• English
  • PolishZawartość


Erazm Baran

Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 2001

Bibliography of the Polish papers on forensic medicine, criminology and related fields published in 2001

Spis czasopism i wybranych wydawnictw książkowych ujętych w bibliografii

Journals and selected books included in the bibliography

1. Acta Poloniae Toxicologica
2. American Journal of Human Genetics
3. Annales Academiae Medicae Gedanensis
4. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
5. Biuletyn Informacyjny Sądu Lekarskiego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
6. Chemia Analityczna
7. Forensic Science International
8. Ginekologia Polska
9. Journal of Audiological Medicine
10. Journal of Forensic Medicine
11. Medical Science Monitor
12. Nuclear Medicine Review
13. Neuroskop
14. Paragraf na Drodze
15. Pediatria Polska
16. Polish Journal of Pharmacology
17. Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii
18. Problemy Kryminalistyki
19. Prokuratura i Prawo
20. Przegląd Lekarski
21. Przegląd Psychologiczny
22. Przegląd Wojskowo-Medyczny
23. Rechtsmedizin
24. The American Journal of Forensic Medicine and Pathology
25. Wiadomości Lekarskie
26. Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik
27. Z Zagadnień Nauk Sądowych
Liczby - w kwadratowych nawiasach - podane po tytułach artykułów i wybranych wydawnictw książkowych odpowiadają liczbom porządkowym zamieszczonego powyżej spisu. Pozostałe wydawnictwa książkowe umieszczono w odpowiednich działach. Bibliografia nie zawiera streszczeń referatów wygłaszanych na zjazdach, konferencjach, sympozjach.
Numbers in square brackets (after the titles) refer to the list of journal and selected books included in the bibliography.Other publications appear in the relevent division. The bibliography does not included summaries and reports delivered during scientic, conferences.
I. Opracowania ogólne, podręczniki, skrypty
General, mohographs and handbooks
1. Kała M.: Analiza toksykologiczna środków uzależniających - rozprawa habilitacyjna (Toxicological analysis of drugs of abuse). Wydawnictwo Instytu-tu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2001, 237.
2. Kulicki M.: Dowodowa problematyka współczesnej broni strzeleckiej. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków 2001, 285.
II. Tanatologia sądowo-lekarska (zgony gwałtowne, zgony nagłe,
zestawienia zbiorcze, śmierć i zjawiska z nią związane)
Death/forensic thanatology (violent death, suden and unexpected death, summary lists and other related problems)
3. Gos.T., Hauser R., Krzyżanowski M.: The post-mortem concentration of glutamate in the structures of rat brain as an exponent of short aversive senso-ry stimulation preceding death (Stężenie glutaminianu w strukturach mózgu szczura jako wykładnik krótkiej awersyjnej stymulacji przed śmiercią [7], 2001, 123, 130-134.
4. Gross A.: Zbrodnicze porażenie prądem elektrycznym (Homicide by electro-cution - report ef three cases and review [4], 2001, 51, 2, 153-162.
5. Gross A., Woźniak K.: Samobójcze porażenie prądem elektrycznym (Suicidal electrocutions - report of two cases and review [4], 2001, 51, 4, 339-346.
6. Kaliszczak M.: Problem wykorzystania biomateriałów w kryminalistycznej identyfikacji zwłok (The problem of making use of biomaterial for corpse criminalistic identification) [4], 2001, 51, 4, 363-368.
7. Kunz J., Gross A.: Zespół nagłej śmierci niemowlęcia (SIDS) w materiale Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ w Krakowie. Analiza porównawcza mate-riału z lat 1974-1986 i 1986-1999 (SIDS in observations of Cracow's Forensic Medicine Chair in years 1974-1986 and 1986-1999) [4], 2001, 51, 1, 59-64.
8. Kunz J., Gross A.: Victimm's scalp on ther killer's head - an unusual case of criminal postmortem mutilation [24], 2001, 22(3), 327-331.
9. Niemcunowicz-Janica A., Janica J.: Trudności diagnostyczne wynikające z rodzaju uszkodzeń kości pokrywy czaszki (Diagnostic difficulties of kind of damage of skull bones) [17], 2001, VI, 303-305.
10. Niemcunowicz-Janica A., Janica J.: Zgon z powodu zagłodzenia (Death because of prolonged starvation) [17], 2001, VI, 307-309.
11. Marcinkowski J., Żaba Cz., Klimberg A.: Przeoczone urazy czaszkowo-mózgowe w świetle doświadczeń sądowo-lekarskich (Overlooked craniocere-bral traumas expressed in forensic experience) [13], 2001, I, 3, 127-131.
12. Marcinkowski T., Włodarczyk R.: Śmierć Adama Mickiewicza w niewyjaśnio-nych okolicznościach (Ambiguous circumstances accompanying death of Adam Mickiewicz) [18], 2001, 232, 25-33.
13. Piskunowicz M., Lass P., Krzyżanowski M., Studniarek M.: The usefulness of CBF brain SPECT in forensic medicine. A description of four case (Użytecz-ność metody oceny przepływu mózgowego SPECT w medycynie sądowej. Opis czterech przypadków) [12], 2001, 4, 47-49.
14. Trnka J., Drozd J., Jurek T.: Analiza przypadków obrażeń ciała spowodowa-nych działaniem broni palnej i materiałów wybuchowych w materiale Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1995-2000 (Analysis of the cases of injuries body due to fire-arms and explosives activi-ties in material of Forensic Medicine Department of Medical Academy in Wrocław in years 1995 -2000) [17], 2001, VI, 145-150.
15. Trnka J., Jurek T., Drozd R.: Rozbieżności pomiędzy rozpoznaniami klinicznymi a sekcyjnymi (Divergences among clinical diagnosis and postmor-tem diagnosis in material of Forensic Medicine Department of Medical Aca-demy in Wrocław in years 1996-2000) [17], 2001, VI, 145-150.
16. Teresiński G.: Zabójstwo z lubieżności połączone z wytrzewieniem przez pochwę (A lust murder accompanied by vaginal evisceration) [4], 2001, 51, 2, 163-170.
III. Medycyna wypadkowa i wypadki przy pracy
Traffic and occupational accidents
17. Mądro R., Teresiński G.: Neck injuries as a reconstructive parameter in car-to-pedestrian accidents (Wykorzystanie obrażeń szyi do rekonstrukcji okolicz-ności potrąceń pieszych) [7], 2001, 118, 57-63.
18. Teresiński G.: Historia badań w dziedzinie wypadkowości drogowej (History of research studies of traffic accidents) [4], 2001, 51, 3, 249-258.
