ubezpieczeniowe)

  Medico-legal opinion (penal, civil and insurance cases)

 43. Chowaniec Cz., Chowaniec M.: Advisory problem in cases of hospital infections, especially with regard to hepatitis B and C in Poland (Problemy opiniowania w sprawach zakażeń szpitalnych w szczególności wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C w Polsce). Procedings 11th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria Pannonia, Visegrad, Hungary 3-5 May 2002, 95-97.
 44. Janica J., Kordecki K., Jurgilewicz D., Polaków J., Budlewski T., Walecki J., Pepiński W.: Kliniczna bezobjawowa zatorowość płucna u chorych na zakrzepice żył glębokich kończyn dolnych. (Asymptomatic clinical pulmonary embolism in patients with deep vein thrombosis of lower limbs) (25), 2002, 12, 72, 466-468.
 45. Konopka T.: "Krótkotrwała choroba realnie zagrażająca życiu" ("Short-lived disease that is real life hazard") (8), 2002, 52, 2, 121-125.
 46. Kunz J., Gross A., Kowalski P.: Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego pt. "Różnice w opiniowaniu Zakładów Medycyny Sądowej w ocenie stopnia uszczerbku na zdrowiu" Osieczany k/Krakowa 20-21. 06. 2001 (Report from Symposium "Differences in opinioning on body harms injuries amog Forensic Medicine Institutes". Osieczany 20-21. 06. 2001) (8), 2002, 52, 1, 47-51.
 47. Mariak Z., Żywalewski R., Zimnoch L, Janica J.: Urazowe obrażenia nerwu okoruchowego (Injuries to the oculomotor nerve) (20), 2002, 104, 3/4, 244-248.
 48. Teresiński G., Mądro R.: Rola dokumentacji medycznej w opiniowaniu sądowo-lekarskim (Meaning of medical record in medico-legal opinion) (27), 2002, 11, 17-42.
 49. V. Błąd medycny

  Medical error

 50. Berent J., Meissner E., Barzdo M, Szram S.: Jatrogenne uszkodzenie tchawicy - opis przypadku (Iatrogenic injury of the trachea - a case report) (8), 2002, 52, 1, 31-36
 51. Deboa D., Borowiak K. S., Ciechanowski K., Kurzejamska-Parafiniuk M.: Zatrucie tioridazyną czy skutek błędów terepeutycznych przyczyną zgonu trzyletniej dziewczynki (Thioridazine intoxication or therapeutic error as the cause of death of three-year-old girl) (8), 2002, 52, 2, 111-119.
 52. Kordel K., Łabęcka M.: Skarga niejedno ma imię (Complaint has several faces) (13), 2002, 6, 42-43.
 53. Łabęcka M., Kordel K.: Zakażenie wewnątrzszpitalne laseczką zgorzeli gazowej - opis przypadku (Hospital infections with gas gangrene bacilli - case description) (11), 2002, 5, 2, 58-59.
 54. Nasiłowski W.: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy ? (Doctor's professional liability?) (10), 2002, 81, 4-5.
 55. Słomko Z., Przybylski Z.: Zakażenia - wybrane fragmenty z akt sądowych (Infectims: selected issues in court files) (19) 2002, 25, 32-107.
 56. VI. Hemogenetyka sądowa

