Suplement

Współczesna scena narkotyków w Polsce w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Psychospołeczne uwarunkowania narkomanii wśród młodzieży

Mechanizmy lekozależności

Narkoman jako pacjent w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy "psychiatrycznej"

Narkomania w praktyce opiniodawczej medycyny sądowej

Aktualne problemy toksykologiczno-sądowe wynikające z dystrybucji i używania środków psychoaktywnych w aspekcie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Narkomania w aspekcie sądowo-lekarskim

Rozmiary i skutki nadużywania środków psychoaktywnych w kazuistyce Zakładu Medycyny Sądowej AM w Poznaniu w latach 1990-1999

Złożone zatrucie środkami psychoaktywnymi

Doświadczenia Katedry Medycyny Sądowej w Katowicach z badań nad jakością narkotyków z nielegalnego obrotu

Inhalatomania lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi

Interpretacja wyników pośmiertnych badań toksykologicznych w zatruciach toluenem, na przykładzie pięciu przypadków

Uduszenie gwałtowne młodego narkomana w czasie wdychania kleju

Kształtowanie się poziomu opiatów we krwi osób zmarłych w przebiegu narkotyzowania się

Zmiany histopatologiczne u szczurów po podaniu narkotyków opium w postaci tzw. "kompotu" w doświadczeniu podostrym

Zmiany histopatologiczne w narządach wewnętrznych u narkomanów zmarłych w przebiegu narkotyzowania się domowymi przetworami słomy makowej (tzw. "kompotem")

Przydatność ciała szklistego gałki ocznej w diagnostyce śmiertelnych zatruć narkotykami opium

Szybka analiza amfetaminy w ludzkim materiale biologicznym z wykorzystaniem metody mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej w fazie nadpowierzchniowej

Pulmonary macrophages in heroin addiction

Badania nad obecnością leków i środków odurzających w organizmie uczestników ruchu drogowego

Samobójstwa osób będących pod wpływem środków psychoaktywanych

Zgon w następstwie odurzania się Halonem 1211

 

Print