19. Teresiński G.: Obrażenia stawow kolanowych, skokowych i biodrowych, miednicy oraz szyi u pieszych ofiar wypadków drogowych - ich wykrywanie i przydatność do odtworzenia okoliczności zdarzenia. Wydawnictwo AM w Lublinie, 2001 (praca wydana na CD-ROM).
20. Teresiński G., Mądro R.: Ewolucja metod sądowo-lekarskiej rekonstrukcji okoliczności potrąceń pieszych przez pojazdy mechaniczne - możliwości poszerzenia zakresu wnioskowania (Evolution of medico-legal methods of reconstructing the circumstances of vehicle-to-podestrian accidents - the possibilities of widening the range of deduction) [4], 2001, 51, 3, 259-272.
21. Teresiński G., Mądro R.: Ankle joint injuries as a reconstruction parameter in car-to-pedestrian accidents (Wykorzystanie obrażeń stawów skokowych do rekonstrukcji okoliczności potrąceń pieszych) [7], 2001, 118, 65-73.
22. Teresiński G., Mądro R.: Pelvis and hip joint injuries as a reconstructive factors in car-to-pedestrian accidents (Wykorzystanie obrażeń miednicy i stawów biodrowych do rekonstrukcji okoliczności potrąceń pieszych) [7], 2001, 124, 68-73.
23. Teresiński G., Mądro R.: Knee joint injuries as a reconstructive factors in car-to-pedestrian accidents (Wykorzystanie obrażeń stawów kolanowych do rekonstrukcji okoliczności potrąceń pieszych) [7], 2001, 124, 74-82.
24. Teresiński G., Mądro R.: Spuren an Schuhslenoberflachen von Fussgange-runfallopfern und Verletzungen der Sprunggelenke (Ślady na podeszwowych powierzchniach butów a obrażenia stawów skokowych u pieszych ofiar wy-padków drogowych) [26], 2001, 7/8, 190-197.
25. Zahorski R.: Rekonstrukcja wypadku drogowego [19], 2001, 3, 97-111.
IV. Opiniowanie (karne, cywilne, ubezpieczeniowe)
Medico-legal opinion (penal, civil and insurance cases)
26. Berent J., Baranowski W.J., Jurczyk A.P., Szram S.: Opiniowanie sądowo-lekarskie powikłań medycznych zabiegów kosmetycznych - opis przypadku (Forensic expertise concerning complications of aesthetic medicine procedu-res-case report)[4], 2001, 51, 3, 273-278.
27. Bochenek S., Świątek B.: Powikłania potransfuzyjne - aspekty kliniczne i sądowo-lekarskie (The transfusion complications the clinical aspects and medical-forensic aspects) [17], 2001, VI, 47-54.
28. Chowaniec Cz., Chowaniec M.: Problemy opiniodawcze w przypadku zakażeń szpitalnych, w szczególności wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C (Advisory problems in cases of hospital infections, especially with regard to hepatitis B and C) [4], 2001, 51, 1, 11-20.
29. Chowaniec Cz, Chowaniec M.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach następstw wirusowych zapaleń wątroby - zasady i możliwości ustalenia wysokości procentowego uszczerbku na zdrowiu związenego z zakażeniem wirusami zapalenia wątroby typu B i C (Medico-legal opinions in cases of viral hepatitis consequences-the principle and chance of percentage evaluation of the loss of health connected with infection by hepatitis B and C viruses) [4], 2001, 51, 1, 27-33.
30. Dzida J.: Kontrowersje interpretacyjne pojęcia naruszenia czynności narządu ciała ("Impairment of a body organ's function" - controversies in the interpreta-tion) [17], 2001, VI, 29-32.
31. Dzida J.: Naruszenie czynności - praktyczne możliwości oceny, próby obiekltywizacji ("Impairment of a body organ's function" - practical possibili-ties of objective assessment) [17], 2001, VI, 33-36.
32. Janica J., Niemcunowicz-Janica A., Rydzewska M.: Sprawy roszczeniowe w chorobach przewodu pokarmowego (The law suits of claim in deseases of the digestive tracts) [17], 2001, VI, 37-39.
33. Kawecki J., Trnka J.: Kazuistyka przypadków "choroby realnie zagrażającej życiu" w świetle art. 156 nowego Kodeksu Karnego (Casuistry of the cases of "disease really threatening to life" in art.156 in present penal code) [17], 2001, VI, 69-71.
34. Maksymowicz K., . Jankowska E.: Pylice płuc i ich związek przyczynowy ze zgonem poszkodowanych w sprawach cywilnych, rozbieżność w opiniowaniu medyków sądowych i klinicystów (Pheumoconionis and causal relationship with death of victims in civilian matters - difference in judicial medicals and clinician opinions) [17], 2001, VI, 55-59.
35. Maksymowicz K., Parkitna-Cegła Z.: Encefalopatie pourazowe problemy w ocenie ich stopnia ciężkości (zaawansowania) i wysokości przyznania uszczerbku na zdrowiu, w odniesieniu do różnych tabel procentowego uszczerbku na zdrowiu (Encephalopatia after injuries-problems in estimation of degree weights and heights of acknowledgement of harm on health, in different table of norms of proportional harm health) [17], 2001, VI, 61-64,
36. Masełko J., Trela F., Skupień E.: Analiza zasad opiniowania w sprawach cywilnych dotyczących roszczeń z tytułu zakażenia wirusami zapalenia wątroby w jednostkach służby zdrowia (Analysis of the rules in opinioning in the civil cases claims of compentasation in cases of viral hepatitis in units of medical care) [4], 2001, 51, 1, 35-43.
37. Teresiński G., Mądro R.: Lekarskie aspekty narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. I. Problem skutku potencjalnego w opiniowaniu sądowo-leklarskim (Medical aspects of acts endangering health and life. Part I. An issue of potential consequences in medico-legal opinions) [4], 2001, 51, 1, 45-58.
38. Teresiński G., Mądro R.: Lekarskie aspekty narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. II. Możliwości, warunki i granice lekarskiej oceny narażenia na niebezpieczeństwo życia lub zdrowia ludzkiego oraz kryteria medycznej kwantyfikacji stopnia narażenia (Medical aspects of acts endan-gering haelth and life. Part II. Possibilities, conditions and limits of medical evaluation concerning health of life exposure to danger and criteria of medical quantification of exposure) [4], 2001, 51, 2, 105-118.
39. Teresiński G., Mądro R.: Lekarskie aspekty narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. III. Przykłady opinii (Medical aspects of act endan-gering health and life. Part III. Examples of opinions) [4], 2001, 51, 4, 347-354.
