• English
 • PolishZawartość


Erazm Baran

Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 2000

Bibliography of the Polish papers on forensic medicine, criminology and related fields published in 2000


Spis czasopism i wybranych wydawnictw książkowych ujętych w bibliografii

Journals and selected books included in the bibliography

 1. Acta Poloniae Toxicologica
 2. Advances in Clinical and Experimental Medicine
 3. American Journal of Human Genetics
 4. Annales Academiae Medicae Gedanensis
 5. Annales Academiae Medicae Bydgostiensis
 6. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
 7. Electrophoresis
 8. Ekologia i Technika
 9. Forensic Science International
 10. Fresenius Journal of Analytical Chemistry
 11. Gemellological Review
 12. International Journal of Legal Medicine
 13. Legal Medicine
 14. Medical Science Monitor
 15. Neural Plasticity
 16. Neurotraumatologia
 17. Oncology
 18. Polish Journal of Pharmacology
 19. Postępy Psychiatrii i Neurologii
 20. Prawo i Medycyna
 21. Problemy Kryminalistyki
 22. Problemy Współczesnej Kryminalistyki
 23. Progress in Forensic Genetics
 24. Prokuratura i Prawo
 25. Przegląd Kardiologiczny
 26. Przegląd Lekarski
 27. Przewodnik Lekarza
 28. The Sciences of the Total Environment
 29. Z Zagadnień Nauk Sądowych

Liczby - w kwadratowych nawiasach - podane po tytułach artykułów i wybranych wydawnictw książkowych odpowiadają liczbom porządkowym zamieszczonego powyżej spisu. Pozostałe wydawnictwa książkowe umieszczcono w odpowiednich działach. Bibliografia nie zawiera streszczeń referatów wygłaszanych na zjazdach, konferencjach, sympozjach.

Numbers in square brackets (after the titles) refer to the list of journal and selected books included in the bibliography. Other publications appear in the relevent division. The bibliography does not included summaries and reports delivered during scientic, conferences.

I. Opracowania ogólne, podręczniki, skrypty

Generals, monoghraphs and handbooks

 1. Dobosz T.: Częstości genów warunkujących polimorfizm genetyczny w obrębie populacji dolnośląskiej - rozprawa habilitacyjna. Dział Wydawnictw Akademnii Medycznej we Wrocławiu. Wrocław, 2000.
 2. Filar M.: Lekarskie prawo karne. Kantor Wydawniczy Zakamycze. Kraków, 2000.
 3. Głowacki J., Marek Z.: Urazy czaszki i mózgu.Rozpoznawanie i opiniowanie. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne. Kraków, 2000.
 4. Lew-Starowicz Z.: Seksuologia sądowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszwa,2000.
 5. Stojanowska W., Miścicka-Śliwka D.: Dowód z badania DNA a inne dowody w procesach o ustalenie ojcostwa. Wydawnictwo Prawnicze.Warszwa, 2000.
 6. Tokarczyk R.: Prawo narodzin życia i śmierci. Kantor Wydawniczy Zakamycze. Kraków, 2000.
 7. Wójcikiewicz J.: Dowód naukowy w procesie sądowym. Biblioteka Prawa Dowodowego. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków, 2000.
 8. II. Tanatologia sądowo-lekarska (zgony gwałtowne, zgony nagłe, zestawienia zbiorcze, śmierć i zjawiska z nią związane)

  Death/forensic thanatology (violent death, sudden and unexpected death, summary lists and other related problems)