  Forensic haemogenetics

 57. Berent J., Jacewicz R., Jurczyk A. P., Szram S.: Proposal of threshold value for paternity index. (Propozycja wartości decyzyjnej dla szansy ojcostwa). Proceedings of the 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences (ed.)) Eric Baccino, Monduzzi Editore, Bologna 2002, 25-28.
 58. Branicki W., Kupiec T., Pawłowski R.: Analysis of dog mito-chondrial DNA for forensic identification purposes (Wykorzystanie analizy psiego mitochondrialnego DNA w celach sądowych) (33), 2002, 50, 91-95.
 59. Branicki W., Zasadzka B., Kupiec T.: Genetic variability in a portion of coding region of mitochondrial DNA encompassing nucleotide positions 9995-10995 (Zmienność genetyczna fragmentu regionu kodującego mitochondrialnego DNA zawartego pomiędzy pozycjami nukleotydowymi 9995-10995) (33), 2002, 51, 29-38.
 60. Czarny J.: Population genetics of the STRs D3S1358, FGA, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51 and D19S433 in the Pomerania-Kujawy region of Poland (Genetyka populacyjna loci STR D3S1358, FGA, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51 i D19S433 w populacji kujawsko-pomorskiej) (12), 2002, 125, 90-92.
 61. Dettlaff-Kąkol A., Pawłowski R.: First Polish DNA "manhunt" application of Y-chromosome STRs (Pierwsze w Polsce identyfikacja przestępcy poprzez zastosowanie polimorficznych loci chromosomu Y) (15), 2002, 16, 289-291.
 62. Dettlaff-Kąkol A., Pawłowski R., Marzec J.: Ocena przydatności polimorficznych loci Y-STR do identyfikacji seryjnego gwałciciela ze Świnoujścia (Evaluation of polymorphic Y-STR loci in identification of Świnoujście serial rapist) (26), 2002, 238, 23-24.
 63. Goc M., Dąbrowska H.: Polska baza danych DNA dziś i jutro (Present and future of Polish DNA Database) (26), 2002, 237, 5-7.
 64. Jakóbisiak M., Płoski R.: Główny układ zgodności tkankowej (w:) Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W.:Immunologia. Wyd. PWN, 2002, 60-73.
 65. Kozioł P., Chocholska S., Mądro R.: Polymorphism of STR systems (D9S304, D1S533, D7S820, FGA) in population samples of south-east Poland (Polimorfizm 4 układów: D9S304, D1S533 D7S820, FGA-STR w populacji Polski południowo-wschodniej) (33), 2002, 49, 84-98.
 66. Kuźniar P., Sołtyszewski I., Płoski R.: Genetyka populacyjna 10 układów STR w populacji Polski środkowej (Population genetics of 10 STR loci in a population of Central Poland) (12), 2002, 130, 55-57.
 67. Laccone F., Zell B., Huppke P., Hanefeld F., Pepiński W., Trappe R.: MECP2 gene nucleotide changes and their pathogenicity in males: proceed with caution (Zmiany nukleotydów w genie MECP2 i ich patogenność u nmężczyzn: postępuj z ostrożnością) (18), 2002, 39, 8, 586-588.
 68. Maciejewska A., Paszkowska R., Pawłowski R.: Identyfikacja trzech rzadkich alleli: D21S11 * 24. 2, D7S820 * 9. 1 i HUMFGA * 19. 2 w populacji polskiej (Identification of three rare alleles: D21S11 * 24. 2, D7S820 * 9, 1 i HUMFGA * 19. 2 in Polish population) (8), 2002, 52, 4, 279-285.
 69. Malyarchuk B. A., Grzybowski T., Derenko M. V., Czarny J., Woźniak M., Miścicka-Śliwka D.: Mitochondrial DNA variability in Poles and Russians (Zmiennść DNA mitochondrialnego u Polaków i Rosjan) (7), 2002, 66, 281-283.
 70. Opolska-Bogusz B., Sanak M., Turowska B.: Wariant genetyczny w locus THO1 w populacji Polski południowej (Genetic variation at STR-THO1 locus in the South Polish population) (8), 2002, 52, 2, 99-101.
 71. Pawłowski R., Dettlaff-Kąkol A., Maciejewska A., Paszkowska R., Reichert M., Jezierski G.: Genetyka populacyjna 9 loci typu Y-STR w populacji Polski Północnej (Population genetics of the 9 Y-chromosome STR loci in Northem Poland) (8), 2002, 52, 4, 261-278.
 72. Pepiński W., Sołtyszewski I., Skawrońska M., Niemcunowicz-Janica A., Janica J.: Genetyka populacyjna układow Hum THO1, Hum VWA and Hum FGA w populacji Podlasia (Population genetics of Hum THO1, Hum VWA and Hum FGA systems in population of Podlasie) (26), 2002, 237, 51-52.