40. Teresiński G.: Ocena działania broni hukowej jako "niebezpiecznego środka obezwładniającego" (Evaluation of an acoustic gun as a "dangerous disabling agent") [4], 2001, 51, 2, 145-152.
41. Trnka J., Kawecki J.: Opiniowanie w przypadkach użycia broni gazowej i elektrycznej (Opinions in the cases of using gas and electric weapons) [17], 2001, VI, 65-67.
42. Trnka J., Mazurek J.: Urazy kręgosłupa szyjnego jako problem opiniodawczy (Estimation of results of traumas of cerrvical spine as jurisdiction problem) [17], 2001, VI, 73-75.
43. Trnka J., Mazurek J.: Różnice orzecznicze w ocenie uszczerbku na zdrowiu dla celów ubezpieczeniowych (Jurisdiction differences in estimation of results evants for insurance aims) [17], 20012, VI, 77-78.
44. Parkitna-Cegła Z., Świątek B.: Trwałe istotne zeszpecenie jako problem orzeczniczy (Permanent essential disfigurement as predicating problem) [17], 2001, VI, 19-24.
45. Świątek B.: Międzynarodowa statystyka kwalifikacja chorób i problemów zdrowotnych (International statistics qualification of diseases and of health problems - notices of judical medical) [17], 2001, VI, 5-11.
46. Świątek B.: Uwagi medyka sądowego do komentarzy kodeksu karnego (Notes of judical medical to comments of penal code) [17], 2001, VI, 11-18.
47. Świątek B., Parkitna-Cegła Z.: Utrata wzroku i słuchu - problemy przy kwalifikacji karnej (Lossef eyesight and of hearing qualifications penal pro-blems) [17], 2001, VI, 25-28.
V. Błąd medyczny
Medical error
48. Chowaniec Cz.: Błąd medyczny organizacyjny w epidemiologii wirusowego zapalenia wątroby B i C. Ocena materiału opiniodawczego Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach (A medico-organisational error in the epidemiology of hepatitis B and C in the opinions of the Forensic Medicine Department in Katowice) [4], 2001, 51, 1, 21-26.
49. Chowaniec Cz., Chowaniec M., Jaworski J.M.: Błąd medyczny w chirurgii urazowo ortopedycznej. Analiza materiału aktowego Katedry i Zakładu Medy-cyny Sądowej ŚAM w Katowicach (Medical error in orthopedic surgery. Ana-lysis of records of the proceedings at the Forensic Medicine Department, Silesian School of Medicine Katowice) [17], 2001, VI, 87-91.
50. Kawecki J., Trnka J.: Przypadek ciężkich powikłań jatrogennych u chorego po złamniu kości udowej (A case of several jatrogenic complications during treatment femur fracture) [17], 2001, VI, 117-120.
51. K. Kordel, Łabęcka M.: Opiniowane przypadki podejrzenia błędu medycznego w ginekologii i położnictwie w poznańskim Zakładzie Medycyny Sądowej w latach 1997-1999 z uwzględnieniem kazuistyki (An examination of the cases of suspecting of medical errors in ginecology and obstetrics with casuistic included in the material of the Institute of Forensic Medicine in Poznań in the years 1997-1999) [17], 2001, VI, 91-102.
52. Maksymowicz K., Jankowski B.: Błędy w rozpoznaniach radiologicznych - konsekwencje dla zdrowia i życia pacjentów, kwalifikacja prawna ich na-stępstw (Errors in radiological recognitions - consequences for healtions and lives of patients, legal evaluation their results) [17], 2001, VI, 125-127.
53. Maksymowicz K., Krasnowska M.: Nierozpoznane zatory tętnic płucnych - błąd lekarski zmniejszający szansę na uratowanie życia pacjenta czy błąd mający bezpośredni związek przyczynowy ze zgonem (Not recognized jams of pulmonary artery - medical error diminishing chance on salvage of life of patient whether error having immediate causal relationship with death) [17], 2001, VI, 121-124.
54. Marek Z.: Klasyfikacja błędu medycznego (Classification of medical errors) [17], 2001, VI, 111-116.
55. Rydzewska M., Niemcunowicz-Janica A., Janica J.: Błąd medyczny w materiale Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1995-1999 (Medical malpractice in the material of the Department of Forensic Medicine Medical Academy of Białystok in years 1995-1999) [17], 2001, VI, 81-86.
56. Teresiński G., Mądro R.: Błędy opiniodawcze związane z lekarską oceną zdolności do udziału w czynnościach procesowych oraz możliwości pozba-wienia wolności (The opinion errors concerning medical evaluation of the abilities to participate in lergal proceedings and possibilities of imprisonment) [17], 2001, VI, 41-45.
57. Teresiński G., Mądro R.: Ocena prawidłowości postępowania medycznego w przypadkach gdy nie wykonano badania pośmiertnego (The evaluation of correctness of medical proceedings in the case in which postmortem exami-nations were not performed) [17], 2001, VI, 103-110.
58. Trnka J., Uszkodzenie tętnicy podkolanowej jako problem sądowo-lekarski (Injury of popliteal as medico-legal problem) [17], 2001, VI, 137-137.
59. Trnka J.: Podejrzenie błędów medycznych w przypadkach delirium tremens (Suspicion of medical errors in chances of delirium tremens) [17], 2001, VI, 141-144.
60. Trnka J., Kawecki J.: Błędna ocena przypadków zawałów serca przez lekarzy pogotowia ratunkowego (Wrong estimation in cases of myocardial infart by doctors ambulance services rescue) [17], 2001, VI, 133-134.

VI. Hemogenetyka sądowa
Forensic haemogenetics
61. Bartnik B., Dmochowska G., Jonkisz A., Dobosz T.: Identyfikacja osobnicza w sprawach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu - zastosowanie techniki biologii molekularnej (Individual identification in criminal cases against life and health) [17], 2001, VI, 257-259.
62. Ciesielka M., Kozioł P., Mądro R.: Genotyping of ABO blood group alleles in bloodstains by the PCR-RELP TEC (Oznaczanie gentotypów ABO w plamach krwi techniką PCR-RELP) [27], 2001, XLVIII, 53-64.
63. Czarny J., Miścicka-Śliwka D., Woźniak M., Grzybowski T., Bednarek J.: Polimorfizm loci VNTR: D7S21, D12S11 i D1S7 w populacji kujawsko-pomorskiej (Polymorphism of the VNTR loci: D7S21, D12S11 and D1S7 in the Pomerania - Kujawy region of Poland) [4], 2001, 3, 233-238.