 9. Baran E.: Sądowo-lekarskie dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej w archiwach rosyjskich (Medico-legal documents concerning in the Katyn crime based on Russian documents [6], 2000, 50, 3, 215-226.
 10. Bielnik K., Młoczkowski D.Szram S.: Zmiany strukturalne w mięśniu sercowym szczurów narażonych na długotrwałe spożywanie glikolu etylenowego w niskich dawkach (Myocardial ultrastructural changes in rats exposed to long ethylene glycol intake) [6], 2000, 50, 4, 343-352.
 11. Jabłoński C., Sybirska H.: Przydatność ciałka szklistego gałki ocznej w diagnostyce śmiertelnych zatruć narkotykami opium (Use of vitreous body in diagnostics of fatal poisonings with narcotics [6], 2000, 50, Suplement 1, 137-143.
 12. Gross A.: Samobójstwa słynnych ludzi - mitologia, starożytność i Biblia (Suicides of faomus people - mythology, antiquity and the Holy Bible) [6], 2000, 50, 3, 249-260.
 13. Gross A.: Przypadek samobójczego zatrucia chlorkiem potasu (Suicide by ingestion of potassium chloride - a case report) [6],2000, 50, 3, 281-284.
 14. Gross A.: Samobójstwa słynnych ludzi - Sokrates i cykuta (Suicides of faomus people - Socrates and hemlock) [6], 2000, 50, 4, 365-371.
 15. Gross A., Pohl J., Masełko J.: Obrażenia od postrzałów pociskami gumowymi z broni gładkolufowej (Injuries caused by rubber bullets fired from smooth bore rifles) [6], 2000, 50, 2, 127-136.
 16. Hauser R., Gos T., Hartwich J., Krzyżanowski M., Dembińska-Kieć A.: Constitutive nitric oxide synthase activity in the prefrontal cortex of rats as an index of emotional state before death (Stężenie konstytutywnej syntazy tlenku azotu w przedczołowej korze szczura jako wskaźnik stanu emocjonalnego przed śmniercią) [15], 2000, 7, (3), 205-211.
 17. Janica J., Niemcunowicz-Janica A.: Narkomania w aspekcie sądowo-lekarskim (Forensic aspect of narcomania) [6] 2000, 50, Suplement 1, 59-62.
 18. Kobek M., Jankowski Z., Kulikowaka J.: Zmiany histopatologiczne w narządach wewnętrznych u narkomanów zmarłych w przebiegu narkotyzowania się domowymi przetworami słomy makowej (tzw. "kompotem") (Histopathological changes in internal organs of drug - addicts victims of home-made poppy straw products ("compote") [6], 2000, 50, Suplement 1, 125-136.
 19. Kobek M., Olszowy Z., Jankowski Z.: Zmiany histopatologiczne u szczurów po podaniu narkotyków opium w postaci tzw. "kompotu" w doświadczeniu podostrym (Histopathological changes in rats after administration of opium narcotics ("compote") in a subacute experiment) [6], 2000, 50, Suplement 1, 113-124.
 20. Kołowski J,.Wachowiak R.: Rozmiary i skutki nadużywania środków psychoaktywnych w kazuistyce Zakładu Medycyny Sądowej AM w Poznaniu w latach 1990-1999 (The range and effects of psychoactive agent abuse in cases examined in the Dept. of Forensic Medicine in Poznań in 1990-1999) [6], 2000, 50, Suplement 1, 63-69.
 21. Konopka T., Woźniak K.: Mechanizmy śmierci w majaczeniu alkoholowym (Possible modes of death in delirium tremens) [6], 2000, 50, 3, 285-290.
 22. Kulikowska J., Sybirska H.: Kształtowanie się poziomu opiatów we krwi osób zmarłych w przebiegu narkotyzowania się (Blood opiate level in people died in course of narcotization) [6], 2000, 50, Suplemet 1, 105-111.
 23. Kustrzycki W., Rachwalik M., Poprawski M.,Bartoszcze A., Maksymowicz K.: Odmiany morfologiczne mięśni brodawkowatych i strun ścięgnistych zastawki mitralnej [25], 2000, 2, 49-56.
 24. Niemcunowicz-Janica A, Janica J., Wardaszka Z: Uduszenie gwałtowne młodego narkomana w czasie wdychania kleju (Asphyxia by suffocation in a young drug addict during inhalation of glue vapor) [6], 2000, 50, Suplement 1, 101-103.
 25. Pohl J., Konopka T.: Postrzał z broni samodziałowej - parasolki (Fatal gunshot with self-made firearm - umbrella) [6], 2000, 50, 3, 291-299.
 26. Pufal E., Sykutera M., Bloch-Bogusławska E., Lis G., Śliwka K.: Zgon w następstwie odurzania się Halonem 1211 (Death as a result of Halone 1211 intoxication) [6], 2000, 50, Suplement 1, 169-174.
 27. Rygol K., Kabiesz-Neniczka S.: Samobójstwa osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych (Suicides committed by people being under the influence of psychoactive agents) [6], 2000, 50, Suplement 1, 165-168.
 28. Rzepecka-Woźniak E., Próchnicka B.: Próba oceny przydatności oznaczania apoptozy kardiomiocytów w nagłych zgonach sercowych (Usefulness of apoptosis marking in sudden cardiac death investigation) [6], 2000, 50, 3, 261-266.
 29. Szram S., Bielnik K., Trojanowski K., Młoczkowski D., Wołkanin P.: Analiza morfologiczna mikroskopowo-świetlna i elektronowa zmian w wątrobie w przewlekłej intoksykacji glikolem etylenowym (Light and electron microscopic morphological analysis of changes in liver in long-term ethylene glycol intoxication) [6], 2000, 50, 1, 15-27.
 30. Sybirska H., Kulikowska J., Szczepański J: Narkomania w praktyce opiniodawczej medycyny sądowej (Drug addiction in the advisory practice of forensic medicine) [6], 2000, 50, Suplement 1, 39-47.
 31. Teresiński G., Buszewicz G., Mądro R.: Usefulness of beta-hydroxybutyric acid, acetoacetic acid and acetone determinations in blood, urine and vitreous humour for necrochemical diagnosis of premortal metabolic disorders. (Ocena przydatności oznaczania kwasu betahydroksymasłowego, kwasu acetooctowego oraz acetonu we krwi, moczu i ciele szklistym oka do nekrochemicznej diagnostyki przedśmiertnych zaburzeń metabolicznych)[29], 2000, XLIV, 55-69.
 32. III. Medycyna wypadkowa i wypadki przy pracy

  Traffic and occupational accidents

 33. Chacia T., Piekoszewski W., Chłobowska Z., Świegoda Cz.: Determination of benzodiazepines in the blood of car drivers (Oznaczanie pochodnych benzodiazepin we krwi uczestników ruchu drogowego) [29], 2000, XLIV, 43 -50.
 34. Chowaniec Cz.: Badania nad obecnością leków i środków odurzających w organiźmie uczestników ruchu drogowego (Researches on the presence of narcotics in traffic users) [6], 2000, 50, Suplement 1, 159-164.
 35. Teresiński G., Mądro R.: Porównanie wartości dowwodowej różnych markerów biologicznych przydatnych do oceny usytuowania pieszego względem pojazdu w momencie potrącenia. (Comparison of evidential value of various biological markers useful for evaluating pedestrian-to-car position on impact). VII Konferencja - Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych (zbiór referatów).Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków, 2000, 167-181.
 36. Teresiński G., Mądro R.: Ślady na podeszwowych powierzchniach obuwia pieszych ofiar wypadków drogowych a obrażenia stawów kolanowych (Scratches on shoe sales of pedestrian victims of traffic accidents in relation to ankle injuries). VII Konferencja - Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych (zbiór referatów). Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków 2000, 181-195.
 37. Żaba Cz., Lewandowski A.: Medyczno-techniczne aspekty potrącenia leżącego pieszego (Medical and technical aspects of hitting a lying pedestrian). VII Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych (zbiór referatów).Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych. Kraków, 2000, 159-166.
 38. IV. Opiniowanie (karne, cywilne, ubezpieczeniowe)

  Medico-legal opinion (penal, civil and insurance cases)