 73. Pepiński W., Sołtyszewski I., Skawrońska M., Niemcunowicz-Janica A., Koc-Żórawska E., Janica J.: Comparison of five commercial kit for DNA extraction from human blood, saliva, and muscle samples (Porównanie pięciu zestawów do izolacji DNA z ludzkiej krwi, śliny i mięśni) (30), 2002, 47, 270-275.
 74. Płoski R., Woźniak M., Pawłowski R., Monies D., Branicki W., Kupiec T., Kloosterman A., Dobosz T., Bosch E., Nowak M., Lessig R., Jobling M., Roewer L., Kayser M.: Homogenity and distinctiveness of Polish paternal lineages revealed by Y chromosome microsatellite haplotype (Homogeniczność oraz zróżnicowanie polskich linii ojcowskich ujawnionych przez badanie haplotypów mikrosatelitarnych układów chromosomu Y) (14), 2002, 110, 592-600.
 75. Raczek E.: Population data on the three STR loci in the Upper Silesia (Poland) (Polimorfizm trzech STR loci w populacji Górnego Śląska (Polska)) (17), 2002, 47, 1, 228.
 76. Raczek E.: Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa w praktyce Katedry Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w latach: 1985, 1990, 1995 i 1996-2000 (Paternity contradiction cases in the practice of Department of Forensic Medicine of Silesian Academy of Medicine in years: 1985, 1990, 1995 and 1996-2000..
 77. Raczek E., Kupiec T.: Two cases of inconsistencies at the D1S80 locus in pairs: parents - children (Dwa przypadki nie zgodności w locus D1S80 w parach: rodzice - dzieci). Proceedings 11th International Meeting on Forenisc Medicine Alpa-Adria Pannonia, Visegrad, Hungary 3-5 May 2002, 28-31.
 78. Reichert M., Paszkowska R., Pawłowski R.: Identyfikacja rzadkiego allelu D3S1358 * 20 w populacji Polski północnej (Identification of a rare allele D3S1358 * 20 in population of the Northern Poland) (4), 2002, 32, 127-131.
 79. Sadowska E., Grzesiak G., Lech M., Sołtyszewski I., Masłowski P.: Częstości alleli zestawu Gene Print(R) Silver STRTM III Multiplex System w populacji Małopolski i Podkarpacia (Frequencies of Gene Print(R) Silver STRTM III Multiplex alleles in populations of Małopolska and Podkarpacie) (26), 2002, 238, 25.
 80. Skawrońska M., Koc-Żórawska E., Pepiński W., Janica J., Niemcunowicz-Janica A.: DNA - based paternity testing in Department of Forensic Medicine, Medical Academy of Białystok, Poland (Badania DNA w Zakładzie Medycyny Sądowej, Akademii Medycznej w Białymstoku) (30), 2002, 47, 287-293.
 81. Sołtyszewski I., Niemcunowicz-Janica A., Pepiński W., Janica J.: Genetyka populacyjna układów HumFES/FPS i HumF13B w populacji Polski północno-wschodniej (Population genetics of HumFES/FPS and HumF13B systems in population of the north-estern Poland). Aktualne zagadnienia biologii kryminalistycznej. Badania biologiczne. Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP. Zeszyty Metodyczne 2002, 15, 88-93.
 82. Wolańska-Nowak P., Branicki W., Kupiec T.: STR Data for SGM Plus and penta E and penta D loci in a population sample from south Poland) (12), 2002, 127, 237-239.
 83. Wójcikiewicz J.: Polska registratura DNA (Polish database of DNA) (27), 2002, 11, 7-16.
 84. Wójcikiewicz J.: Bazy danych DNA - możliwości i ograniczenia (DNA database - possibilities and limitations), (w:) Kriminalistika na prahu XXI stoleti, Nemec M. (red.). Policejni Akademie České Republiky, Praha 2002, 49-59.
 85. Wysocka J., Kapińska E., Szczerkowska Z.: Polimorfizm loci VNTR: D5S43, D7S21 i D12S11 w regionie Polski północnej. Badania populacyjne i rodzinne (4), 2002 32, 119-125.
 86. Wysocka J., Szczerkowska Z.: Możliwości wykorzystania polimorfizmu locus HLA-DR w identyfikacji osobniczej (Application of polymorphism of HLA-DR locus in personal identification) (8), 2002, 52, 4, 251-259.
 87. VII. Toksykologia sądowo-lekarska