64. Derenko M.V, Grzybowski T., Malyarchuk B.A., Czarny J., Miścicka-Śliwka D., Zakharov I.A.: The presence of mitochondrial haplogroup X in Altaians from South Siberia (Obecność mitochondrialnej haplogrupy X w populacji Altajów z południowej Syberii) [2], 2001, 69, 237-241.
65. Dettlaff-Kąkol A., Pawłowski R.: Identification of the rare DYS 393*10 allel in the northern Polish population (Identyfikacja rzadkiego allela DYS393*10 w populacji Polski Północnej) [27], 2001, XLVIII, 89-94.
66. Dobosz T.: Zapis dyskusji przeprowadzonej w czasie sympozjum "Błąd w genetyce sądowej" [17], 2001, VI, 153.
67. Dobosz T., Świątek B.: Teoria plejad Ludwika Hirszfelda w świetle wyników "Projektu Hugo" (Ludwik Hirszfeld's theory of pleiads and its confrontation with results of the "Hugo Project") [17], 2001.VI, 247-250.
68. Jacewicz R., Szram S.: Polimorfizm wysoce zmiennych regionów DNA: D7S21, D12S11, D5S110 a genetyczne pokrewieństwo populacji (Polymor-phism of the hypervariable DNA regions: D7S21, D12S11 and D5S110 and genetic affinity among populations) [17], 2001, VI, 217-224.
69. Jacewicz R., Szram S., Berent J.: Distribution of Hinf I restriction fragments in three hypervariable regions:D7S21, D12S11 i D5S110 w populacji centralnej Polski (Dystrybucja fragmentów restrykcyjnych w trzech układach: D7S21, D12S11, i D5S110 w populacji centralnej Polski) [27], 2001, XLV, 52-61.
70. Jagielski J., Dmochowska G., Kowalczyk E., Jonkisz A., Żołędziowska M, Dobosz T., Grabiński T., Gucwiński A., Blin N.: Wstępne wyniki badań poli-morfizmu DNA u naczelnych przy użyciu techniki mikrosatelitarnej oraz testu polymarker + HLA DQA1 (Preliminary studies of microsatellite and poly marker+HLADQA1 polymorphisms in primates)[17], 2001.VI, 265-270.
71. Jezierski G., Pawłowski R.: Sequencing analysis a new allele D8S1132 15 (Analiza sekwencji nowego allela D8S1132 15) [27], 2001, XLVIII, 83-86.
72. Jonkisz A., Bartnik B., Dobosz T.: Polimorficzne układy DYS I i II, DYS 390 i DYS 391 z chromosomu Y w próbce populacji z Polski południowo-zachodniej (Y-chromosomal polymorphic DYS 389 I/II, DYS 390, DYS 391 in a population sample from south-western poland) [17], 2001, VI, 261-263.
73. Kozioł P.: Biologia molekularna w medycynie - elementy genetyki klinicznej. (autor rozdziału pt: Analiza DNA w medycynie sądowej). Wydawnictwo Na-ukowe PWN Warszawa 2001, 312-340.
74. Kozioł P., Ciesielka M., Chocholska M., Mądro R.: Badania populacyjne tripleksu STR (D3S1744, D12S1090 i D18S849) w południowo-wschodnim regionie Polski (Trip STR system of loci; D18S849, D3S1744 and D12S1090 in a population from south-east Poland) [4], 2001, 51, 4, 305-314.
75. Kozioł P., Ciesielka M., Mądro R.: Genetic data on nine complex STR systems in the population of south-east and their usefulness in paternity testing (Badania 9 układów STR w populacji Polski południowo-wschodniej oraz ocena ich przydatności w ekespertyzie dotyczącej ustalania ojcostwa) [27], 2001, XLV, 66-76.
76. Kozioł P., Krajka A.: Przyczyny różnic w obliczeniach prawdopodobieństwa ojcostwa oraz ich wpływ na opiniowanie w sprawach spornego ojcostwa (The reason for differences in probability of paternity calculations and their impact on the experts conclusions in paternity testing) [17], 2001, VI, 189-196.
77. Lebioda A., Dobosz T.: Zastosowanie mikrosączków przy preparacji DNA z plam ludzkiej krwi i spermy (Microfiltrationas DNA preparation from stains of human blood and semen) [17], 2001, VI, 2350-237.
78. Lebioda A., Świątek B., Dobosz T.: DNA preparation using the commercial available Kits (Preparacja DNA przy użyciu komercyjnie dostępnych zesta-wów) [17], 2001, VI, 239-241.
79. Maciejewska A., Pawłowski R.: Wpływ metody izolacji DNA na stosunek wysokości alleli X i G genu amelogeniny systemu Profiler Plus (Influence of the DNA isolation methods on amelogenin X and Y alleles ratios of Profiler Plus kit) [4], 2001, 51, 2, 97-104.
80. Maciejewska A., Pawłowski R.: Wpływ degradacji matrycowego DNA na amplifikację loci zestawu Profiler Plus (Influence of the DNA degradation on amplification Profiler Plus loci) [4], 2001, 51, 3, 217-226.
81. Mueller-Malesińska M., Nowak M., Płoski R., Waligóra J., Korniszewski L.: Częstość występowania mutacji 35delG w genie GJB2 w populacji polskiej (Epidemiology of 35delG mutation in GJB2 gene in a Polish population) [9], 2001, 10, 130-141.
82. Parys-Proszek A.: Some examples of genetic profiling of saliva traces based on polymorphic DNA analysis (Przykłady analizy genetycznej śladów śliny metodą badania polimorfizmu DNA) [27], 2001, XLVIII, 109-114.
83. Pawłowski R., Dettlaff-Kąkol A.: Additional varibility at the D21S11 locus: sequencing evidence of a new allele D21S11*33, 1 (Dodatkowy wariant locus D21S11: sekwencja nowego allela 33.1.locus D21S11) [27], 2001, XLVII, 314-321.
84. Pawłowski R., Dettlaff-Kąkol A., Paszkowska R., Jankowski Z.: Błąd przedlaboratoryjny w genetyce sądowej. Kontaminacja materiału biologiczne-go na sali sekcyjnej (Prelaboratory error in forensic genetics DNA contamina-tion in mortuaries) [4], 2001, 51, 4, 369-376.
85. Pawłowski R., Jezierski G.: Y-chromosome related anomalies detected with Y-chromosome STR systems (Anomalie związane z chromosomem Y wy-krywane z zastosowaniem systemów STR obecnych na chromosomie Y) [27], 2001, XLVII, 340-344.
