• 2003
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2003;LIII(3): 193-287

Arch Med Sadowej Kryminol. 2003;LIII(3): 193-287

Spis treści

Elżbieta Bloch-Bogusławska, Wpływ czasu zgonu, jonów Ca i NO na reaktywność tętnic ogonowych szczura wyzwalaną przez AVP (The influence of the time of death, Ca ions and NO on the reactivity of a rafs caudal artery regulated by arginine-vasopressin) str. 193-201

STRESZCZENIE: Badania na perfundowanych a r g i n i n 8-wazopresyną (AVP) tętnicach ogonowych szczura prowadzono w 4 grupach czasowych, w oparciu o dwa niezależne modele doświadczalne: I - z wykorzystaniem tylko wewnątrzkomórkowej puli j o n ów wapnia (Ca2 + ) i model II z wykorzystaniem tylko puli zewnątrzkomórkowej jonów Ca. Stosując inhibitor syntazy tlenku azotu (NOS) wykazano znaczącą rolę NO na rozkurcz pośmiertny tętnicy. Badania wykazały, że w miarę upływu czasu od zgonu najprawdopodobniej dochodzi do obniżenia stężenia wewnątrzkomórkowych jonów Ca oraz hamowane są procesy napływu jonów Ca z przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Zastosowanie inhibitora NOS wpływa na poprawę reaktywności tętnicy w warunkach napływu jonów Ca z puli zewnątrzkomórkowej. ABSTRACT: The contraction of arteries is influenced by many factors. The aim of this research was to analyze how an artery's reactivity, regulated by arginine-vasopressin changes in time, from the moment of death onwards. The research was conducted on rats' perfundated caudal arteries in four different time groups, with reference to two independent empirical models: I - with the sole use of intracellular Ca ions; and model II - with the sole use of extracellular Ca ions. The influence of NO on the arteries was analyzed in the two models. with the use of the NOS inhibitor. The research had shown that with the passing of time, begining from the moment of death onwards, the process of emission of intracellular Ca ions and the infusion/transport of Ca ions from extracellular areas/spaces is inhibited. The use of the NOS inhibitor increases the artery's reactivity provided that the infusion of Ca ions from extracellular areas is also prevalent. SŁOWA KLUCZOWE: czas zgonu, Ca2+, NO, arginino-wazopresynaKEY WORDS: time of death, Ca2+, NO, arginine-vasopressin

Anita Dettlaff-Kąkol, Ryszard Pawłowski, Locus DYS 439 - polimorfizm w populacji polskiej (The DYS 439 locus - polymorphism in a Polish population) str. 203-207

STRESZCZENIE: Praca przedstawia badanie polimorfizmu locus DYS 439 w próbce populacyjnej 198 mężczyzn z obszaru Polski. W celu wiarygodnego określenia wszystkich profili skonstruowano drabinę alleli składającą się z zsekwencjonowanych próbek. W analizowanej próbce populacyjnej stwierdzono 6 z 7 dotychczas opisanych alleli (17, 19-23). Najczęstszym allelem był allel, 19 który wystąpił w badanej populacji z częstością 0,4343. Obliczony współczynnik różnorodności dla locus DYS 439 wynosi 0,70 i jest j e d n ym z najwyższych z loci typu Y - S T R do tej pory badanych w naszej populacji. Analizie poddano homogenność rozkładu alleli pomiędzy populacją polską a innymi populacjami. Stwierdzono bardzo znamienne statystycznie różnice (p<0,0000) pomiędzy rozkładem alleli pomiędzy populacja polską a czterema populacjami europejskimi (Włochy, Portugalia, Hiszpania). ABSTRACT: This paper describes the polymorphism of a new locus DYS439 in a Polish population sample of 198 males. To correctly type DYS439 alleles, a sequenced allelic ladder was constructed. In an analyzed population sample 6 of 7 alleles identified to date were found (17, 19-23). The most frequent allele was 19 with a frequency of 0,4343. Calculated gene diversity value for DYS439 locus is 0,70 and is one of the highest for Y - S T R loci analyzed in our population to date. Moreover a comparison of homogeneity distribution of DYS 439 alleles between different populations was analyzed. Very significant statistical differences (p<0.0000) were observed between our population and four European population samples (Italy, Portugal and Spain). SŁOWA KLUCZOWE: Locus DYS 439, genetyka populacyjna, populacja Polska KEY WORDS: DYS 439 Locus, population genetics, Polish population

Dorota Piasecka-Pazik, Zofia Szczerkowska, Określanie polimorficznych sekwencji DNA typu STR-PCR w rozłożonych tkankach ludzkich (Determination of polymorphic DNA sequences STR-PCR in decomposed human tissues) str. 209-214