 39. Chowaniec Cz., Chowaniec M.: Rozbieżności w opiniowaniu następstw pourazowych pomiędzy psychiatrami a medykami sądowymui w sprawach karnych i cywilnych (Discrepancies between forensic-psychiatric and forensic-medicial opinions on post traumatic consequences) [19], 2000, 9, Suplement 4 (12).
 40. Czeredecka A., Kowanetz M.: A homicide without motives - An analysis of the case of juvenile Tadeusz B (Zabójstwo bez motywów -.Analiza przypadku nieletniego Tadeusza B.) [29], 2000, XLIV, 140-153.
 41. Teresiński G., Mądro R.: Zakres skutków wymienionych w paragrafie 2 art.157 kodeksu karnego z 1997 r. - ciąg dalszy sporu o granicę art.157 i 182 kodeksu karnego z 1969 r (The range of consequences listed in § 2 art. 157 of the penal code of 1997 - further discussion on the limits of art.156 and 182 of the penal code of 1969) [6], 2000, 50, 4, 319-330.
 42. Konopka T.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach o uznanie zachorowań i nagłych zgonów za wypadki przy pracy (Medical opinioning in cases of disease recognition and sudden death as occupational accidents) [6], 2000, 50, 2, 103-113.
 43. Konopka T.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach o uznanie zachorowań i nagłych zgonów za wypadki przy pracy - cz. II - Dyskusja (Medical opinioning in recognition of disease and sudden death as an occupational accidents) [6], 2000, 50, 4, 353-363.
 44. Kowanetz M., Czeredecka A.: Suicide or homicide ? A case history (Samobójstwo czy zabójstwo ? Opis przypadku [29] 2000, XLI, 150-156.
 45. Skupień E., Kołodziej J.: Uwagi biegłych do opiniowania o stanie zdrowia dla potrzeb procesowych (Expert witnes's remarks on opinions concernings health conditions for legal proceedings) [6], 2000, 50, 3, 301-304.
 46. V. Błąd medyczny

  Medical error

 47. Dubrzyński A.: Błąd lekarski (Medical malpractice) [27], 2000, 2, 17-18.
 48. Kabiesz-Neniczka S.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach błędu lekarskiego w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiej AM w Katowicach (Medico-legal opinions in the case of physician's error in the material of the Forensic Medicine Department of the Silesian Academy of Medicine in Katowice)[6], 2000, 50, 1, 49-56.
 49. Kunz J.: Błąd z bezduszności lekarskiej (Medical malpractice due to physician's soullessness) [6], 2000, 50, 3, 277-280.
 50. Legień M., Kobek M.: Problematyka błędu lekarskiego w ocenie sędziów i prokuratorów (The problems connected with a physicien's error in the evaluation by jurymen and public prosecutors)[20], 2000, vol.2, 8, 67-69.
 51. Marek Z.: Niepowodzenie lecznicze [20], 2000, vol.2, 8, 140-144.
 52. Świątek B.: Błędy lekarskie w praktyce medyka sądowego [20], vol.2, 8, 39-47.
 53. Świątek B.: Lekarz oskarżony o popełnienie błędu lekarskiego [27], 2000, 10, 11-13.
 54. VI. Hemogenetyka sądowa