86. Pawłowski R., Żywicka M.: Allele frequencies of highly polymorphis locus D8S1132 in a population sample from north Poland (Częstość alleli wysoce polimorficznego locus D8S1132 w próbce populacyjnej z obszaru Polski północnej) [27], 2001, XLVIII, 74-79.
87. Pepiński W, .Janica J., Sołtyszewski I., Skawrońska M., Niemcunowicz-Janica A.: Wpływ substancji używanych do identyfikacji i zabezpieczania śladów biologicznych na efektywność amplifikacji układów systemu AmpFISTR Profiler (Effect of presumtive test reagents on amplification of STR systems in AmpFistr Profiler Multiplex) [17], 2001, VI, 271-274.
88. Pepiński W., Janica J., Skawrońska M, Niemcunowicz-Janica A.: Genetyka populacyjna 12 loci typu STR w populacji Podlasia (Population genetics of 12 STR loci in a population of Podlasie) [17], 2001, VI, 281-284.
89. Pepiński W., Niemcunowicz-Janica A., Janica J., Skawrońska M., Koc-Żórawska E., Rydzewska M., Sołtyszewski I.: Dane populacyjne dla syste-mów STR: D8S1132, CD4, VWA i THO1 w regionie Podlasia (północno-wschodnia Polska) (Population data for the STR systems D8S1132, CD4, VWAand THO1 in the region of Podlasie (Northeastern Poland) [11], 2001, 7, 1, 130-133.
90. Piątek J., Waloszczyk P., Sagan Z.: Serologiczna podstawa wyrokowania w sprawie wypadku samochodowego i miejsca za kierownicą (Serological base of adjudgement at the case of driving person during motor vehicle acci-dent) [17], 2001, VI, 285-288.
91. Raczek E.: Zjawisko genu niemego w hemogentyce sądowej (Silent gene phenomene in forensic haemogenetics) [17], 2001, VI, 197-217.
92. Raczek E.: Population data on the D1S80 locus in the Upper Silesia (Poland) (Polimorfizm układu D1S80 w populacji Górnego Śląska (Polska) [10], 2001, 46, 6, 1521.
93. Raczek E.: Population data on three STR loci in the Upper Silesia (Poland) (Polimorfizm trzech STR loci w populacji Górnego Śląska) [10], 2001, 46, 6, 1522
94. Raczek E., Droździok K., Kabiesz J.: Polymorphism of the STR loci: THO1, TPOX and CSF1PO in the population of Upper Silesia ;Their usefulness in disputed paternity testing (Polimorfizm loci typy STR: THO1, TPOX i CSF1PO w populacji Górnego Śląska; ich przydatność do badania spornego ojcostwa) [27], 2001, XLV, 81-89.
95. Rower I., Krawczak M., Willuweit S.Nagy M. i kolejno 41 autorów w porządku alfabetycznym w tym Dobosz T. oraz Płoski R.: Online reference database of Euroepan Y-chromosomal short tandem repeat (STR) haplotypes (Elektro-nioczna referencyjna baza danych haplotypów chromosomu Y określonych na podstawie STR) [7], 2001, 118, 106-113.
96. Sagan Z., Kurzawski G., Piątek J.: Zastąpienie pozwanego przez jego dzieci w ekspertyzie w sprawie spornego ojcostwa (Substitution of alleged father by his son in praternity testing Case report) [17], 2001, VI, 229-234.
97. Słomski R., Szalata M., Kaczmarek M., Kowalska K., Słomska K.: Błąd w PCR (Error in PCR) [17], 2001, VI, 177-187.
98. Skawrońska M., Pepiński W., Janica J., Koc-Żórawska E., Niemcunowicz-Janica A.: Problematyczne ekspertyzy spornego ojcostwa w materiale Zakła-du Medycyny Sądowej AM w Białymstoku (Problematic expertises of disputa-ble paternity in the material of Forensic Medicine Department Medical Aca-demy of Białystok) [17], 2001, VI, 275-279.
99. Szczerkowska Z., Kapińska E., Wysocka J.: Polimorfizm cztero nukleotydo-wej sekwencji repetytywnej DNA-HUMFGA - wykorzystanie w dochodzeniu ojcostwa (Polymorphism of the tetranucleotide repet sequence of DNA -HUMFGA. Application in paternity determination) [3], 2001, 31, 5-102.
100. Szczerkowska Z., Kapińska E., Wysocka J., Jezierski G.: Rzadki wariant STR locus HUMCSF1PO (Rare variant of STR locus HUMCSF1PO) [4], 2001, 51, 4, 315-320.
101. Szczerkowska Z., Piasecka D.: Polymorphic DNA sequences analysis by PCR-STR reaction in human fixed tissues (Analiza polimorficznych sekwencji DNA metodą PCR-STR w utrwalonych tkankach ludzkich).Medical Science 3 rd International Conference of PHD students. Hungary 2001, 189-191.
102. Szczerkowska Z., Wysocka J.: HLA-DR typing of genomic DNA (Typowanie genomowego DNA w układzie HLA-DR) [27], 2001, XLVII, 399-404.
103. Szczerkowska Z., Wysocka J., Kapińska E.: Określenie alleli trzech loci STR D13S317, D7S820 i D16S539 w tkankach mięśniowych (Typing of three STR loci: D13S317, D7S820 and D16 S539 in muscles) [17], 2001, VI, 225-228.
104. Szczerkowska Z., Wysocka J., Kapińska E., Cybulska L.: Genetyczna zmienność w obrębie 14-tu loci typu VNTR w populacji Polski północnej (Genetic variation at 14 VNTR loci in the north Polish population) [4], 2001, 51, 3, 227-232.
105. Torbicz-Rawska W., Jóźwiak S., Kmieć T., Kozioł P.: Dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramienna u braci bliźniąt jednojajowych (Fascioscapulohumeral dystrophy in identical twins) [15], 2001, LXXVI, 549-553.
106. Turowska B., Sanak M., Opolska-Bogusz B.: Wstępne badanie populacji Polski Południowej w zakresie 10 STR loci z zestawu AmpFISTR SGM Plus (Allele frequencies of 10 STR loci from the AmpFISTR SGM Plus in the Polish population. Preliminary study) [4], 2001, 51, 2, 93-96.
107. Wolańska-Nowak P., Branicki W., Kupiec T.: STR data for AmpFISTR Profiler Plus loci in south Poland (Rozkład częstóści alleli loci mikrosatelitarnych analizowanych przy użyciu zestawu AmpFISTR dla populacji Polski południo-wej) [7], 2001, 122, 173-174.