  Forensic toxicology

 88. Adamowicz P., Chudzikiewicz E., Kała M.: Digoxin in a forensic laboratory an analysis of cases (Dioksyna w laboratorium sądowym) (33), 2002, 49, 114-127.
 89. Błaszczyk P., Hernik H., Ehrmann R.: Salvinoryna A (Salvinorin A) (26), 2002, 237, 48-50.
 90. Celiński R., Kulikowska J., Albert M., Sybirska H.: Problemy analityczne w badaniach małych próbek krwi pobranych od osób, które złamały prawo (Analytical problems in examination of small amounts of blood samples taken from law breakers) (8), 2002, 52, 3, 229-239.
 91. Jabłoński C., Sybirska H.: Przydatność płynu gałki ocznej do sądowo-lekarskiej diagnostyki śmiertelnych zatruć wybranymi substancjami psychoaktywnymi (Use of the intraocular fluid in the medico-legal practice in diagnostics of fatal poisonings of selected psychoactives substances) (8), 2002, 52, 2, 85-97.
 92. Kała M.: Środki uzależniające - dawniej i dziś. Regulacje prawne i aspekty analityczne (Intoxicating drugs - previuosly and presently. Legal regulations and analytical aspects) (22), 2002, 4, 53-63.
 93. Karakiewicz B., Kozielec T., Stanaszek R., Piekoszewki W., Zubaczewska-Ślósarek B.: Analiza występowania narkotyków i ich metabolitów we włosach u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (Analysis of presence of drugs and their metabolites in hair of people addicted to psychoactive substances) (9), 2002, 2, 46-51.
 94. Kiszka M., Mądro R.: Evaluation of the method of cocaine and benzoylecgonine isolation from post-mortem material. Part II. Solid phase extraction (SPE) (Ocena metod izolacji kokainy i benzoiloekgoniny z materiału sekcyjnego. Część II. Ekstrakcja na fazie stałej (SPE) (33), 2002, 49, 14-37.
 95. Kłys M., Bujak-Giżycka B., Wożniak K., Bystrowska B.: Case study: distribution and redistribution of verapamil and its metabolite in fatal poisoning (Studium przypadku: dystrybucja i redystrybucja werapamilu i jego metabolitów w śmiertelnym zatruciu) (1), 2002, 10, 2, 131-142.
 96. Kłys M., Klementowicz W., Gomułka E., Duda U.: Study on the applicability of gas chromatography and spectrophotometry for evaluation of carboxyhemoglobin in autpsy blood in the course of putrefaction (Zastosowanie chromatografii gazowej i spektrofotometrii do oceny zawartości hemoglobiny tlenko-węglowej we krwi sekcyjnej w toku gnicia) (1), 2002, 10, 53-64.
 97. Kulikowska J., Celiński R.: Present - day toxicological practice in polish forensic medicine and the supply of narcotic agents on the market (Współczesna scena narkotykowa w toksykologicznej praktyce medycyny sądowej). Proceedings 11th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria Pannonia, Visegrad, Hungary, 3-5 May 2002, 69-73.
 98. Kulikowska J., Celiński R., Soja A., Sybirska H.: Badania identyfikacyjne tabletek o nieznanym składzie pochodzących z nielegalnej sprzedaży narkotyków (Identification study of tablets og unknown composition originating from illicit drug sale) (33), 2002, 49, 99-113.
 99. Kulikowska J., Sybirska H.: Forensic toxicological practice in the light of the availability of drugs abuse) (Toksykologiczna praktyka w medycynie sądowej w świetle podaży narkotyków na rynku narkotykowym) (33), 2002, 50, 78-86.
 100. Kunda T., Pietkiewicz J.: Narkotyki rodem z Amazonii (Narcotis from Amazonia) (26), 2002, 238, 32.
 101. Lech T.: Suicide by sodium tetraoxoselenate (VI) poisoning (Samobójstwo przez otrucie tetraoksoselenianem (VI) (12), 2002, 130, 44-48.
 102. Lechowicz W., Chudzikiewicz E., Janowska E., Stanaszek R.: Zatrucia p-metoksyamfetaminą (PMA) oraz innymi fenyloalkiloaminami. Opisy przypadków (Poisonings with p-metoxyamphetamine and with other phenylalkylamines. A case study) (3), 2002, 15, 29-36.
 103. Perkowska I., Matyjasek Ł.: Narkotyki syntetyczne - zbiór tabletek (Synthetic narcotics - collection of tablets) (26), 2002, 238, 47.
 104. Pilarska I.: Ilościowe oznaczanie delta-9-tetrahydrokannabinolu w kono-piach metodą chromatografii gazowej (Quantitative determinantion of delta-9-tetrahydrocannabinole in Cannabis by means of gas chromatography) (26), 2002, 236, 61-63.
 105. Reguła K., Jankowski Z., Galer K., Wiergowski M., Szpiech B.: Grupowe zatrucie 2-etoksyetanolem jako zamiennikiem etanolu (Group intoxication with 2-ethoxyethanol as an ethanol substitute) (8), 2002, 52, 4, 365-370.
 106. Reguła K., Szpiech B., Galer K., Wiergowski M.: Karbamazepina we współczesnej kazuistyce tokskykologicznej Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1996-2001 (Carbamazepine in modern toxicological casuistry at the Department Medicine of the Medical University of Gdańsk in the years 1996-2001) (8), 2002, 52, 4, 357-363.
 107. Sadlik K.: A case of fatal poisoning by wood impregnation liquid containing compounds of chromium, copper and boron (Przypadek śmiertelnego zatrucia płynem do impregnacji drewna zawierającym związki chromu, miedzi i boru) (33), 2002, 49, 128-139.
 108. Siwińska-Ziółkowska A., Widecka-Deptuch E.: Przypadki śmiertelnych zatruć z udziałem p-metoksyamfetaminy (PMA) i p-metoksymetamfetaminy (PMMA) w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie (Lethal p-metoxyamphetamine (PMA) and p-methoxymet-amphetamine (PMMA) intoxications in material of Forensic Medicine Department of Medical University of Warsaw) (3), 2002, 15, 47-57.
 109. Stanaszek R., Piekoszewki W., Karakiewicz B., Kozielec T.: Using hair analysis to monitor abstinence in patients on a methadone treatment programme (Zastosowanie analizy włosów do monitorowania abstynencji u pacjentów poddawanych terapii metadonowej) (33), 2002 50, 17-27.
 110. Stanaszek R., Piekoszewki W., Karakiewicz B., Kozielec T.: Zgodność wyników analizy włosów z wywiadem lekarskim pacjentów poddawanych detoksykacji i terapii substytucyjnej metadonem (Consistency of hair analysis outcomes with anamneses of patients undergoing detoxication and a methadone treatment programme) (28), 2002, 59, 4/5, 347-351.
 111. Sykutera M., Pufal E., Śliwka K.: The influence of temperature and time of storage on the stability of fluoxetine in biological material (Wpływ temperatury i czasu przechowywania na stabilność fluoksetyny w materiale biologicznym) (33), 2002, 50, 5-12.
 112. Wachowicz M., Kuras M.: Mineralizacja mikrofalowa jako jedna z technik przygotowania próbek do badań porównawczych (Application of microwave mineralisation in preparation of samples for comparative examinations) (26), 2002, 238, 8.
 113. Wiergowski M., Reguła K., Szpiech B., Anand J., Waldman W.: Śmiertelne intoksykacje parametoksyamfetaminą na terenie województwa pomorskiego oraz możliwość szybkiego i miarodajnego diagnozowania zatruć metodą mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) (3), 2002, 15, 37-46.
 114. Wietecha R., Stanaszek R.: Determination of morphine, codeine and 6-monoacetylmorphine in hair of addicted persons (Oznaczanie morfiny, kodeiny i 6-monoacetylomorfiny we włosach uzależnionych) (33), 2002, 49, 38-50.
 115.  

