• English
  • PolishZawartość


Sprawozdanie Redaktora Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii za okres od 3 września 1998 r do 13 września 2001 r.

Editor's report on his term (from 3rd September 1998 until 13th September 2001)


Na Walnym Zgromadzeniu PTMSiK w dniu 3 września 1998 r w Łodzi na Redaktora Naczelnego Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii wybrano ponownie dr med. Erazma Barana.

Został utrzymany skład Redakcji: Z-ca Redaktora Naczelnego dr J. Kunz (obecnie dr hab.). Sekretarz Redakcji lek. med. Krzysztof Woźniak.

Zaszła zmiana w składzie Kolegium Redakcyjnego. Na nowego członka Kolegium Redakcyjnego został powołany dr hab. Krzysztof Krajewski z Katedry Kryminologii UJ (od nr 1/99) w miejsce prof. J. Wójcikiewicza. Powołanie dr hab. K. Krajewskiego wiązało się z nadziejami Redakcji na uaktywnienie środowiska kryminologów. Spodziewaliśmy się bowiem, że przedstawiciele tej dyscypliny będą zasilać Archiwum swoimi publikacjami naukowymi - co jednak nie nastąpiło.

Pozostali członkowie Kolegium Redakcyjnego to profesorowie :W. Nasiłowski, S. Raszeja, K. Śliwka, B. Świątek, B. Turowska.

Od nr 2/2000 z inicjatywy Redaktora Naczelnego został powołany nowy skład Kolegium Redakcyjnego. W skład Kolegium weszli profesorowie: Bernd Brinkmann (Münster - Niemcy) Gunther Geserick (Berlin - Niemcy),Władysław Nasiłowski (Katowice - Polska), Derrick J. Pounder (Dundee - Szkocja), Stefan Raszeja (Gdańsk - Polska), Pekka Saukko (Turku - Finlandia), Volker Schmidt (Halle Wittenberg - Niemcy), Karol Śliwka (Bydgoszcz - Polska), Barbara Świątek (Wrocław - Polska), Akihiro Takatsu (Tokio - Japonia), Bożena Turowska (Kraków - Polska).

Redakcja Archiwum dokładała starań aby czasopismo ukazywało się w miarę regularnie. Zostały wydane w 1998 r. - trzy numery (3-4 numer łączony), w 1999 r. numery od 1 do 4, w 2000 numery od 1-4 i w 2001 r. nr 1 i 2.

W 2000 r. z inicjatywy prof. Haliny Sybirskiej a ta inicjatywa została wysoko oceniona przez Redakcję i uzyskała pełne aktywne poparcie - został wydany Suplement (nr1/2000) do Archiwum zawierający prace wygłoszone na V Konferencji Naukowej która odbyła się w dniach 17-19.05.2000 r. w Bielsku Białej, na temat "Sądowo-lekarskie problemy narkomanii". Suplement ten prenumeratorzy Archiwum otrzymali bez dodatkowych opłat.

Od nr 1/2000 nasze czasopismo ma swoją stronę w internecie (www.cm-uj.krakow.pl/ArchMedSadKrym).

Od 2000 r Archiwum (skład Redakcji, Komitet Redakcyjny, adres Redakcji, wydawca czyli PTMSiK) jest zamieszczane również na stronie internetowej Wydawnictwa Prawniczego Lex.

W przygotowywanym VI wydaniu informatora "Prasa, Radio, Telewizja" - wydawnictwo Polskiej Agencji Informacyjnej SA - zostanie uwzględnione nasze czasopismo.

Przygotowanie materiału do druku (skład komputerowy, kalki) dokonywano w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie, a drukowano Archiwum w Wydawnictwie i Poligrafii Zakonu Pijarów w Krakowie. Kierownictwo Drukarni bardzo przychylnie odnosi się do naszego czasopisma - stosując wg mojej oceny bardzo umiarkowane ceny druku. To przychylne stanowisko znalazło odzwierciedlenie m. in. przy wydawaniu Suplementu. Koszt druku Suplementu w zwiększonym nakładzie o 100 egzemplarzy, w zwiększonej objętości był zbliżony do kosztów druku jednego numeru nakładu Archiwum. Od nr 4/99 czasopismo drukowane jest na papierze kredowym.

Cena Archiwum od 1996 r. i w latach następnych wynosiła 10 złotych za jeden egzemplarz (40 zł roczna prenumerata). W 2000 r. zmuszeni byliśmy podnieść cenę 1 egzemplarza na 15 zł (60 złotych roczna prenumerata).