108. Woźniak M., Skowron A., Bednarek J.: Ocena polimorfizmu loci STR chromosomu Y: DYS19, DYS3891 i DYS 390 w populacji Kujawsko-Pomorskiej (Polymorphism of Y-STR loci: DYS 3891, DYS38911 and DYS390 in Pomerania-Kujawy Region of Poland)[4], 2001, 51, 3, 239-248.
109. Wójcik D., Pawłowski R., Preis K., Świątkowska-Freund M., Maciejewska A.: Zastosowanie reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) we wczesnej ciąży w badaniu spornego ojcostwa związanego z gwałtem (Application of PCR for the paternity determination in pregnancy preceded by the rape) [8], 2001, 72, 489-493.
110. Żołędziowska M., Kowalczyk E., Dmochowska G., Dobosz T.: Izolacja i badania DNA z pozostałości zębiny tkwiącej w metalowej koronce (Isolation and testing of the DNA from small tooth fragment) [17], 2001, VI, 243-245.
VII. Toksykologia sądowo-lekarska
Forensic toxicology
111. Janowska E., Piekoszewski W.: Determination of morphine and codeine in serum and saliva by gas chromatography - mass spectrometry (Oznaczanie morfiny i kodeiny w surowicy i ślinie metodą chromatografii gazowej i spek-trometrii mass) [6], 2001, 46, 857-864.
112. Kiszka M.: śmiertelne zatrucie kokainą (Fatal cocaine poisoning) [4], 2001, 51, 3, 279-286.
113. Kiszka M.: Kokainizm - dawniej i dziś (Past and present cocaine addiuction) [4], 2001, 51, 4, 329-328.
114. Kiszka M., Buszewicz G., Mądro R.: Stability of cocaine in blood and in other tissues (Trwałość kokainy we krwi i innych tkankach) [27], 2001, XLV, 16-29.
115. Kiszka M., Mądro R.: Evaluation of the method of cocaine and benzoylecgoni-ne isolation from mortem material. Part I. Liquid-liquid extraction (Oena metod izolacji kokainy i benzoiloekgoniny z materiału sekcyjnego. Część I Ekstrak-cja typu ciecz-ciecz) [27], 2001, XLVIII, 7-23.
116. Kłys M.: Problemy redystrybucji ksenobiotyków w toksyko logii sądowej (Redistribution problems in forensic toxi cology) [4], 2001, 51, 2, 119-132.
117. Kłys M., Bujak-Giżycka B., Bystrowska B.: Application of liquid chromatogra-phy with mass detection for evaluation of dibenzepin and its metabolites in fatal poisoning [1], 2001, 9/1, 87-96.
118. Kłys M., Bystrowska B., Bujak-Giżycka B., Nowak G.:Significance of toxic interactions in medicolegal evidence.Complex fatal poisonings with drugs of abuse in the material of the chair of Forenisc Medicine Collegium Medicum Jagiellonian University in Kraków [16], 2001, 53, 653-658.
119. Kłys M., Jankowski Z., Bystrowska B., Bujak-Giżycka B., Nowak G.: Znaczeni interakcji toksycznej w orzecznictwie sądowo-lekarskim. Złożone zatrucie śmiertelne pochodnymi amfetaminy i kokainy ("UFO") (A significance of toxic interaction in medicolegal evidence.Complex fatal poisoning with amphetamine derivatives and cocaine ("UFO") [4], 2001, 51, 2, 133-143.
120. Kłys M., Skupień E., Bujak-Giżycka B., Latacz B.: Dwa kompleksowe samobójcze zatrucia lekami w aspekcie orzecznictwa sądowo-lekarskiego [20], 2001, 58/4, 344-347.
121. Kulikowska J., Albert M., Soja A., Sybirska H.: Leki o działaniu sercowo-naczyniowym we wspolczesnej kazuistyce tokskologicznej Katedry Medycy-ny Sądowej Śląskiej Akademii w katowicach (Cardiovascular drugs in modern toxico logical casuistry Forensic Medinine Department Silesian School of Medicine in Katowice) [4], 2001, 51, 4, 355-362.
122. Lech T.: Trucizny w żywności w sprawach sądowych (Poisons in food in forensic opinions)[4], 2001, 51, 1, 65-74.
123. Lechowicz W., Chudzikiewicz E., Janowska E., Stanaszek R.: Complex intoxication with p-methoxyamphetamine (PMA) and other phenylalkylamines (Przypadki złożonych zatruć para metoksyamfetaminą (PMA) oraz innymi fenyloalkiloaminami) [27], 2001, XLVIII, 118-123.
124. Piekoszewski W., Janowska E., Stanaszek R., Pach J., Winnik L., Karakiewicz B., Kozielec T.: Determination of opiates in serum, saliva and hair addicted persons (Oznaczanie pochodnych alkaloidow opium w surowicy, ślinie i włosach osób uzależnionych) [20], 2001, 58/4, 287-289.
125. Pufal E., Sykutera M., Rochholz G., Śliwka K.: Determination of p-phenylenediamine in postmortem blood and gastric contents (Oznaczanie p-fenylenodiaminy w krwi sekcyjnej i treści żołądka). GTFH-SYMPOSIUM. Toxicologische Aspekte der Sterbehilfe. Neue Drogen - chemische, analytische und toxicologische Aspekte (Sympozjum GTFH. Toksykologiczne aspekty eutanazji. Nowe leki - aspekty chemiczne, analityczne i toksykologiczne. 26-28.IV 2001, 262-267.
126. Stanaszek R., Lechowicz W.: Pharmaceutical preparations in illicit drug cases (Środki farmaceutyczne w sprawach dotyczących narkotyków) [27], 2001, XLVI, 152-157.
127. Sybirska H.: Elementy Toksykologii - Część XI, [w:] Farmakologia pod redakcją Z.S. Hermana i K. Kmieciak-Kołady. Dział Wydawnictw ŚAM Kato-wice 2001, 435-460.
128. Wachowiak R.: Ocena toksykologiczna metod diagnostycznych stosowanych w zatruciach środkami psychoaktywnymi (Toxicological evaluation of diagno-stic methods used in intoxication with psychoactive substances) [20], 2001, 58/4, 215-219.
129. Zuba D., Parczewski A., Chłobowska Z.: Random error propagation in gas chromatographic analysis (Propagacja błędu przypadkowego w chromatografii gazowej) [6], 2001, 46, 653-667.
VIII. Zagadnienia związane z alkoholem
Forensic aspects of alcohol
130. Czekajska-Łuckiewicz H., Mądro R.: Percentage slope of maximal ethanol concern blood as a measure of ethanol elimination in controlled alcoholemia (Odsetek maksymalnego stężenia etanolu miarą eliminacji etanolu w przebie-gu kontrolowanej alkoholemii) [27], 2001, XLVI, 319-325.