  VIII. Zagadnienia związane z alkoholem

  Forensic aspects of alcohol

 116. Berent J., Kosicki M., Szram S., Jurczyk A. P.: Analysis of changes in ethanol levels in examined blood samples, depending on the amount of blood in the sample vial (Analiza zmian stężeń alkoholu etylowego w badanych próbkach w zależności od stopnia wypełnienia fiolką krwi) (33), 2002, 49, 51-58.
 117. Buszewicz G., Mądro R.: In vitro cometabolism of ethanol and cyclic ketons (Kometabolizm in vitro etanolu i cyklicznych ketonów) (31), 2002, 177, 207-213.
 118. Gubała W., Zuba D.: Comparison of ethanol pharmacokinetics in blood, breath and saliva (Porównanie farmakokinetyki alkoholu etylowego we krwi, powietrzu wydychanym i w ślinie). Proceedings of the 16th Internationl Conference on Alcohol, Drugs, and Traffic Safety, Montreal, August 4-9, 2002, Mayhew D., Dussualt C. (eds.), Montreal 2002 (CD-ROM).
 119. Gubała W., Piekoszewki W.: Widmark's equation versus pharmacokinetic modelling in back calculation of alcohol concentration (Równanie Widmarka a modelowanie farmakokinetyczne w retrospektywnym obliczaniu stężenia alkoholu) (33), 2002, 50, 35-40.
 120. Gubała W., Zuba D.: Saliva as alternative specimen for alcohol determination in the human body (Ślina jako alternatywna próbka do określania zawartości alkoholu w ciele ludzkim) (24), 2002, 54, 161-165.
 121. Gubała W., Zuba D.: Comparison of ethanol concentrations in saliva and blood (Porównanie koncentaracji alkoholu etylowego we krwi i w ślinie). Canadian Society of Forensic Science Journal 2002, vol. 35/4 (niepełne dane).
 122. Gubała W., Zuba D., Piekoszewki W.: Variability of BAC/BrAC, BAC/SAC and SAC/BrAC ratios during absorption and elimination of alcohol (Zmienność proporcji BAC/BrAC, BAC/SAC oraz SAC/BrAC podczas wchłaniania i eliminacji alkoholu). Proceedings of the 16th International Conference on Alcohol Drugs and Traffic Safety, Montreal, August 4-9, 2002, Mayhew D., Dussualt C (eds.), Montreal 2002 (CD-ROM).
 123. Janica J., Kulikowski M., Sidun Z., Walecki J., Polaków J., Orzechowska-Bobkiewicz A., Pepiński W.: Bone mineral density and anthropometric data in male alcoholics without evidence of liver damage (Gęstość mineralna kości i dane antropometryczne u mężczyzn alkoholików bez oznak uszkodzenia wątroby. European Congress of Radiology, Vienna 1-5, March 2002. European Radiology 2002, vol. 12, supl. 1, 444-445.
 124. Jurczyk A. P., Gałecki P., Berent J., Kędziora J., Jankowska B., Fijałkowski P., Błaszczyk J., Meissner E., Szram S.: Influence of methanol on oxidative stress parameters (Wpływ metanolu na parametry stresu oksydacyjnego). Proceedings of the 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences (ed.) Eric Baccino, Monduzzi Editore, Bologna 2002, 249-252.
 125. Jurczyk A. P., Gałecki P., Berent J., Kędziora J., Jankowska B., Fijałkowski P., Błaszczyk J., Meissner E., Szram S.: Effect of ethanol on antioxidative enzymes and lipid peroxidation activity in erythrocytes (Wpływ etanolu na enzymy na antyoksydacyjne i aktywność peroksydacji lipidów w erytrocytach). Proceedings of the 16th Meeting of the International Association of Foresinc Sciences (ed.) Eric Baccino, Monduzzi Editore, Bologna 2002, 253-256.
 126. Jurczyk A. P., Gałecki P., Berent J., Kędziora J., Jankowska B., Fijałkowski P., Błaszczyk J., Meissner E., Szram S.: Effect of ethylene glycol on antioxidative enzymes and lipid peroxidation activity in erythrocytes (Wpływ glikolu etylenowego na enzymy antyoksydacyjne i aktywność peroksydacji lipidów w erytrocytach). Proceedingis of the 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences (ed.) Eric Baccino, Monduzzi Editire, Bologna 2002, 257-260.
 127. Jurczyk A. P., Gałecki P., Jankowska B., Meissner E., Szram S., Fijałkowski P., Błaszczyk J., Kędziora J., Śmigielski J.: Wpływ glikolu etylenowego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych i peroksydację lipidów w erytrocytach (Effect of ethylene glycol on antioxidative enzymes and lipid peroxidation activity in erythrocytes) (8), 2002, 52, 3, 147-153.
 128. Teresiński G., Buszewicz G., Mądro R.: The influence of ethanol on the level of ketone bodies in hypothermia (Wpływ etanolu na poziom ciał ketonowych w hipotermii) (12), 127, 88-96.
 129. Teresiński G., Buszewicz G., Mądro R.: Antiketonaemic effects of ethanol as a possible mechanism of increased sensitivity of intoxicated individuals to cold. The retrospective study (Przeciw ketonemiczne działanie alkoholu jako prawdopodobny mechanizmu zwiększonej wrażliwości osób nietrzeźwych na działanie zimna. Badania retrospektywne) (6), 2002, 15, 193 -197.
 130. Teresiński G., Buszewicz G., Mądro R.: The use of aceto-acetic acid as a proton acceptor in the process of intracellular reactivation of nicotinamide adenine dinucleotide and its effect on the rate of ethyl alcohol oxidation in the hepatic cells (Zastosowanie kwasu acetooctowego jako akceptora protonów w procesie wewnątrzkomórkowej reaktywacji dwunukleotydu nikotynamido-adeninowego i jego wpływ na szybkość utleniania alkoholu etylowego przez komórki wątrobowe) (6), 2002, 15, 199-204.
 131. Piekoszewki W., Gubała W., Janowska E., Pach J., Zuba D.: Possibility of use saliva for determination ethanol and opiates (Możliwości zastosowania analizy ślliny do oznaczania etanolu i opiatów). Proceedings of the 16th International Conference of Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Montreal, August 4-9, 2002, Mayhew D., Dussault C (eds.) Montreal 2002 (CD-ROM).
 132. Piekoszewski W., Madej T., Lata S., Florek E.: Intoxication au méthanol: étude toxicocinétique (Intoksykacja metanolem. Studium Toksykologiczne) (5), 2002, 14, 100-104.
 133. Zuba D.: Optymilizacja i walidacja metod oznaczania etanolu i innych związków lotnych we krwi. Poszukiwanie markerów choroby alkoholowej (Optymalisation and validation of methods used for determination of ethanol and other volatile compounds in blood. Searching for alcohol addiction markres (w:) Metody statystyczne i techniki data missing w badaniach naukowych. Statsoft Polska Sp. z o. o., Kraków 2002, 63-83.
 134. Zuba D., Gubała W., Piekoszewki W., Pach J., Parczewski A.: Methanol as a marker of alcohol addiction (Metanol jako wskaźnik uzależnienia od alkoholu) (33), 2002, 49, 59-73.
 135. Zuba D., Parczewski A., Reichenbächer M.: Optimization of solid - phase microextraction conditions for gas chromatographic determination of ethanol and other volatile compounds in blood (Optymalizacja warunków mikroekstrakcji do fazy stałej do oznaczania etanolu i innych związków lotnych we krwi metodą chromatografii gazowej) (16), 2002, 773, 75-82.
 136. Zuba D., Piekoszewski W., Pach J., Winnik L., Parczewski A.: Concentration of ethanol and other volatile compounds in the blood of acutely poisoned alcoholics (Zawartość alkoholu i innych związków lotnych we krwi osób z ostrym zatruciem alkoholem) (2), 2002, 26, 17-22.
 137. IX. Kryminologia i kryminalistyka