STRESZCZENIE:Określano profile DNA tkanek miękkich poddanych procesowi rozkładu (serce, nerki i wątroba). Tkanki pobrano podczas sekcji zwłok. Kontrolnie profile DNA oznaczono w krwi denatów. Wyizolowany DNA poddano amplifikacji przy użyciu zestawu Gene- Print®STR Multiplex (CSF1PO, TPOX, TH01) f-my Promega, oraz AmpFfSTR® Identifiler™ f-my Applied Biosystems. Produkty PCR poddano rozdziałowi na żelu poliakryloamidowym w warunkach denaturujących, równolegle stosowano elektroforezę kapilarną (ABI 310). Dokonano porównania wyników uzyskanych w obu metodach. Rozdział elektroforetyczny produktów PCR triplexu CTT umożliwił uzyskanie czytelnego obrazu alleli w odniesieniu do DNA ekstrahowanego z tkanek rozłożonych, zwłaszcza z serca i nerek, oraz krwi. Detekcja produktów PCR z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej pozwoliła na prawidłową interpretację alleli 16-tu loci wchodzących w skład zestawu AmpFfSTR® Identifiler w DNA izolowanym z serca, nerek i krwi. Podobnie jak w metodzie manualnej gorsze wyniki uzyskano w przypadku DNA izolowanego z wątroby. Tkanki miękkie, również rozłożone gnilnie mogą stanowić przydatne źródło genomowego DNA w badaniach identyfikacyjnych i w ustalaniu spornego ojcostwa. ABSTRACT: This paper reports the possibility of DNA profiling obtained from soft tissues influenced by the decomposition process: heart, kidney, liver collected during autopsy. As a control DNA, profile f r om blood was determined. DNA was extracted by the phenol-chloroform method. Amplification was performed with the use of the GenePrint®STR Multiplex (CSF1PO, TPOX, TH01) system, Promega and AmpFĆSTR® Identifiler™, Applied Biosystems. PCR products of the CTT system were separated by electrophoresis on denaturing polyacrylamide gels and visualized by silver staining. The 16 loci of AmpFCSTR® Identifiler™ products were analyzed by capillary electrophoresis on an ABI PRISM 310 sequencer. The results f r om both methods were compared. Electrophoresis of the CTT products showed elear results for DNA extracted from blood and decomposed tissues, particularly from the heart and kidney. The capillary electrophoresis method gave a positive signal for all 16 loci of AmpFfSTR® Identifiler™ for DNA extracted from heart, kidney and blood. Worse results similar to the manuał method were obtained for DNA extracted from the liver. The soft tissues, also decomposed by putrefaction can be a useful source of genomie DNA in personal identification and paternity testing SŁOWA KLUCZOWE: tkanki rozłożone, triplex STR, AmpF^STR Identifiler™ KEY WORDS:decomposed tissues, triplex STR, AmpF€STR®Identifiler™

Ewa Wolska, Natalia Młodzik, Karol Śliwka, Teoretyczne podstawy zjawisk elektrycznych zachodzących w tkankach nabłonkowych (The theoretical bases of electrical processes in epithelial tissue) str. 215-221

STRESZCZENIE:W niniejszej pracy przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu elektrofizjologii i zjawisk elektrycznych zachodzących w tkankach nabłonkowych organizmów żywych, związanych z przez nabłonkowym transportem jonów. Znajomość przebiegu zjawisk elektrycznych zachodzących w nabłonkach po zatrzymaniu krążenia, może w przyszłości przyczynić się do wyjaśnienia kolejnych mechanizmów towarzyszących reakcjom interletalnym. ABSTRACT: In this study the basie electrophysiological ideas are presented and the electrical processes in epithelial tissues connected with the mechanisms of transepithelial ion transport. Knowledge of electric phenomena which takes place in epithelium after circulatory arrest, can contribute to the futurę explanation of the mechanisms which accompany interlethal reactions.SŁOWA KLUCZOWE:digoksyną, przeznabłonkowy transport jonówKEY WORDS: transepithelial ion transport

Elżbieta Bloch-Bogusławska, Małgorzata Pufal, Joanna Pufal, Przypadek samobójstwa kombinowanego (The case of combination suicide) str. 223-226

STRESZCZENIE:Opisany przypadek dotyczy rzadko spotykanego sposobu działania samobójczego, obejmującego próbę samospalenia i ranę ciętą szyi przy użyciu piły taśmowej. Zwłoki 32 letniego stolarza znaleziono na podłodze przy pile taśmowej. W czasie sekcji zwłok stwierdzono na bocznej prawej powierzchni szyi rozległą ranę z uszkodzeniami trzonu kręgu C3 powstałą w wyniku działania piły taśmowej oraz na kończynach dolnych i tułowiu zmiany pooparzeniowe. Zmiany te są następstwem podjętej próby samospalenia. ABSTRACT: The reported case concerns a rare method of commiting suicide consisting in selfburning and neck incision wound made by bandsaw. The corpse of a 32 year old carpenter was found on the floor. The bandsaw was lying nearby. Extensive wound on the lateral, right surface of the neck with damage to the vertebral body of C3 was found at autopsy. This wound was made by the bandsaw. The afterburn changes on the lower limbs and the trunk were also found at autopsy. These changes were repercussions of taken attemps at suicide. SŁOWA KLUCZOWE: samobójstwo kombinowaneKEY WORDS: combination suicide