131. Gałecki P., Jurczyk A.P., Kędziora J., Fijałkowski P., Błaszczyk J., Jankowska B., Meissner E., Szram S., Śmigielski J.: Wpływ etanolu na aktywność enzymów antyoksdacyjnych i peroksydację lipidów w erytrocytach (Effect of ethanol on antiocidative enzymes and lipid peroxidation activity in erythrocytes) [22], 2001, 43(4), 353-360.
132. Gubała W.: Metody oznaczania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz typy urządzeń dopuszczconych do stosowania w Polsce (Methods of alcohol breath analysis and types of devices used in Poland) [14], 2001, 5, 37-53.
133. Gubała W.: Czynniki wpływające na wynik pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (Factors influencing on the results of breath alcohol test) [14], 2001, 6, 22-33.
134. Gubała W.: Niektóre elementy oceny stanu trzeźwości w aspekcie tokskologii sądowej (Forensic aspects of sobriety testing) [14], 2001, 7, 48-52.
135. Gubała W.: Wartość dowodowa analizy wydychanego powietrza na zawartość alkoholu (Evidential value of alcohol breath test) [14], 2001, 8, 42-45.
136. Gubała W.: Ocena stanu trzeźwości na podstawie obliczeń teoretycznych (Using a back calculation in sobriety test) [14], 2001, 9, 45-52.
137. Gubała W., Piekoszewski W.: Einfluss von Aethanol auf die Carboxyhamo-globinkonzentration bei tödlichen Kohlenmonoxidvergiftungen (Wpływ etanolu na stężenie karboksyhemoglobiny u zmarłych zatrutych tlenkiem wegla) [23], 2001, 11, 56-58.
138. Gubała W., Zuba D.: Inter-and intra individual variations of blood/breath and saliva/breath ratios of alcohol (Wewnątrz i międzysobnicze zmienności współ-czynników podziału etanolu między krew/powietrze wydychane i śli-nę/powietrze wydychane) [27], 2001, XLVI, 326-332.
139. Olszowy Z., Nowicka J., Plewka A., Plewka D.: Wpływ alkoholu etylowego i/lub glikolu etylenowego na enzymy metabolizujące ksenobiotyki u szczura (Efects of ethanol and/or ethylene glycol on metabolic enzymes in rats [1], 2001, 9, 1.
140. Turczyński B., Chmiel B., Słowińska L., Olszowy Z.: Wpływ kontrolowanego spożycia etanolu na lepkość krwi i osocza. The influence of controlled ethanol consumption) [25]. 2001LIV, 7-10, 409-417.
IX. Historia medycyny sądowej
History of forensic medicine
141. Baran E.: Sylwetki polskich medyków sądowych - Andrzej Janikowski (Profiles of polish forensic medicos - Andrzej Janikowski [4], 2001, 51, 4, 291-304.
X. Kryminologia i kryminalistyka
Criminology and criminalistic
142. Brożek-Mucha Z., Chochół A., Trzcińska B.M.: Complex analysis of evidence for establishing circumstances of death - a case study (Kompleksowa analiza dowodów w celu ustalenia przyczyn zgonu - studium przypadku) [27], 2001, XLVII, 300-307.
143. Brożek-Mucha Z., Jankowicz A.: Evaluation of possibility of differentiation among various types of ammunition by means of GSR examinations with SEM-EDX (Ocena możliwości rozróżnienia między różnymi typami amunicji na podstawie analizy śladów powystrzałowych metodą SEM-EDX)[7], 2001, 123 (1), 39 47.
144. Brożek-Mucha Z., Jarosz J.: Reconstruction of a crime with the use of a firearm from the case files study and GSR examinations (Rekonstrukcja zdarzenia z użyciem broni palnej na podstawie studium akt sprawy i badań śladów powystrzałowych) [27], 2001, XLV, 109-116.
145. Brożek-Mucha Z., Zadora G.: Frequency of occurrence of certain chemical classes of GSR from various ammunition types (Częstość występowania pewnych klas chemicznych śladów powystrzałowych w różnych typach amunicji) [27], 2001, XLVI, 281-287.
146. Hanausek T.: Kryminalistyka w Polsce przełomu wieku (Polish forensic practice at the turn of century) [18], 2001, 232, 5-7.
147. Hołyst B.: Pojęcie i zakres psychologii krminalistycznej [19], 2001, 7/8, 7-23.
148. Kawecki J., Trnka J.: Sądowo-lekarskie badania działania pocisków antyrykoszetowych CEPP (A forensic examinations of antiricochet bullets cepp s properties) [17], 2001, VI, 311-318.
149. Krajewski K.: Kryminologia, kryminalistyka, medycyna sądowa (Criminology, criminalistics, forensic medicine) [4], 2001, 51, 2, 83-92.
150. Przybyłek M., Slawik M., Gierowski J. K.: Sprawcy zabójstw w Polsce: nowa próba analizy typologicznej z zastosowaniem Facet Theory (Crime perpetra-tos in Poland: an attempt at a new typological analysis with the use of Fact Theory) [21], 2001, 44, 3, 319-336.
XI. Zagadnienia prawne i etyczne
Legal and ethical problems
151. Huk A.: Tajemnica zawodowa lekarza [19], 2001, 6, 69-85.
152. Kardas P.: Normatywny sposób określania znamienia skutku przy niektórych przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu a zagadnienia wydawania opinii przez biegłych lekarzy (A normative way of describing the attributes of conse quwnces of an offence against life and health versus the problem of issuing opiniuons by expert medical doctors) [4], 2001, 51, 3, 197-216.
153. Kordel K., Skrzypczak J.: Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Lekarskiego za rok 2000 (A review at the juridiction cases at the Chief Medical Court in years 2000) the [5], 2001, 4/5, 101-135.
154. Nasiłowski W.: Opinia biegłego w postępowaniu w sprawach odpowiedzialno-ści zawodowej (Forensic experts opinion on the procedure in cases relating to the professional responsibily of physicians) [5], 2001, 4/5, 38-47.
155. Nesterowicz M.: Odpowiedzialność cywilna zakladu opieki zdrowotnej za zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby (Hospital liability for hepatitis infection) [4], 2001, 51, 1, 1-9.