  Forensic haemogenetics

 55. Berent J. A., Czarny J., Miścicka-Śliwka D.: Statystyczna ocena wyników badań DNA w identyfikacji śladów biologicznych (Statistical interpretation of the results of DNA investigation in forensic cases) [22], 2000, III, 29-33.
 56. Dobosz T., Łukieńczuk T., Sąsiadek M., Kuczyńska A., Jankowska E., Blin N.: Microsatellite instability in thyroid papillary carcinoma and multinodular hyperplasia [17],2000, 58, 305-310.
 57. Dobosz T., Sąsiadek M., Kowalczyk E., Świątek B., Jagielski J.: Prenatalne badanie w sprawie spornego ojcostwa.Opis przypadku (Prenatal paternity testing - a case description) [6], 2000, 50, 2, 137-140.
 58. Grzybowski T.: Extremaly high levels of human mitochondrial DNA heteroplasmy in single hair roots (Skrajnie wysokie poziomy heteroplazmii ludzkiego DNA mitochondrialnego w pojedynczych cebulkach włosowych) [7], 2000, 21, 548-553.
 59. Jacewicz R., Szram S., Dudek W.: Pozorne wyłączenie macierzyństwa w lokus D1S80 (The maternity pseudoexclusion in the D1S80 locus)[6], 2000, 50, 2, 141-146.
 60. Kayser M., Roewer L.,Hedman M., Henke L., Henke J., Brauer S., Krüger C., Krawczak M., Nagy M., Dobosz T.,Szibor R., de Knijff P., Stoneking M., Sajantila A.: Characteristics and frequency of germline mutations at microsatellite loci from the human Y chromosome revealed by direct observation in father/son pairs [3], 2000, 66, 1580-1588.
 61. Kozioł P., Krajka A.: Analiza statystyczna wyników badań genetycznych przy ustalaniu ojcostwa w przypadku rekonstrukcji fenotypu pozwanego (Genetic data analysis of paternity in cases requiring phenotype reconstruction) [6], 2000, 50, 3, 267-276.
 62. Kupiec T., Branicki W., Pawłowski R.,: Polymorphism of the mitochondrial DNA control region in the Polish population (Polimorfizm kontrolnego regionu DNA mitochondrialnego w populacji polskiej) [23], 2000, vol.8, 344-346.
 63. Kupiec T., Branicki W., Van Mersbergen C., Van Hemert G,. Kloosterman A.: Population genetic study of Y chromosome specific STR -loci in a population sample from Southern Poland (Populacje genetyczne studium STR - loci chromosomu Y w populacyjnej próbce z południowej Polski) [23], 2000, vol.8, 312-314.
 64. Miścicka-Śliwka D.: Identyfikacja genetyczna u progu trzeciego tysiąclecia (Genetical identification on the verge of the 3rd Millenium [5], 2000, 14, 42-49.
 65. Miścicka-Śliwka D., Śliwka K., Czarny J., Woźniak M., Grzybowski T.,: Ekspertyza hemogenetyczna w identyfikacji plam krwi i innych śladów biologicznych u progu trzeciego tysiąclecia (Haemogenetic evaluation in identification of blood stains and other biological traces on the verge of the 3rd Millenium) [22], 2000, III, 275-294.
 66. Miścicka-Śliwka D.: Doświadczenia z atestacji badań DNA w identyfikacji śladów biologicznych prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii (Experiences from DNA analysis certification conducted by Polish Society of Forensic Medicine and Criminology) [22], 2000, III, 295-300.
 67. Monies D., Kozioł P., Mądro R.: A study of the DYS 390 system in a population sample from south-east Poland (Badania układu DYS 390 w populacji Polski południowo-wschodniej) [29], 2000, XLIV, 99-104.
 68. Mueller-Malesinska A., Nowak M., Płoski R., Waligóra J., Skarżyński H.: Epidemiological screening for 35DEL G mutation in connexin 26 (GJB2) gene in polish population (Analiza częstości mutacji 35DEL G w genie konksyny 26 w populacji polskiej). Monduzzi Editore International Proceedings Division, 2000,1,139-143.
 69. Pawłowski R.: Identyfikacja na podstawie DNA (Identification of the basis of DNA) [w:] Rozwój technik w kryminalistyce na przestrzeni dziejów polskich służb policyjnych (The development of techniques in criminology throughout the history of polish police forces).Materiały z sesji popularnonaukowewj z okazji 45-lecia Szkoły Policji w Pile, 2000, 72-79.
 70. Pawłowski R., Dettlaff-Kąkol A., Jezierski G., Maciejewska A., Paszkowska R., Reichert M.: Genetyka populacyjna dziewięciu loci typu STR z zestawu Profiler Plus w próbce populacyjnej z obszaru Polski (Population genetics of nine STR loci from the Profiler Plus kit in a population sample from Poland)[6], 2000, 50, 3, 207-213.
 71. Pawłowski R., Maciejewska A.: Forensic validation of a multiplex containing nine STRs-population genetics in Northern Poland (Medyczno-sądowa ocena przydatności zestawu do kompleksowego PCR 9-loci typu STR i ich genetyka populacyjna dla Polski północnej)[12], 2000, 114, 45-49.
 72. Raczek E.: Poliformizm układu D1S80 w populacji Górnego Śląska; jego przydatność w badaniach spornego ojcostwa (D1S80 polymorphism in the Upper Silesia population ; ist application to paternity testing) [6], 2000, 50, 1, 57-65.
 73. Szaflarska-Szczepaniak A., Miścicka-Śliwka D.: Gentically determined coeliac disease in three family members (Zdeterminowana genetycznie celiaklia u trzech członków rodziny) [14], 2000, 6(6), 1182-1185.
 74. Sąsiadek M., Szczepaniak M., Stembalska-Kozłowska A., Kozłowska J., Dobosz T., Iwańczak F., Koleśnik T.: Badania wybranych mutacji genu CFTR u chorych na mukowiscydozę i członków ich rodzin [2], 2000, 9, 345-350.
 75. Schlade-Bartusiak K., Bloch T., Sąsiadek M., Dobosz T., Morawski A.: Polimorfizm genów dla transferaz S-glutationu GSTT1 i GSTM1 w populacji dolnośląskiej [2], 2000, 9, 251-256.
 76. Szczerkowska Z., Antyborzec I.: System Silver STRTM Multiplex - zastosowanie w medycynie sądowej (Silver - STRTM multiplex system - application in forensic medicine) [6], 2000, 50, 3, 199-206.
 77. Szczerkowska Z., Wysocka J., Kapińska E.: Polimorfizm dwóch loci STR HUMF13A01 i HUMCSF1PO. Badania populacyjne, zastosowanie w medycynie sądowej (Polymorphism of two STR loci: HUMF13AO1 and HUMCSF1PO.Population study, application in forensic medicine)[4], 2000, 30, 145-153.
 78. Turowska B., Sanak M.: Frequency data on the loci v WA, FES/FPS, F13AO1,TH01,TPOX and CSF1PO in a population from South Poland (Częstości występowania alleli locus v WA, FES/FPS, F13AO1, THO1, TPOX i CSF1PO w poulacji Polski Południowej) [12], 2000, 113, 123-125.
 79. Turowska B., Sanak M., Opolska-Bogusz B., Gross A.: Przydatność metod klasycznych i polimorfizmu DNA przy ustalaniu ojcostwa płodu zamordowanej kobiety (Usefulness of conventional methods and DNA polymorphism for paternity identification of an embryo of a murdered woman.Case report) [6], 2000, 50, 1, 81-84.
 80. Turowska B, Sanak M., Opolska-Bogusz B.: Częstość alleli systemów STR: D13S317, D7S820 i D16S539 w populacji Polski Południowej (Allele frequencies of STR: D13S317, D7S820 and D16S539 systems in the South Poland population) [6], 2000, 50, 3, 193-197.
 81. Turowski G.,Kędzierska A.: Antygeny klasy I nieklasycznych układów (HLA-Ib)(HLA class I antigens of nonclassical systems (HLA-Ib) [6], 2000, 50, 1, 67-73.
 82. Wolańska-Nowak P.: Wpływ genetycznego zróżnicowania populacji zamieszkującej Polskę południową na wartość dowodu z badania DNA (The influence of the genetic diversity of the population living in Southen Poland of the evidential value of DNA examination) [22], 2000, III, 333-338.
 83. Wolańska-Nowak P.: Application of subpopulation theory to evaluation of DNA evidence (Zastosowanie teorii subpopulacji do oceny dowodu z analizy DNA) [9], 2000, 113, 63-69.
 84. Wolańska-Nowak P., Branicki W.: Baza danych profili DNA - nowe narzędzie dla wymiaru sprawiedliwości [24], 2000, 5, 87-98.
 85. Żołędziowska M., Dobosz T., Sawicki K., Kowalczyk E.: Zygosity determined by means of DNA isolated from saliva in participants of the all-polish festival of twins in 1999, who volunteered for biological examination [11], 2000, 1, 112-115.
 86. VII. Toksykologia sądowo-lekarska