Tomasz Konopka, Niezwykły przypadek postrzału z broni palnej samodziałowej (Unusual case of gunshot by self-made firearm) str. 227-233

STRESZCZENIE:Zaprezentowano przypadek samobójstwa z użyciem prymitywnej, samodziałowej broni palnej, skonstruowanej z prostej rurki hydraulicznej. Samobójca stojąc na stołku z pętlą założoną na szyję, oddał sobie strzał w usta kilkunastoma kulkami stalowymi. W chwili strzału urządzenie uległo rozerwaniu, kalecząc rękę samobójcy.ABSTRACT:  A case of suicide with the use of a primitive self-made firearm, constructed with a steel tube was presented. Victim standing on a stool, with hanging loop around the neck, shot himself to mouth with fourteen steel balls. At this moment the weapon tore apart wounding hand of the victim.SŁOWA KLUCZOWE: broń palna samodziałowa, postrzał śmiertelny KEY WORDS: self-made firearm, fatal gunshot

Małgorzata Kłys, Opiniowanie o nietrzeźwości jako problem „wiecznie żywy" (Insobriety evidencing as an "everlasting problem") str. 235-247

STRESZCZENIE:Opinie sądowo-lekarskie o nietrzeźwości, obejmujące swym zasięgiem rachunek retrospektywny, prognostyczny, metodykę analityczną i wiele innych są konstruowane dla potrzeb prawa i prawników. Ich poprawność merytoryczna jest podstawowym warunkiem dobrego poziomu orzecznictwa sądowo-lekarskiego, co ma duże znaczenie dla prawa. Dlatego też każda praca, w tym niniejsza, poruszająca zagadnienia takie jak punkty newralgiczne opinii o nietrzeźwości, możliwe błędy i pułapki, czy też kontrowersyjne aspekty spraw zawarte w opiniach, przyczynia się do ciągłego doskonalenia opiniowania w t ym zakresie. ABSTRACT: Medicolegal opinion of isobriety considering retrospective and prospective calculation, analytical methods and other problems have been constructed for the needs of law and lawers. Their substantial correctness cornus the basis of a good level of medicolegal expert's opinion. This is the reason that each paper including this one concerning the subject of a key point of an opinion, possible mistakes, traps or controversial aspects of problems contributes to a permanent improvement of opinioning relating to isobriety. SŁOWA KLUCZOWE: rachunek retrospektywny, prognostyczny KEY WORDS: isobriety, retrospective calculation, prospective calculation

Ewa Raczek, Rozważania na temat ustalania więzów pokrewieństwa w parze: domniemany ojciec - dziecko bez badania matki dziecka (Evaluation of genetic relationship in the pair: putative father - child without the child's mother examination) str. 249-255

STRESZCZENIE:W pracy pokazano wagę profili genetycznych żyjącej matki w ustaleniu pochodzenia dziecka od domniemanego ojca. ABSTRACT: n this paper author shows that the living mother plays an important role in examinations of genetic relationship in paternity testing. SŁOWA KLUCZOWE: badania genetyczne, para: domniemany ojciec - dziecko, ustalenie więzów pokrewieństwaKEY WORDS: genetic examinations, pair: putative father - child, evaluation of kinship

Erazm Baran, Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii i działów pokrewnych za rok 2002 (Bibliography of the Polish papers on forensic medicine, criminoiogy and related fields published in 2002) str. 257-275

SŁOWA KLUCZOWE: bibliografiaKEY WORDS: bibliography

Jadwiga Kabiesz, Kornelia Drożdziok, Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego w Republice Czeskiej: „XII Rozmarićovy Soudnelekafske Pracovnf DNY" str. 277

SŁOWA KLUCZOWE: sprawozdanie konferencyjneKEY WORDS: conference report

Krystian Rygol, 12t h International Meeting on Forensic Medicine Alpe - Adria - Pannonia w Rogaska Slatina w Republice Słowenii str. 279-280

SŁOWA KLUCZOWE: sprawozdanie konferencyjneKEY WORDS: conference report

Zofia Chłobowska, Dariusz Zuba, Sprawozdanie z XX Konferencji Toksykologów Sądowych, Niedzica 12-13 czerwca 2003 roku str. 281-283

SŁOWA KLUCZOWE:sprawozdanie konferencyjneKEY WORDS: conference report

Przemysław Piotrowski, Sprawozdanie z XIII Światowego Kongresu Kryminologicznego (Rio de Janeiro, 10-15 sierpnia 2003) str. 285-287

SŁOWA KLUCZOWE: sprawozdanie konferencyjneKEY WORDS: conference report

Print