 
Indeks Autorów
Author s Index
Albert M.: 121
Baran E.: 141, 158
Baranowski W.J.: 26
Bartnik B.: 61, 72,
Bednarek J.: 63, 108
Berent J.: 26, 69
Blin N.: 70
Błaszczyk J.: 131
Bochenek S.: 27
Branicki W.: 107
Brożek-Mucha Z.: 142, 143, 144, 145
Bujak-Giżycka B.: 117, 118, 119, 120
Buszewicz G.: 114
Bystrowska B.: 117, 118, 119
Chłobowska Z.: 129
Chmiel B.: 140
Chocholska S.: 74
Chochół A.: 142
Chowaniec Cz.: 28, 29, 48, 49
Chowaniec M.: 28, 29, 49
Chudzikiewicz E.: 123
Ciesielka M.: 62, 74, 75
Cybulska L.: 104
Czarny J.: 63, 64
Czekajska-Łucykiewicz H.: 130
Derenko M.V.: 64
Dettlaff-Kąkol A.: 65, 83, 84
Dmochowska G.: 61, 70, 110
Dobosz T.: 61, 66, 67, 70, 72, 77, 78, 95, 110
Drozd R.: 14, 15
Droździok K.: 94
Dzida J.: 30, 31, 159
Fijałkowski P.: 131
Gałecki P.: 131
Gierowski J.K.: 150
Gos T.: 3
Grabiński T.: 70
Gross A.: 4, 5, 7, 8
Grzybowski T.: 63, 64
Gubała W.: 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
Gucwiński A.: 70
Hanausek T.: 146
Hauser R.: 3
Hołyst B.: 147
Huk A.: 151
Jacewicz R.: 68, 69
Jagielski J.: 70
Janica J.: 9, 10, 32, 55, 87, 88, 89, 98
Jankowicz A.: 143
Jankowska B.: 131
Jankowska E.: 34
Jankowski B.: 52
Jankowski Z.: 84, 119
Janowska E.: 111, 123, 124
Jarosz J.: 144
Jaworski J.M.: 49
Jezierski G.: 71, 85, 100
Jonkisz A.: 61, 70, 72
Jóźwiak S.: 105
Jurczyk A.P.:26, 131
Jurek T.: 14, 15
Kabiesz J.: 94
Kaczmarek M.: 97
Kaliszczak M.: 6
Kała M.: 1
Kapińska E.: 99, 100, 102, 103, 104
Karakiewicz B.: 124
Kardas P.: 152
Kawecki J.: 33, 41, 50, 60, 148
Kędziora J.: 131
Kiszka M.: 112, 113, 114, 115
Klimberg A.: 11
Kłys M.: 116, 117, 118, 119, 120
Kmieć T.: 105
Koc-Żórawska E.: 89, 98
Kordel K.: 51, 153
Korniszewski L.: 81
Kowalczyk E.: 70, 110
Kowalska K.: 97
Kozielec T.: 124
Kozioł P.: 62, 73, 74, 75, 76, 105
Krajewski K.: 149
Krajka A.: 76
Krasnowska M.: 53
Krawczak M.: 95
Krzyżanowski M.: 3, 13
Kulicki M.: 2
Kulikowska J.: 121
Kunz J.: 7, 8
Kupiec T.: 107
Kurzawski G.: 96
Lass P.: 13
Latacz B.:120
Lebioda A.: 77, 78
Lech T.: 122
Lechowicz W.: 123, 126
Łabędzka M.: 51
Maciejewska A.: 79, 80, 109
Maksymowicz K.: 34, 35, 52, 53
Malyarchuk B.A.:64
Marcinkowski J.: 11
Marcinkowski T.: 12
Marek Z.: 54
Masełko J.: 36
Mazurek J.: 42, 43
Mądro R.: 17, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 39, 56, 57, 62, 74, 75, 114, 115, 130
Meissner E.: 131
Miścicka-Śliwka D.: 63, 64
Mueller-Malesińska M.: 81
Nagy M.: 95
Nasiłowski W.: 154
Nesterowicz M.: 155
Niemcunowicz-Janica A.: 9, 10, 32, 55, 87, 88, 89, 98
Nowak G.: 118, 119
Nowak M.: 81
Nowicka J.: 139
Olszowy Z.: 139, 140
Opolska-Bogusz B.: 106
Pach J.: 124
Parczewski A.: 129
Parkitna-Cegła Z.: 35, 44, 47
Parys-Proszek A.: 82
Paszkowska R.: 84
Pawłowski R.: 65, 71, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 109
Pepiński W.: 87, 88, 89, 98
Piasecka D.: 101
Piątek J.: 90, 96
Piekoszewski W.: 111, 124, 137
Piskunowicz M.: 13
Plewka A.: 139
Plewka D.: 139
Płoski R.: 81, 95
Preis K.: 109
Przybyłek M.: 150
Przygodzka A.: 159
Pufal E.: 125
Raczek E.: 91, 92, 93, 94
Rochholz G.: 125
Rower I.: 95
Rydzewska M.: 32, 55, 89
Sagan Z.: 90, 96
Sanak M.: 106
Skawrońska M.: 87, 88, 89, 98
Skowron A.: 108
Skrzypczak J.: 153
Skupień E.:36, 120
Slawik M.: 150
Słomska K.: 97
Słomski R.: 97
Słowińska L.:140
Soja A.: 121
Sołtyszewski I.: 87, 89
Stanaszek R.: 123, 124, 126
Studniarek M.: 13
Sybirska H.: 121, 127
Sykutera M.: 125
Szalata M.: 97
Szczerkowska Z.: 99, 100, 101, 102, 103, 104
Szeroczyńska M.: 156
Szram S.: 26, 68, 69, 131
Śiwka K.: 125
Śmigielski J.: 131
Świątek B.: 27, 44, 45, 46, 47, 67, 78
Świątkowska-Freund M.: 109
Teresiński G.: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 39, 40, 56, 57
Torbicz-Rawska W.: 105
Trela F.: 36
Trnka J.: 14, 15, 33, 41, 42, 43, 50, 58, 59, 60, 148
Trzcińska B.M.: 142
Turczyński B.: 140
Turowska B.: 106
Wachowiak R.: 128
Waligóra J.: 81
Waloszczyk P.: 90
Więckowska E.: 157
Willuweit S.: 95
Winnik L.: 124
Włodarczyk R.: 12
Wolańska-Nowak P.: 107
Woźniak K.: 5
Woźniak M.: 63, 108
Wójcik D.: 109
Wysocka J.: 99, 100, 101, 102, 103, 104
Zadora G.: 145
Zahorski R.: 25
Zakharov I.A.: 64
Zuba D.: 129, 138
Żaba Cz.: 11
Żołędziowska M.: 70, 110
Żywicka M.: 86
 
designed by PixelThemes.com