  Forensic toxicology

 87. Adamowicz P., Kała M.: Enantioselective method for determination of amphetamine and its eight analogues using chiral stationary phase.(Enancjoselektywna metoda oznaczania amefateminy i jej ośmiu analogów z zastosowaniem chiralnej fazy stacjonarnej)[29], 2000, XLIV, 24-36. 42.
 88. Besserer K., Tiess D., Kała M.: Salicylamide in urine after intake of acetylosalicylic acid due to degradation of salicylic acid conjugates (Salicylamid w moczu po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego jako produkt degradacji glukoronianu kwasu salicylowego) [29], 2000, XLIII, 43-50.
 89. Buszewicz G., Kiszka M., Czekajska-Łuckiewicz H.: Interpretacja wyników pośmiertnych badań tokskykologicznych w zatruciach toulenem na przykłdzie pięciu przypadków (An interpretation of the results of postmortem toxicological examinations based on five toulene intoxication case [6], 2000, 50, Suplement 1, 95-99.
 90. Buszewicz G., Mądro R.: Determination of carboxymyoglobin in cardiac and femoral muscles by means of headspace gas chromatography (Oznaczanie mioglobiny tlenkowęglowej w mięśniu serca oraz mięśniu uda techniką headspace chromatografii gazowej)[29], 2000, XLIV, 76 -82.
 91. Grabowska T., Sybirska H.: Badania nad poziomem cyjanowodoru we krwi osób zmarłych w pożarach (Study of the level of hydrogen cyanide in blood samples taken from victims of a fire) [6], 2000, 50, 1, 39-47.
 92. Grabowska T., Sybirska H.: Ocena stopnia zagrożenia emitowanym cyjanowodorem w nadzwyczajnych zagrożeniach (Estimation of HCN threat at extremal canditions)[8], 2000, VIII, 3, 73-77.
 93. Hać E., Krzyżanowski M., Krechniak J.: Total mercury in human renal cortex, liver, cerebellum and hair (Całkowite stężenie rtęci w ludzkiej korze nerek, wątrobie, móżdżku i włosach) [28], 2000, 248, 37-43.
 94. Hydzik P., Sadlik J.: Samozatrucia substancjami żrącymi u osób uzależnionych (Self-poisoning with caustic substances in addicted persons) [26], 2000, 57, 580-584.
 95. Janowska E., Piekoszewski W., Pach J., Winnik L.: The application of opiates determination in saliva for diagnostic and prognostic proposes during detoxification of addicts (Zastosowanie badania poziomu opiatów w ślinie dla celów diagnostycznych i prognostycznych w procesie detoksykacji narkomanów) [29], 2000, XLII, 130-136.
 96. Kłys M., Białka J., Bujak-Giżycka B.: A case of suicide by intravenous injection of pancuronium (Przypadek samobójstwa przez wstrzyknięcie bromku pankuronium) [13], 2000, vol.2, 2, 95-100.
 97. Kłys M., Bujak-Giżycka B.: Zastosopwanie chromatografii cieczowej z detekcją masową (LC/MS) w ekspertyzie toksykologicznej (Usefullness of liquid chromatography with mass detection (LC/MS) in toxicological expertise) [6], 2000, 50, 2, 115-125.
 98. Kłys M, Bujak-Giżycka B.: Application of liquid chromatography with mass detection (LC/MS) in the evaluation of drug metabolism in fatal poisoning (Zastosowanie chromatografii cieczowej z detekcją masową w ocenie metabolizmu leku w zatruciu śmiertelnym) [1], 2000, vol,8, 2, 187-203.
 99. Kłys M., Klementowicz W., Gomułka E., Opidowicz A., Kurowska W.: Badania nad przydatnością metody spektrofotometryczcznej i chromatografii gazowej (GC/FID) z metanizerem do oznaczeń tlenku węgla we krwi sekcyjnej (Usefullness of spectrophotometry and gas chromatography (GC/FID) with metanizer for evaluation of carbon monoxide in autopsy blood) [6], 2000, 50, 3, 235-247.
 100. Kłys M., Klementowicz W.,Duda U.: Carbon monoxide and cyanide poisoning of fire victims in medico-legal aspect (Zatrucia tlenkiem węgla i cyjankami ofiar pożarów w aspekcie medyczno-sądowym) [1], 2000, vol. 8, 1, 93-99.
 101. Kłys M., Klementowicz W., Bujak-Giżycka B., Kołodziej J., Trela F.: Opiniowanie sądowo-lekarskie w narkomanii w świetle nowoczesnej analityki toksykologicznej (Medico-legal certification of fatal cases after drug - abuse in the light of modern toxicological analysis) [26], 2000, 57, 10, 572-576.
 102. Kłys M., Rutkiewicz A., Szkolnicka B., Bujak-Giżyccka B.: Fatal and non-fatal poisonings withs drugs in a medico-legal aspect in the material of the Institute of Forensic Medicine and Toxicological Clinic Collegium Medicum Jagiellonian University in the years 1987-1998 (Zatrucia śmiertelne i bez skutku śmiertelnego lekami w aspekcie medyczno-sądowym w materiale Zakładu Medycyny Sądowej i Kliniki Toksykologicznej CMUJ w latach 1987 - 1998) [1], 2000, vol. 8, 1, 101-111.
 103. Kiszka M., Buszewicz G., Mądro R.: Złożone zatrucie środkami psychoaktywnymi (Complex intoxication with psychoactive agents) [6], 2000, 50, Suplement 1, 71-82.
 104. Kiszka M., Buszewicz G., Mądro R.: Stability of cocaine in phosphate buffer and in urine (Trwałość kokainy w buforze fosforanowym i w moczu) [29], 2000, XLIV, 7-18.
 105. Kulikowska J., Soja A., Sybirska H.: Badania nad jakością narkotyków z grupy amfetaminy z nielegalnego obrotu (Investigations on the quality of amphetamine drugs at the black market) [6], 2000, 50, 1, 75-79.
 106. Lechowicz W.: Complex intoxication by tramadol and tianeptine: a case report (Przypadek złożonego zatrucia tramadolem i tianeptyną) [29], 2000, XLIV, 130-135.
 107. Olszowy Z.: Badania doświadczalne nad przebiegiemn zatrucia glikolem etylenowym w aspekcie toksykologicznym i medyczno-sądowym. Cz. 1. Kształtowanie się stężeń glikolu etylenowego i jego metabolitów w doświadczalnym zatruciu ostrym i podostrym (Experimental investigations on the course of ethylene glycol poisoning from a medico-legal and toxicological aspect. Part.1. Concentration of ethylene glycol and its metabolites in experimental acute and subacute poisonings) [6], 2000, 50, 1, 1-13.
 108. Olszowy Z.: Badania doświadczalne nad przebiegiem zatrucia glikolem etylenowyn w aspekcie toksykologicznym i medyczno-sądowym.Cz.2. Wybrane parametry biochemiczne w doświadczalnym zatruciu glikolem etylenowym (Experimental investigation on the course of ethylene glycol poisoning from a medico-legal and toxicological aspect. Part 2. Chosen biochemical parameters in experimental ethylene glycol poisoning) [6], 2000, 50, 2, 89-101.
 109. Olszowy Z.: Badania doświadczalne nad przebiegiem zatrucia glikolem etylenowym w aspekcie toksykologoicznym i medyczno-sądowym. Cz. 3. Badania mikroskopowe w ostrym i podostrym zatruciu glikolem etylenowym (Experimental investigations on the course of ethylene glycol poisoning from a medico-legal and toxicological aspect.Part 3. Microscopic examination in acute and subacute ethylene glycol posinonings [6], 2000, 50, 2, 331-342.
 110. Olszowy Z., Nowicka J., Kabiesz-Neniczka S.: Ethylene intoxication in the toxicological and medico-legal evaluation of an accident at work (Odurzenie octanem etylu w toksykologicznej i sądowo-lekarskiej ocenie wypadku w pracy) [29], 2000, XLIV, 122-126.
 111. Olszowy Z., Nowicka J.: Inhalatomania rozpuszczalnikami organicznymi (Inhalatomania with volatile organic solvents)[6], 2000, 50, Suplement 1, 89-93.
 112. Panas M., Sołtycka M., Piekoszewski W.: Profil analiz substancji psychoaktywnych w latach 1900-1999 w Laboratorium Kliniki Toksykologii (The profile of the analyses of psychoactive substances in 1990-1999 in the Toxicology Clinics Laboratory) [26], 2000, 57, 565-567.
 113. Pufal E., Sykutera M., Śliwka K.: Determination of cephalosporin antibiotics in post mortem material (Oznaczanie antybiotyków cefalosporynowych w materiale sekcyjnym) [29], 2000, XLI, 37-46.
 114. Pufal E., Sykutera M., Lis G., Rochholz G., Śliwka K.: Analysis of Estazolam in post mortem material (Analiza estazolamu w materiale sekcyjnym) [29], 2000, XLIII, 208-216.
 115. Pufal E., Sykutera M., Rochholz G., Schütz H. W., Śliwka K., Kaatsch H. J.: Determination of paracetamol (acetaminophen) in different body fluids and organ samples after solid-phase extraction using HPLC and an immunological method (Oznaczanie Paracetamolu (acetaminofenazonu) w płynach ustrojowych i wycinkach narządów po ekstrakcji do fazy stałej (SPE) metodą immunologiczną i HPLC) [10], 2000, 367, 596-599.
 116. Soja A., Albert M., Sybirska H.: Doświadczenia Katedry Medycyny Sądowej w Katowicach z badań nad jakością narkotyków z nielegalnego obrotu (The experience of the Department of Forensic Medicine at the Silesian Medical Academy in Katowice in determination of illegal narcotics quality) [6], 2000, 50, Suplement 1, 83-88.
 117. Wachowiak R., Kołowski J., Żukociński G: Aktualne problemy toksykologiczno-sądowe wynikające z dystrybucji i używania środków psychoaktywnych w aspekcie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Current problems in forensic toxicology related to distribution and use of psychoactive agents in the light of the drug addiction control act) [6], 2000, 50, Suplement 1, 49-58.
 118. Wachowiak R., Tobolski J., Miśkowiak B.: Distribution of hydrogen sulphide in rats organ and associated histological changes in experimental intoxication ([29], 2000, XLIII, 275-282.
 119. Wachowiak R., Tobolski J., Przybylski Z.: Application of gas chromatography in toxicological analysis of carboxyhemoglobin(HbCO) in parallel with other volatile poisons. Das neue Jahrtausend Herausforungen an die Rechtsmedizin. Schmidt-Römchild-Lübeck, 2000, 565-571.
 120. Wachowicz M.J., Kaźmierski P.: Analiza pierwiastków charakterystycznych w amfetaminie (Analysis of characteristic elements in amphetamine) [21], 2000, 229, 17.
 121. Wiergowski M., Reguła K., Szpiech B.: Szybka analiza amfetaminy w ludzkim materiale biologicznym z wykorzystaniem metody mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej w fazie nadpowierzchniowej (Fast analysis of amphetamine in human biological material using headspace solid phase microextraction) [6], 2000, 50, Suplement 1, 145-152.
 122. VIII. Zagadnienia związane z alkoholem