  Criminology and criminalistic

 138. Berent J., Jurczyk A. P., Góraj B., Szram S.: Head gunshot injury caused by. 38 Mesko Special ammunition (Rana głowy spowodowana postrzałem z amunicji. 38 Mesko Special). Proceedings of the 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences (ed.) Eric Baccino, Monduzzi Editore, Bologna 2002, 177-180.
 139. Berent J., Jurczyk A. P., Szram S.: Gelatine model investigations with. 38 Mesko Specjal ammunition "Hornet" type - preliminary report (Badania na modelach żelatynowych amunicji. 38 Mesko Special "Szerszeń" doniesienie wstępne. Proceedings of the 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences (ed.) Eric Baccino, Monduzzi Editore, Bologna 2002, 181-184.
 140. Brożek-Mucha Z.: A gunshot following the stopping of a passenger car by police - a reconstruction of an event on the basis of case files and gunshot residue examinations (Postrzał w czasie kontroli drogowej - rekonstrukcja zdarzeń na podstawie studium akt sprawy i badań śladów powystrzałowych) (33), 2002, 51, 119-129.
 141. Chmielewski K.: Chemigraficzne badania śladów GSR (Chemigraphic technique in examinations of GSR) (26), 2002, 238, 27.
 142. Czubak A., Głazek A.: Zabezpieczenie dowodów rzeczowych do badań w laboratorium sądowym (Securing of evidences in forensic laboratory for examination purposes) (27), 2002, 12, 121-131.
 143. Dobosz T., Jaworski R, Kawecki J., Semiczek W., Trnka J.: Wzmacnianie ("rasowanie") amunicji kalibru 4 mm typu M20 (Enforcment of type M20 cal. 4 mm cartridges) (8), 2002, 52, 3, 155-162.
 144. Sołtyszewski I., Wójtowicz A.: Wybrane aspekty akredytacji laboratoriów badawczych (Selected aspects of accreditation of analytical laboratories) (26), 2002, 236, 14-17.
 145. Kaliszczak M.: Kryminalistyczno-identyfikacyjne aspekty diagnostyki obrazowej cech patologii kośćca (Criminalistic identification aspect of image diagnosis of skeleton pathology characteristics) (8), 2002, 52, 3, 205-212.
 146. Kunicki M.: Nieniszczące metody badania dokumentów (wybrane zagadnienia) (Nondestructive methods of documents examination (chosen aspects)) (27), 2002, 4, 119-129.
 147. X. Zagadnienia prawe i etyczne

  Legal and ethical problems

 148. Baniuk K.: Ekspert wszech nauk? (Expert in all sciences) (26), 2002, 238, 5.
 149. Berent J., Jacewicz R., Szram S.: Ewolucja poglądów Sądu Najwyższego dotycząca dowodu w badaniach DNA w sprawach dochodzenia ojcoostwa (Evolution of Supreme Court settlements relating to DNA evidence in paternity investigations) (8), 2002, 52, 3, 195-204.
 150. Berent J. Jurczyk A. P., Szram S.: Anliza wybranych zmian w kodeksie karnym (Analysis of selected changes in project the penal code) (8), 2002, 52, 3, 187-194.
 151. Głazek A.: Sprawozdanie z dyskusji panelowej "Aspekty prawne badań DNA dla celów sądowych", Kraków, 16 listopada 2001. (8), 2002, 52, 1, 43-45.
 152. Kordel K.: Czy źle leczymy? (Okiem Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej) (Do we treat badly? (in eyes of regional ombudsman for professional responsibility) (19) 2002, 35, 27-31.
 153. Kordel K.: Nieudzielenie pomocy - dylematy (Failing to take care:dilemmas) Materiały Konferencyjne V Ogólnoplskiego Forum Prawniczo-Medycznego "Aktualne problemy prawa medycznego", Warszawa 5-6 grudzień 2002, 47-53.
 154. Kordel K.: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy stomatologów. Sukces prywatnej praktyki stomatologicznej (Professional responsibility of dentists. Succes of private stomatological practice) Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2002, część 10, rozdzial 8.
 155. Kordel K.: Zgoda pacjenta na leczenie w neuruchirurgii i neurotraumatologii (Patient's consent to treatment in neurosurgery and neurotraumatology) (23), 2002, I, 4, 47-50.
 156. Przybylski Z., Słomko Z.: Prawno-etyczna problematyka w położnictwie i ginekologii (Legal and ethical problems in obstetrics and gynecology) (19), 2002, 35, 7-26. Rozdział.
 157. Świątek B.: Prawo w obliczu śmierci człowieka (Law in the countenance of human death). Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - antropologia kultury - humanistyka. T. 6. Materiały VI Krajowej Konferencji TANATOS 2002 (red. J. Kolbuszowski) zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Karpacz 7-9 listopad 2002, Wydawnictwo WTN 2002, 189-196.
 158. Trnka J.: Zmiana postaw wobec spadkodawcy - członka rodziny w przypadku jego śmierci. Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - antropologia - humanistyka. T. 6. Materiały VI Krajowej Konferencji TANATOS 2002 (red. J. Kolbuszowski) zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Karpacz 7-9 listopad 2002, Wydawnictwo WTN 2002, 205-208.
 159. Żaba Cz.: Podstawowe zasady odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej (w:) Higiena profilaktyczna w zawodach medycznych (Principles of criminal responsibility, civil and professionali liability) (in:) Prophylaxis and hygiene in medical professions). Wydawnictwo AM w Poznaniu, 2002, 237-244.
 160. XI. Różne