W związku z wprowadzeniem podatku VAT na wydawanie czasopism, pismem z dnia 15 stycznia 2000 r. z inicjatywy Redakcji, Przewodnicząca Zarządu Głównego PTMSiK - prof. B. Świątek zwróciła się do Ministerstwa Finansów o przyznanie dla czasopisma "stawki podatku O%".W Rozporządzeniu Ministra Finansów i w dołączonym do niego wykazie czasopism specjalistycznych zwolnionych od podatku VAT zostało zamieszczone nasze czasopismo (Rozporządzenie z dnia 1 stycznia 2001 r.).

Koszty druku nakładu Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii (nakład 516 egzemplarzy) - w 1998 r (numer 1-4) i w 1999 r. (numer 1-3) wynosił 2,560 zł (tak również kształtowała się cena w 1997 r.).Od nr 4/99 Drukarnia zmuszona była podnieść cenę do 3.421 i taka cena obowiązywała do nr 3/2000. Od nr4/2000 koszt druku wynosi 4.173 zł. Podniesienie ceny druku wynikało z faktu że Drukarnia stosownymi przepisami zmuszona była naliczać podatek VAT w wysokości 22 procent.

W skład kosztów związanych z wydawaniem Archiwum wchodzą również: opłaty za przygotowanie składu komputerowego, korekta streszczeń w j. angielskim oraz opłata za umieszczanie tekstu Archiwum w internecie. Średnio opłaty te łącznie wynoszą ok. 600 zł za jeden numer.

Łączny koszt aktualny wydawania czterech numerów Archiwum wynosi około 20.000 zł.

W tym miejscu chciałbym przypomnieć że nasze czasopismo jako organ PTMSiK wydawane jest w oparciu o własne fundusze na które składają się opłaty z indywidualnych prenumerat oraz "dofinansowanie" ze strony tych Katedr i Zakładów, które nie rozprowadziły przydzielonej im puli czasopism.

Zaproponowana przez Redaktora Naczelnego jeszcze w 1996 r forma kolportażu i rozprowadzania przez Katedry i Zakłady całej przydzielonej im puli czasopism przy aktualnej cenie 15 zł za numer w konsekwencji powinna prowadzić do wpływu na konto Zarządu Głównego sumy 30.960 zł. A zatem przy tych aktualnych kosztach wydawania Archiwum (20.000 zł) na koncie Zarządu Głównego powinna zostawać jeszcze kwota 10.060 zł.

Gdyby ta kwota pozostawała w dyspozycji Redakcji moglibyśmy wprowadzić przy niektórych publikacjach fotografie w kolorze ewentualnie rozważyć możliwość płacenia honorariów za recenzje zwłaszcza dla recenzentów spoza naszego środowiska.

Na ile ten - wzmiankowany powyżej - model prenumeraty i opłat jest realizowany przez poszczególne Katedry i Zakłady nie jestem w stanie odpowiedzieć. Powinno to być przedstawione w sprawozdaniu Skarbnika PTMSiK dr Jerzego Szczepańskiego.

Pomimo starań nie udało się Redakcji uzyskać płatnych ogłoszeń. Brak kontrahentów wynika z faktu specyfiki publikacji w naszym czasopiśmie, ukazującego się jako kwartalnik niskonakładowy (a zatem kierowany do wąskiego kręgu odbiorców).

Tak jak i w poprzedniej kadencji (1995/1998) dalej odnotować można niekorzystne zjawisko jakim jest mała aktywność pracowników poszczególnych Katedr i Zakładów w nadsyłaniu prac do Archiwum. Do ośrodków które znacząco przyczyniają się by Archiwum mogło ukazywać się należą Katedry i Zakłady Medycyny Sądowej w Bydgoszczy, Katowicach i w Krakowie. Z tym większą radością jako Redaktor Naczelny odnotowuję - w ostatnim okresie - znaczącą aktywność Katedry i Zakłady Medycyny Sądowej w Lublinie w nadsyłaniu prac.

W okresie sprawozdawczym ukazały się dwa numery naszego czasopisma, które chciałbym odnotować w swoim sprawozdaniu. Pierwszy z nich dedykowany profesorowi Karolowi Śliwce z okazji 60 rocznicy urodzin i 35-lecia pracy zawodowej - nr 4/99 - prace pochodziły wyłącznie z ośrodka bydgoskiego. Drugi numer dedykowany profesor Bożenie Turowskiej z okazji 70 rocznicy urodzin - nr 3/2000 - dwie prace pochodziły z ośrodka gdańskiego, jedna z lubelskiego a pozostałe w liczbie 12 były opracowaniami pracowników krakowskiej Katedry.