  Foresinc aspects of alcohol

 123. Chłobowska Z., Chudzikiewicz E., Świegoda Cz.: Analysis of alcoholic products at the Institute of Forensic Research (Analiza produktów alkoholowych w praktyce Instytutu Ekspertyz Sądowych) [29], 2000, XLI, 52-57.
 124. Chowaniec M., Olszowy Z., Maliński M.: Przydatność badania stężenia alkoholu etylowego w krwiakach śródczaszkowych w ocenie sądowo-lekarskiej nietrzeźwości (Feasibility of ethyl alcohol concentration examination in intracranial haematomas for medico-legal evaluation of alcohol intoxication) [6], 2000, 50, 4, 305-317.
 125. Mądro R., Czekajska-Łuckiewicz H., Pasternak K.: Isocitrate and lactate dehydrogenase activities in human blood serum after a single, moderate dose of various alcoholic beverages (Aktywność dehydrogenazy izocytrynianowej i dehydrogenazy mleczanowej po jednorazowej umiarkowanej dawce różnych napojów alkoholowych) [29], 2000, XLI, 27-32.
 126. Gubała W., Piekoszewski W.: Blood alcohol concentration in a autopsy material in practice of the Institute of Forensic Research in 1990-1999 (Zawartość alkoholu w krwi sekcyjnej w praktyce opiniodawczej Instytutu Ekspertyz Sądowych w latach 1990-1999) [in:] Proceedings of the 15 th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Stockholm, 22-26 may 2000.Laurell H., Schlyter F. [eds.],Stockholm, 2000.
 127. Mądro R., Buszewicz G.: Ocena trzech sposobów oznaczania etanolu w mięśniu czworogłowym uda i lewej komory serca oraz ich przydatność do wnioskowania odnośnie do stężenia etanolu we krwi (The evaluation of three procedures of ethanol determination in femoral quadriceps and left ventricle muscles and their usefulness in defining the blood ethanol concentrations) [6], 2000, 50, 1, 29-38.
 128. Piekoszewski W., Gubała W.: Use of pharmacokinetic modelling in back calculation of alcohol concentration (Zastosowanie modelowania farmakokinetycznego w rachunku retrospektywnym) [in:] Proceedings of 15 th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Stockholm, 22-26 may 2000. Laurell H., Schlyter F. [eds.], Stockholm, 2000.
 129. Piekoszewski W., Gubała W.: Inter - and intra - individual variability et ethanol pharmacokinetics over a long period of time (Wewnątrz i międzyosobnicza zmienność farmakokinetyki etanolu w długim czasie) [18], 2000, vol. 52, 389-395.
 130. Trela F.: Badania porównawcze stężeń alkoholu w żółci, w ciałku szklistym i we krwi pobranej ze zwłok (Concentration of ethyl alcohol in bile, vitreous humour and blood obtained during forensic autopsies - a comparative study) [6], 2000, 50, 3, 227-233.
 131. Zuba D. Gubała W., Łabędź J.: Statistical estimation of high alcohol concentrations determined in breath and in blood (Statystyczna ocena wysokich stężeń alkoholu w powietrzu wydychanym i w krwi) [29], 2000, XLII, 209-214.
 132. IX. Historia medycyny sądowej