  Various

 161. Baran E.: Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 2001 (Bibliography of the Polish papers on forensic medicine, criminology and related fields published in 2001) (8) 2002, 52, 2, 127-144.
 162. Baran E.: Jan Stanisław Olbrycht (1886-1968) (w:) Sylwetki zmarłych członków Oddziału krakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Wydawnictwo Oddziału PAN w Krakowie. Kraków, 2002, 118-120.
 163. Głazek A.: Jan Zygmunt Robel - co-creator of the Cracow Institute of Forensic Research (Jan Zygmunt Robel - współzałożyciel Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie) (33), 2002, 49, 7-13.
 164. Głazek A., Piekoszewski W.: Forensic sciences in Cracow (Nauki sądowe w Krakowie) (33), 2002, 50, 138-145.
 165. Gos T.: O frenologii inaczej (Phrenology - another point view) (8), 2002, 52, 4, 351-355.
 166. Kunz J.: Sytuacja medycyny sądowej w Polsce w perspektywie wstąpienia do Unii Europejskiej (Situation of Polish forensic medicine in the perspective of the joing European Union) (8), 2002, 52, 2, 59-63.
 167. Piekoszewski W.: Wspomnienie pośmiertne - Doktor nauk farmaceutycznych Wojciech Gubala (Wojciech Gubała Ph.D. Obituary) (8), 2002, 52, 3, 241-242.
 168. Szczerkowska Z., Jankowski Z.: Profesor Stefan Raszeja w 80-tą rocznicę urodzin (Professor Stefan Raszeja on the occasion of 80-th birthday) (8), 2002, 52, 4, 245-249.

 

 

Indeks Autorów

Author's Index

 