Kolejną sprawą którą chciałbym poruszyć w moim sprawozdaniu to zaistnienie - listy rankingowej czasopism naukowych Komitetu Badań Naukowych - Zespołu Nauk Medycznych.

Historia tej "listy rankingowej" przedstawia się następująco:

1) Komitet Badań Naukowych - Zespół Nauk Medycznych pismem z dnia 25 września 1998 r zwrócił się m.in. do Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii - cytuję - "o przedstawienie listy rankingowej czasopism z obszaru Państwa dyscypliny naukowej, nie objętych "listą filadelfijską" wraz z zaproponowaną punktacją dla poszczególnych pozycji (w skali od 1 do 7 punktów).

Na zebraniu Zarządu Głównego PTMSiK w dniu 14.10.1998 r. zaproponowano następującą punktację dla czasopism: Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii - 5 punktów, Z Zagadnień Nauk Sądowych - 5 punktów, Acta Poloniae Toxicologica - 5 punktów, Prokuratura i Prawo - 2, Problemy Kryminalistyki - 1 punkt.

2) W 1999 r. (ostatnia modyfikacja z czerwca 1999 r.) ukazała się - cytuję: "Lista polskich czasopism medycznych niepublikowanych w liście filadelfijskiej (P-0,5) - naszemu Archiwum przyznano - 4 punkty.

3) W 1999 r. został ogłoszony - cytuję: "Ranking Polskich Czasopism Naukowych znajdujących się w kręgu zainteresowań Zespołu Medycznego Komitetu Badań Naukowych zatwierdzony w dniu 10.12.1999 r.". W tym rankingu nasze Archiwum uzyskało 1 punkt.

4) Ostatnia wersja ogłoszonego przez Komitet Badań Naukowych rankingu czasopism polskich (ranking za rok 2000 obowiązujący w roku 2001) Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii uzyskało następującą punktację: Index Copernicus 2,95, Punkty KBN 2,0.

W sierpniu bieżącego roku Redakcja Archiwum wystąpiła o indeksowanie czasopisma w Index Medicus/Medline. Ten postulat był zgłaszany przez członków naszego Towarzystwa już wcześniej. O indeksowanie wystąpiliśmy dopiero obecnie a to z uwagi że w tym czasie jaki upłynął od ostatniego naszego Zjazdu, zespół redakcyjny doprowadził do takich zmian, które stwarzają szansę na uzyskanie indeksacji. Do tych zmian należy zaliczyć poprawę edytorską czasopisma (papier kredowy), utrzymanie dwujęzycznych tytułów, streszczeń, opisów tabel i rycin, wprowadzenie słów kluczowych, powołanie Komitetu Redakcyjnego o charakterze międzynarodowym, utrzymanie recenzowania prac nadsyłanych do Redakcji i podniesienie się poziomu naukowego - w naszej ocenie - publikowanych prac.

Do dyskusji na Walnym Zgromadzeniu pozostawiam problem z którym wystąpiłem na ostatnim zebraniu Zarządu Głównego a mianowicie ewentualnej zmiany nazwy naszego czasopisma a szerzej rzecz ujmując nazwy naszego Towarzystwa. Do dyskusji pozostawiam również podnoszony przez członków naszego Towarzystwa problem wydawania naszego czasopisma wyłącznie w języku angielskim.

Kończąc sprawozdanie chciałbym gorąco zaapelować do Koleżanek i Kolegów ze wszystkich Katedr i Zakładów Medycyny Sądowej - by w naszym wspólnym interesie jakim jest utrzymanie wydawania Archiwum, mającego tak wieloletnią i chlubną tradycję - zintensyfikowali swoje wysiłki zasilając Redakcję swymi pracami coraz liczniejszymi i o wzrastającym poziomie naukowym.

Chciałbym również podziękować za współpracę wszystkim członkom Kolegium Redakcyjnego wywodzącym się z Polski, którzy wspierali mnie dobrymi radami. Dyrektorowi IES za umożliwienie przygotowywania materiałów do druku w Instytucie. Dziękuję również księdzu Stanisławowi Kani - kierującemu Wydawnictwem Poligrafii Zakonu Pijarów za okazywaną nam przychylność. Wszystkim recenzentom za trud włożony w recenzowanie prac a autorom za nadsyłane prace.

 

Redaktor Naczelny

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

dr med.Erazm Baran

  

 
designed by PixelThemes.com