  History of forensic medicine

 133. Baran E.: Leon Blumenstok-Halban (1838 -1897) Profesor medycyny sądowej (Leon Blumenstok-Halban (1838-1897) Professor forensic medicine) [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Lekarskiego.600-lecie Odnowienia Akademii Krakowskiej. Kraków, 2000, 161-167
 134. Baran E.,Turowska B.: Jan Kobiela (1921-1972) Profesor medycyny sądowej (Jan Kobiela (1921-1972) Professor forensic medicine) [w:] Uniwersytet Jagielloński.Złota Księga Wydziału Lekarskiego. 600-lecie Odnowienia Akademii Krakowskiej.Kraków, 2000, 671-674
 135. Marek Z.: Fryderyk Hechel (1794-1851) Kierownik Katedry Medycyny Sądowej i Historii Medycyny.[w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Lekarskiego.600-lecie Odnowienia Akademii Krakowskiej. Kraków, 2000, 55-61.
 136. Marek Z.: Jan Stanisław Olbrycht (1886-1968) Profesor medycyny sądowej, twórca krakowskiej medycyny sądowej [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Lekarskiego. 600-lecie Odnowienia Akademii Krakowskiej. Kraków, 2000 455-463.
 137. X. Kryminologia i kryminalistyka

  Criminology and criminalistic

 138. Brożek-Mucha Z.: SEM - EDX study of inorganic gunshot residues from Makarov 9 mm ammunition (Badania metodą SEM-EDX nieorganicznych śladów powystrzałowych pochodzących z amunicji wzór Makarow, kaliber 9 mm) [29], 2000, XLI, 62-77.
 139. Rybicki P,.,Filewicz A.: Rozkład cząstek GSR na ręce sanobójcy po strzale z nietypowym chwytem krótkiej broni palnej - studium doświadczalne (Distribution of GSR particles on hands in suicidal shots with untypical grasp of handgun - experimental study) [21], 2000, 228, 19.
 140. XI. Zagadnienia prawne i etyczne

  Legal and ethical problems

 141. Kordel K.: Naruszenie art. KEL w świetle orzeczeń Okręgowego Sądu Lekarskiego WIL. Biuletyn Informacyjny Sądu Lekarskiego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 2000, 2/3, 94-102.
 142. Kordel K., Żaba Cz.: Orzecznictwo lekarskie (cz. 1). Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, 2000, 71, 38-41.
 143. Kordel K., Żaba Cz.: Orzecznictwo Lekarskie (cz. 2) Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, 2000, 72, 13-15.
 144. Kunz J.: Wybrane aspekty prawne neurotraumatologii [16], 2000, 1, 72-74.
 145. Legień M.: Narkoman jako pacjent w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy "psychiatrycznej" (A drug - addict as a patient in the regulations of the drug addiction control act and the mental health act) [6], 2000, 50, Suplement 1, 35-38.
 146. Rutkowski S.: Zgoda na zabieg leczniczy w ujęciu art 192 k.k. [24], 2000, 2, 15.
 147. Świątek B.: Podstawy prawne komunikowania się w medycynie. Wydawnictwo Astrum, Wrocław, str, 215-232.
 148. Świątek B.: Zagadnienia prawne w praktyce pielęgniarki i położnej. W Cieniu Czepka, 2000, 4,12-132.
 149. Wójcikiewicz J.: Legal aspects of the national DNA database in Poland (Prawne aspekty krajowej registratury DNA w Polsce) [29], 2000, XLI, 141-145.
 150. XII. Różne

  Various

 151. Baran E.: Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej,kryminologii i działów pokrewnych (Bibliography of the Polish papers on forensic medicine, criminology and related fields published in 1999) [6], 2000, 50, 2, 147-165.
 152. Baran E., Opolska-Bogusz B.: Profesor Bożena Maria Turowska - w 70-tą rocznicę urodzin.Bibliografia prac naukowych Profesor Bożeny Turowskiej (Professor Bożena Maria Turowska - on the occasion of 70-th birthday. Professor Bożena Turowska - Bibliography) [6], 2000, 50, 3, 177-192.
 153. Cekiera Cz. M.: Psychspołeczne uwarunkowania narkomanii wśród młodzieży (Psycho-social aspects of narcomania among teenagers) [6], 2000, 50, Suplement 1, 15-24.
 154. Chruściel T. L.: Współczesna scena narkotyków w Polsce w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Present-day outlook upon drugs in Poland in the light of the drug addiction ontrol act) [6], 2000, 50, Suplement 1, 3-14.
 155. Herman Z. S.: Mechanizmy lekozależności (Drug - dependece mechanisms) [6], 2000, 50, Suplement 1, 25-33.
 156. Jankowski Z.: Związek medycyny sądowej z techniką kryminalistyczną na przykładzie współpracy medyka sądowego z organiami ścigania (Cooperation between forensic medicine and criminalistics techniques). Materiały z Sesji Popularnonaukowej z okazji 45-lecia Szkoły Policji w Pile. Piła, 2000, 72-79.