Adamowicz P.: 82

Albert M.: 84

Anand J.: 107

Baniuk K.: 139

Baran E.: 151, 152

Barzdo M.: 46

Bednarek J.: 7, 8, 9

Berent J.: 46, 52, 109, 117, 118, 119, 130, 131, 140, 141

Bloch-Bogusławska E.: 7, 8, 9

Błaszczyk J.: 117, 118, 119, 120

Błaszczyk P.: 83

Bolechała F.: 21, 24, 30, 31, 34, 35

Borowiak K. S.: 47

Bosch E.: 69

Branicki W.: 53, 54, 69, 77

Brożek-Mucha Z.: 132

Budlewski T.: 41

Bujak-Giżycka B.: 89

Buszewicz G.: 110, 121, 122, 123

Bystrowska B.: 89

Celiński R.: 84, 91, 92

Chmielewski K.: 133

Chocholska S.: 60

Chowaniec Cz.: 40

Chowaniec M.: 40

Chrostek-Maj J.: 31

Chudzikiewicz E.: 82, 96

Ciechanowski K.: 47

Czarny J.: 55, 64

Czubak A.: 134

Datka W.: 31

Dąbrowska H.: 58

Deboa D.: 47

Derenko M. V.: 64

Dettlaff-Kąkol A.: 56, 57, 66

Dobosz T.: 69, 135

Duda U.: 90

Ehrmann R.: 83

Engelgardt P.: 9

Fijałkowski P.: 117, 118, 119, 120

Florek E.: 36, 125

Galer K.: 99, 100

Gałecki P.: 117, 118, 119, 120

Gierowski J. K.: 6

Głazek A.: 134, 142, 153, 154

Goc M.: 58

Gomułka E.: 90

Gos T.: 10, 13, 14, 15, 155

Góraj B.: 130

Gross A.: 11, 43

Groszek B.: 31

Grzesiak G.: 74

Grzybowski T.: 64

Gubała W.: 111, 112, 113, 114, 115, 124, 127

Hanefeld F.: 62

Hauser R.: 10, 12, 13, 14, 15

Hernik H.: 83

Huppke P.: 62

Jabłoński C.: 85

Jacewicz R.: 52, 140

Jakóbisiak M.: 59

Janica J.: 41, 44, 67, 68, 75, 76, 116

Janicki J.: 13

Jankowska B.: 117, 118, 119, 120

Jankowski Z.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 99, 158

Janowska E.: 96, 124

Jaśkiewicz-Obydzińska T.: 6

Jaworski R.: 135

Jenner B.: 36

Jezierski G.: 66

Jobling M.: 69

Jurczyk A. P.: 52, 109, 117, 118, 119, 120, 130, 131, 141

Jurgilewicz D.: 41

Kaczorowska E.: 19, 20

Kaliszczak M.: 137

Kaliszczak P.: 21, 24,

Kała M.: 82, 86

Kapińska E.: 80

Karakiewicz B.: 87, 103, 104

Karaszewski B.: 13

Kawecki J.: 135

Kayser M.: 69

Kędziora J.: 117, 118, 119, 120

Kiszka M.: 88

Klementowicz W.: 90

Kloosterman A.: 69

Kłys M.: 11, 89, 90

Kobek M.: 22

Koc-Żórawska E.: 68, 75

Kołodziej J.: 34

Konopka T.: 42

Kordecki K.: 41

Kordel K.: 48, 49, 143, 144, 145, 146

Kosicki M.: 109

Kościelniak P.: 1

Kowalski P.: 3, 35, 43

Kozielec T.: 87, 103, 104

Kozioł P.: 60

Krzyżanowski M.: 10, 13, 18, 23

Kulikowska J.: 84, 91, 92, 93

Kulikowski M.: 116

Kunda T.: 94

Kunicki M.: 138

Kunz J.: 21, 24, 34, 35, 43, 156

Kupiec T.: 53, 54, 69, 72, 77

Kuras M.: 106

Kurzejamska-Prafiniuk M.: 47

Kuźniar P.: 61

Laccone F.: 62

Lasek J.: 18

Lata S.: 125

Lech M.: 74

Lech T.: 95

Lechowicz W.: 96

Lessig R.: 69

Lorkiewicz-Muszyńska D.: 25, 26, 27

Łabęcka M.: 48, 49

Łuczak N.: 13, 15

Maciejewska A.: 63, 66

Madej T.: 125

Malyarchuk B. A.: 64,

Maksymowicz K.: 28

Marcinkowski J. T.: 29

Marczak M.: 13, 15

Mariak Z.: 44

Marzec J.: 57

Masłowski P.: 74

Matyjasek Ł.: 97

Mądro R..: 37, 38, 45, 60, 88, 110, 121, 122, 123

Meissner E.: 46, 117, 118, 119, 120

Miścicka-Śliwka D.: 64

Moczko J.: 36

Monies D.: 69

Moskała A.: 35

Nasiłowski W.: 50

Niemcunowicz-Janica A.: 67, 68, 75, 76

Nowak G.: 32

Nowak M.: 69

Opolska-Bogusz B.: 65

Orzechowska-Bobkiewicz A. 116

Pach J.: 124, 127, 129

Parczewski A.: 127, 128, 129

Paszkowska R.: 63, 66, 73

Pawłowski R.: 53, 56, 57, 63, 66, 69, 73

Pepiński W.: 41, 62, 67, 68, 75, 76, 116

Perkowska I.: 97

Piekoszewski W.: 1, 32, 36, 87, 103, 104, 112, 115, 124, 125, 127, 129, 153, 157

Pietkiewicz J.: 94

Pieśniak D.: 20, 23

Pilarska I: 98

Płoski R.: 59, 61, 69

Polaków J.: 41, 116

Polewka A.: 30, 31

Przybylski Z.: 26, 27, 51, 147

Pufal E.: 105

Raczek E.: 70, 71, 72

Rajtar R.: 35

Raszeja S.: 18

Reguła K.: 99, 100, 107

Raichenbächer M.: 128

Reichert M.: 66, 73

Reza A.: 5

Roewer L.: 69

Rygol K.: 22

 

Sadlik K.: 32, 101

Sadowska E.: 74

Sanak M.: 65

Semiczek W.: 135

Sidun Z.:116

Siwińska-Źiółkowska A.: 102

Skawrońska M.: 67, 68, 75

Skupień E.: 30

Słomko Z.: 51, 147

Smoliński J.: 14, 15

Soja A.: 92

Sołtyszewski I.: 61, 67, 68, 74, 76, 136

Stanaszek R.: 87, 96, 103, 104, 108

Sybirska H.: 84, 85, 92, 93

Sykutera M.: 105

Szczerkowska Z.: 20, 80, 81, 158

Szewczyk B.: 32

Szpiech B.: 99, 100, 107

Szram S.: 46, 52, 109, 117, 118, 119, 120, 130, 131, 140, 141

Śliwka K.: 7, 8, 9, 105

Śmigielski J.: 120

Świątek B.: 28, 148

Teresiński G.: 33, 37, 38, 45, 121, 122, 123

Trappe R.: 62

Trela F.: 30, 31, 32, 34, 35

Trnka J.: 135, 149

Turowska B.: 65

Wachowicz M.: 106

Waldman W.: 107,

Walecki J.: 41, 116

Widacki J.: 4

Widecka-Deptuch E.: 102

Wierciński J.: 5

Wiergowski M.: 13, 15, 99, 100, 107

Wietecha R.: 108

Wilmanowska A.: 23

Winnik L.: 129

Wodniak-Ochocińska Ł.: 13, 15

Wolańska-Nowak P.: 77

Woźniak K.: 89

Woźniak M.: 64, 69

Wójcikiewicz J.: 2, 78, 79

Wójtowicz A.: 136

Wysocka J.: 80, 81

Zasadzka B.: 54

Zell B.: 62

Zięba A.: 30, 31

Zimnoch L.: 44

Zuba D.: 111, 113, 114, 115, 124, 126, 127, 128, 129

Zubaczewska-Ślusarek B.: 87

Żaba Cz.: 29, 39, 150

Żywalewski R.: 44

 

 
designed by PixelThemes.com