 

Indeks Autorów

Author's Index

 

Adamowicz P.: 81

Albert M.: 110

Antyborzec I.: 71

Baran E.: 8, 125, 126, 140, 141

Bartoszcze A.: 22

Berent J.A.: 50

Besserer K.: 82

Białka J.: 90

Bielnik K.: 9, 28

Blin N.: 51

Bloch T.: 70

Bloch-Bogusławska E.: 25

Branicki W.: 57, 58, 79

Brauer S.: 55

Brożek-Mucha Z.: 129

Bujak-Giżycka B.: 90, 91, 92, 95, 96

Buszewicz W.: 30, 83, 84, 97, 98, 120

Cekiera Cz.M.: 142

Chacia T.: 31

Chłobowska Z.: 31, 116

Chowaniec Cz.: 32, 36

Chowaniec M.: 36, 117

Chruściel T.L.: 143

Chudzikiewicz E.: 116

Czarny J.: 50, 60

Czekajska-Łuckiewicz H.: 83, 118

Czeredecka A.: 37, 41

De Knijff P.: 55

Dembińska-Kieć A.: 15

Dettlaff-Kąkol A.: 65

Dobosz T.: 1, 51, 52, 55, 69, 70, 80

Dubrzyński A.: 43

Duda U.: 94

Dudek W.: 54

Filar M.: 2

Filewicz A.: 130

Głowacki J.: 3

Gomułka E.: 93

Gos T.: 15

Grabowska T.: 85, 86

Gross A.: 11, 12, 13, 14, 74

Grzybowski T.: 53, 60

Gubała W.: 119, 121, 122, 124

Hać E.: 87

Hartwich J.: 15

Hauser R.: 15

Hedman M.: 55

Henke J.: 55

Henke L.: 55

Herman Z.S.: 144

Hydzik P.: 88

Iwańczak F.: 69

Jabłoński Ch.: 10

Jacewicz R.: 54

Jagielski J.: 52

Janica J.: 16, 23

Jankowska E.: 51

Jankowski Z.: 17, 18, 145

Janowska E.: 89

Jezierski G.: 65

Kaatsch H.J.: 109

Kabiesz-Neniczka S.: 26, 44, 104

Kała M.: 81, 82

Kapińska M.: 72

Kayser M.: 55

Kaźmierski P.: 114

Kędzierska A.: 76

Kiszka M.: 83, 97, 98

Klementowicz W.: 93, 94, 95

Kloosterman A.: 58

Kłys M.: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

Kobek M.: 17, 18, 46

Koleśnik T.: 69

Kołodziej J.: 42, 95

Kołowski J.: 19, 111

Konopka T.: 20, 24, 39, 40

Kordel K.: 131, 132, 133

Kowalczyk E.: 52, 80

Kowanetz M.: 37, 41

Kozioł P.: 56, 62

Kozłowski J.: 69

Krajka A.: 56

Krawczak M.: 55

Krechniak J.: 87

Krüger C.: 55

Krzyżanowski M.: 15, 87

Kuczyńska A.: 51

Kulikowska J.: 17, 21, 29, 99

Kunz J.: 45, 134

Kupiec T.: 57, 58

Kurowska W.: 93

Kustrzycki W.: 22

Lechowicz W.: 100

Legień M.: 46, 135

Lew-Starowicz Z.: 4

Lewandowski A.: 35

Lis G.: 25, 108

Łabędź J.: 124

Łukieńczuk T.: 51

Maciejewska A.: 65, 66

Maksymowicz K.: 22

Maliński M.: 117

Marek Z.: 3, 47, 127, 128

Masełko J.: 14

Mądro R.: 30, 33, 34, 38, 62, 84, 97, 98, 118, 120

Miścicka-Śliwka D.: 5, 50, 59, 60, 61, 68

Miśkowiak B.: 112

Młoczkowski D.: 9, 28

Monies D.: 62

Morawski A.: 70

Mueller-Malesińska A.: 63

Nagy M.: 55

Niemcunowicz-Janica A.: 16, 23

Nowak M.: 63

Nowicka J.: 104, 105

Olszowy Z.: 18, 101, 102, 103, 104, 105, 117

Opidowicz A.: 93

Opolska-Bogusz B.: 74, 75, 141

Pach J.: 89

Panas M.: 106

Pasternak K.: 118

Paszkowska R.: 65

Pawłowski R.: 57, 64, 65, 66

Piekoszewski W.: 31, 89, 106, 119, 121, 122

Płoski R.: 63

Pohl J.: 14, 24

Poprawski M.: 22

Próchnicka B.: 27

Przybylski Z.: 113

Pufal E.: 25, 107, 108, 109

Rachwalik M.: 22

Raczek E.: 67

Reguła K.: 115

Reichert M.: 65

Rochholz G.: 108, 109

Roewer L.: 55

Rutkiewicz A.: 96

Rutkowski S.: 136

Rybicki P.: 130

Rygol K.: 26

Rzepecka-Woźniak E.: 27

Sajantila A.: 55

Sadlik J.: 88

Sanak M.: 73, 74, 75

Sawicki K.: 80

Sąsiadek M.: 51, 52, 69, 70

Schlade-Bartusiak K.: 70

Schütz H.W.: 109

Skarżyński H.: 63

Skupień E.: 42

Soja A.: 99, 110

Sołtycka M.: 106

Stembalska-Kozłowska A.: 69

Stojanowska W.: 5

Stoneking M.: 55

Szaflarska-Szczepaniak A.: 68

Szczepaniak M.: 69

Szczepański J.: 29

Szczerkowska Z.: 71, 72

Szibor R.: 55

Szkolnicka B.: 96

Szpiech B.: 115

Szram S.: 9, 28, 54

Sybirska H.: 10, 21, 29, 85, 86, 99, 110

Sykutera M.: 25, 107, 108, 109

Świątek B.: 48, 49, 52, 137, 138

Świegoda Cz.: 31, 116

Śliwka K.: 25, 60, 107, 108, 109

Teresiński G.: 30, 33, 34, 38

Tiess D.: 82

Tobolski J.: 112, 113

Tokarczyk R.: 6

Trela F.: 95, 123

Trojanowski K.: 28

Turowska B.: 73, 74, 75,126

Turowski G.: 76

Wachowiak R.: 19, 111, 112, 113

Wachowicz M.J.: 114

Waligóra J.: 63

Wardaszka Z.: 23

Wiergowski M.: 115

Winnik L.: 89

Wolańska-Nowak P.: 77, 78, 79

Wołkanin P.: 28

Woźniak K.: 20

Woźniak M.: 60

Wójcikiewicz J.: 7, 139

Wysocka J.: 72

Van Mersbergen C.: 58

Van Hemert G.: 58

Zuba D.: 124

Żaba Cz.: 35, 132, 133

Żołędziowska M.: 80

Żukociński G.: 111

 

 
designed by PixelThemes.com